Պահանջում են. Մշակել բնապահպանական արտահերթ զեկույց

10/07/2012 20:26

Պահանջում են. Մշակել բնապահպանական արտահերթ զեկույց

Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության Իրավական հարցերով աշխատանքային խումբը հանդես է եկել ՀՀ ՄԻՊ Կարեն Անդրեասյանին ուղղված դիմումով: Պահանջը` մշակել բնապահպանական արտահերթ զեկույց.

«ՀՀ Սահմանադրության համաձայն Հայաստանի բնակչությունն ունի իր առողջությանը և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունք: Հայաստանի բնաշխարհի հարուստ բազմազանությունը լայն հնարավորություններ է ստեղծում կանաչ տնտեսության զարգացման համար, մինչդեռ ներկայումս օրենքի կոպիտ խախտումներով իրականացվող հանքահումքային, սպառողական տնտեսական քաղաքականությունը անդառնալիորեն ոչնչացնում է բնության բաղադրիչները` անհնարին դարձնելով կայուն և հեռանկարային տնտեսական զարգացման հնարավորությունները:

Բնօգտագործման և բնապահպանության ոլորտում համակարգային քաղաքականության բացակայությունը, բնական պաշարների անկանոն և անվերահսկելի գերշահագործումը, թափոնները հարկման դաշտից թուրս թողնելը, բնական պաշարների շահագործման և կառավարման համակարգում տիրող անպատժելիության մթնոլորտն ու կոռուպցիան երկրում ստեղծել են պայթյունավտանգ բնապահպանական իրադրություն:

ՀՀ դատական ատյանները վարույթ չեն ընդունում և քննության չեն առնում հանրային շահերի պաշտպանության համար քաղաքացիների կամ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացրած հայցերը: Ինչպես Թեղուտի (գործ` ՎԴ/3275/05/09), այնպես էլ Ուսանողական այգու (գործ` ՎԴ/3432/05/10) պարագայում ՀՀ վարչական և վճռաբեկ դատարանները իրավական դիրքորոշում են հայտնել, որ «…վարչական դատարան դիմելով՝ արդարադատություն կարող է հայցել միայն այն անձը, որը գտնում է, որ վարչարարությամբ իր իրավունքները կամ շահերը անմիջականորեն շոշափվել են», «ՀՀ օրենսդրությամբ դատարան դիմելու իրավունք նախատեսված է միայն այն անձանց համար, որոնց իրավունքներն անմիջականորեն խախտվել են»: Այսպիսի պայմաններում հասարակությունը զրկված է իր իրավունքների դատական պաշտպանության միջոցներից:

Շրջակա միջավայրի վիճակի հետ անխզելիորեն փոխկապակցված է բնակչության առողջական վիճակը: Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի ուսումնասիրությունների արդյունքում Լեռնաձոր գյուղում և Քաջարան Քաղաքում ապրող տասից ավելի երեխաների մազարմատներում հայտնաբերվել են ծանր մետաղների բարձր խտություններ` սնդիկ, կադմիում, կապար, պղինձ և այլն (հետազոտությունների ամփոփված են «Քաջարան քաղաքի շրջակա միջավայրի վիճակի էկոլոգաերկրաքիմիական գնահատում» ուսումնասիրության մեջ (2008թ.):

Ոլորտի մասնագետների վկայությամբ կապարի բարձր պարունակությունն օրգանիզմում ազդում է նյարդային համակարգի վրա, կարող է առաջացնել մտավոր թերզարգացվածություն, տեսողության, լսողության և խոսքի խախտումներ, ազդում է նաև երիկամների և ստամոքսի, նյութափոխանակության համակարգերի վրա: Հայտնի է, որ օրգանիզմում պղնձի բարձր պարունակությունը թույն է: Եթե մետաղի պարունակությունը օրգանիզմում երկար ժամանակ բարձր է մնում, կարող են զարգանալ ուռուցքներ: Մետաղն ախտահարում է նյարդային համակարգը, երիկամները, լյարդը: Կադմիումի բարձր պարունակությունն առաջացնում է կմախքի տձևացում, թոքերի ախտահարում: Այս մետաղների` օրգանիզմ թափանցելու ուղիները բազմաթիվ են` հողը, ջուրը, օդը և ընտանի կենդանիները:

Առողջապահական ծանր վիճակի մասին են վկայում նաև Պաշտպանի 2011 թվականի Տարեկան զեկույցում ներկայացված Առողջության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներն փաստերն այն մասին, որ Հայաստանում գրանցված արատավոր ծնունդների քանակը ԱՊՀ երկրների շարքում երկրորդն է Ղրղզստանից հետո: Չնայած այս տագնապահարույց վիճակին, օրենքը ոչ պետության, և ոչ էլ մասնավոր ընկերությունների համար չի նախատեսում հանքարդյունաբերական գոտիներում բնակվող մարդկանց առողջական պարտադիր ապահովագրության կամ պատճառված վնասի փոխհատուցման պարտավորություններ:
Առողջապահական վիճակի վատթարացման հիմնական պատճառներից են հանքարդյունաբերական թափոնների պոչամբարներում տիրող բարձիթողի վիճակը: ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 2012թ. Ընթացիկ հաշվետվության համաձայն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ներկայացվող թափոնների մասին տարեկան հաշվետվություններում թափոնները ներկայացվել են կամ որպես ոչ վտանգավոր, կամ ընդհանրապես պոչամբարների պարունակությունը որպես թափոն չի դիտարկվել: Արդյունքում որևէ բնապահպանական վճար չի վճարվել: Վտանգավոր թափոններ առաջացնող կազմակերպությունների 79 տոկոսը վտանգավոր թափոնների անձնագրեր չեն կազմել և ՀՀ բնապահպանության նախաչժրարություն համաձայնեցման չեն ներկայացվել: Ժամկետանց թունաքիմիկատների և քիմիական թափոնների (այդ թվում` Ալավերդու մկնդեղ պարունակող թունաքիմիկատների) պահպանումն իրականացվում է օրենսդրության պահանջների խախտումներով, վտանգավոր օբյեկտները չեն հաշվառվել ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ռեեստրում:

Մարդու էկոլոգիական իրավունքների խախտման ամենացայտուն օրինակն է Թեղուտում հանքավայրի շահագործման թույլտվություն տրամադրելու գործընթացը, տրվել է ՀՀ օրենսդրության կոպիտ խախտումներով: Շահագրգիռ հասարակությունը հանքավայրի շահագործման դեմ սկսել է բազմակողմանի իրավական գործընթաց, որի ընթացքում դիմել է ինչպես ներպետական դատական ու վարչական մարմիններին, այնպես էլ միջազգային կառույցներին: 2011թ. հունիսի 29-ից հուլիսի 1-ը Քիշնեւում տեղի է ունեցել Օրհուսի կոնվենցիայի գերագույն մարմնի` Կոնվենցիայի կողմ հանդիսացող երկրների հանդիպման ընթացքում կայացվել է որոշում առ այն, որ «Հայաստանի օրենսդրության և պրակտիկայի մեջ դեռևս առկա են թերություններ, եւ դրանց պատճառով Մասնակից պետությունը սույն գործով ձախողել է կատարել Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջը (56-րդ պարբերություն), ինչպես նաև Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 2-րդ, 4-րդ և 9-րդ կետերի պահանջները»:

Անհրաժեշտ ենք համարում առանձնահատուկ կերպով շեշտել նաեւ, որ Կոնվենցիայի Կողմերի որոշումը ունի բարձր իրավաբանական ուժ եւ պարտադիր է կատարման պետության կողմից: Այնուհանդերձ, Հայաստանի պատկան մարմինները չեն կատարում իրենց միջազգային պարտավորությունները` դրանով խախտելով նաեւ Հայաստանի կողմից վավերացված «Միջազգային պայմանագրերիմասին» Վիեննայի կոնվենցիան:

Հաշվի առնելով վերջին շրջանում Ձեր դրական դերակատարումը բնապահպանական նախաձեռնություններին աջակցելու գործում` գտնում ենք, որ Պաշտպանի գրասենյակը կարող է շոշափելի դրական ազդեցություն ունենալ վերը նշված հիմնախնդիրների բազմակողմանի վերլուծության եւ կարգավորման համար: Խնդրոիմ ենք ձեռնարկել համարժեք քայլեր սույն դիմումում արծարծված խնդիրների համալիր ուսումնասիրություն կատարելու համար, մարդու իրավունքների խախտումները վեր հանելու եւ Ձեր իրավասության շրջանակներում մարդկանց խախտված իրավունքները պաշտպանելու համար: Մենք մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնում բոլոր հնարավոր միջոցներով Ձեզ աջակցել Հայաստանի էկոլոգիական իրավիճակի առնչությամբ տեղեկատվություն տրամադրելու, այդ թվում` արտահերթ զեկույց մշակելու համար»,- ասված է հայտարաությունում:


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:
Share |

Լրահոս

Այսօր, 18:22 26-ամյա աղջկա սպանության գործի առթիվ տաքսու վարորդին մեղադրանք է առաջադրվել Այսօր, 18:13 Ստեփան Դեմիրճյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը քննարկել են ընտրություններին վերաբերող հարցեր Այսօր, 18:08 Ըստ հաղորդման` փաստաբանը պաշտոնատար անձանց մեղադրել է առերևույթ հանցանքներ կատարելու մեջ Այսօր, 17:59 ՀՀ վարչապետը շնորհավորել է Գլեդիս Բերեջիկլյանին՝ Ավստրալիայի Նոր Հարավային Ուելս նահանգի վարչապետի պաշտոնն ստանձնելու կապակցությամբ Այսօր, 17:48 Հիթրոու օդանավակայանում մոտ 100 չվերթ է չեղարկվել թանձր մառախուղի պատճառով Այսօր, 17:36 Լուիս Էնրիկե. «Բարսելոնայի» խաղը դեռ հեռու է իդեալականից Այսօր, 17:27 Նոր մանրամասներ՝ Կրասնոդարում վթարի ենթարկված միկրոավտոբուսի տուժածների մասին Այսօր, 17:20 Պարզվել են պայմանագրային զինծառայող Արայիկ Սարգսյանի մահացու հրազենային վիրավորում ստանալու հանգամանքները Այսօր, 17:11 Պեդրո Ագրամունտը վերընտրվել է ԵԽԽՎ նախագահի պաշտոնում Այսօր, 17:05 Քլինթոնի դուստրը պաշտպանել է Թրամփի որդուն Այսօր, 16:57 Փետրվարի 1-ից Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայանում ավիաօդերևութաբանական սպասարկումը կլինի անվճար Այսօր, 16:51 Իրաքում ԻՊ-ն եկեղեցին վերածել է «խալիֆայության երեխաների» նախապատրաստման կենտրոնի Այսօր, 16:45 Լավրով. Աստանայի բանակցությունները պետք է սիրիական ճգնաժամի կարգավորման կարևոր քայլ դառնան Այսօր, 16:40 Ալեքսանդեր Իսակը դարձել է Դորտմունդի «Բորուսիայի» ֆուտբոլիստ Այսօր, 16:32 Վլադիմիր Գասպարյանն ընդունել է ՀՀ-ում Բուլղարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանին Այսօր, 16:24 Նավթի համաշխարհային գները չեն կողմնորոշվում դինամիկայի հարցում Այսօր, 16:18 Սպորտի նախարարը հանձնարարել է 2017-ի ՀՀ առաջնություններն, ըստ հնարավորության, անցկացնել Լեռնային Ղարաբաղում Այսօր, 16:13 Լավրով. Մոսկվան չի գայթակղվում ՌԴ-ի և ԱՄՆ-ի հարաբերությունների առումով Այսօր, 16:08 Ավստրալիայում նկարահանումների ժամանակ գնդակահարել են դերասանին Այսօր, 16:02 Հերմինե Նաղդալյանը վերընտրվել է ԵԽԽՎ փոխնախագահի պաշտոնում Այսօր, 16:00 Ֆինլանդիայի վարչապետը հայտարարել է Պուտինի և Թրամփի միջև հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամության մասին Այսօր, 15:52 ՄԻՊ Արման Թաթոյանն ու Եվրոպական դատարանի նախագահը հանդիպել են Ստրասբուրգում Այսօր, 15:46 ԱՆ դիտորդական խումբը հանդիպել է «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում ինքնավնասում կատարած կալանավորներին Այսօր, 15:42 Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացի վերաբերյալ տրվել են խիստ հանձնարարականներ Այսօր, 15:39 Մեկ օրում Թուրքիան ոչնչացրել է ԻՊ-ի մոտ 200 օբյեկտ Այսօր, 15:32 Ղազախստանի նախագահ. Սիրիական ճգնաժամի լուծումը բանակցությունների մեջ է Այսօր, 15:24 Արա Աբրահամյանը մասնակցություն չի ունենա ընտրական գործընթացներին Այսօր, 15:21 Կրասնոդարում վթարի ենթարկված միկրոավտոբուսի տուժածների մոտ ախտորոշվել են տարբեր աստիճանի կոտրվածքներ. ԱՆ Այսօր, 15:16 Ստեփանծմինդա - Լարս ավտոճանապարհը բաց է Այսօր, 15:08 Ֆրանսիայում Ամոնը և Վալսն անցել են սոցիալիստների փրայմերիզների երկրորդ փուլ Այսօր, 15:02 Մեկնարկել է Վեդու ջրամբարի շինարարությունը Այսօր, 14:59 Դաշինքներն իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում. դրանք ընդամենը ուժի ցուցադրման անհաջող փորձ են. Արմեն Բադալյան Այսօր, 14:59 Թրամփը Նեթանյահուին փետրվարին Վաշինգտոն է հրավիրել Այսօր, 14:55 Հանրապետության որոշ ավտոճանապարհներին մերկասառույց է Այսօր, 14:50 Հնդկաստանում գնացքի վթարի հետևանքով զոհվել է 39 մարդ Այսօր, 14:48 Ադրբեջանական լոբբին մարտի է նետել իր բացահայտված ու բացահայտվող բոլոր հաճախորդներին. Սամվել Ֆարմանյան Այսօր, 14:46 Մայրաքաղաքի կրթական հաստատությունների սննդի որակի և ջեռուցման պայմանների նկատմամբ վերահսկողությունը շարունակվում է Այսօր, 14:44 Հայկական ատոմակայանն աշխատում է բնականոն ռեժիմով. Հայկ Հարությունյան Այսօր, 14:41 Մելանյա Թրամփն ամուսնու երդմնակալությունից հետո վերադառնում է Նյու Յորք Այսօր, 14:37 Հալեպում հայ զինվոր է զոհվել Այսօր, 14:33 Ջական կորակազրկվի 4 խաղով Այսօր, 14:30 ՊԵԿ-ը պատասխանել է բանանի մենաշնորհի մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը Այսօր, 14:22 Լուծարվում են վարչական շրջանների ենթակայությամբ գործող հիմնադրամները Այսօր, 14:19 Ֆիյոն մերժում է Վրաստանի և Ուկրաինայի անդամակցությունը ԵՄ-ին և ՆԱՏՕ-ին Այսօր, 14:13 «Սանիթեք» ընկերությանը հանձնարարվել է նախապատրաստվել առաջիկա օրերին կանխատեսված ձյան տեղումներին Այսօր, 14:04 Եվրոպայում ձերբակալվել են մշակութային արժեքների անօրինական վաճառողներ Այսօր, 13:58 26-ամյա երիտասարդին մեղադրանք է առաջադրվել քրոջ նախկին ամուսնուն ծանր մարմնական վնաս պատճառելու համար Այսօր, 13:43 Հանգստյան օրերին տեղի է ունեցել 23 վթար. 1 մարդ մահացել է, 44-ը` ստացել վնասվածքներ Այսօր, 13:38 Թռչնագրիպի մուտքը կանխելու նպատակով՝ ՍԱՊԾ-ն ժամանակավորապես արգելել է մի շարք ապրանքների ներմուծումը Իրանից Հայաստան Այսօր, 13:32 Վրաստանում երկրաշարժ է գրանցվել Այսօր, 13:25 ԶԼՄ. Հյուսիսային Կորեան երկու բալիստիկ հրթիռ է տեղակայել Փխենյանի մոտ Այսօր, 13:21 Անդրիաս Ղուկասյանը հրաժարվում է մասնակցել կալանքի ժամկետը հերթական անգամ երկարացնելու վերաբերյալ դատական նիստին Այսօր, 13:13 Իտալիայում հյուրանոցի փլատակներում զոհվածների թիվը հասել է 6-ի Այսօր, 13:07 Նոր մանրամասներ Կրասնոդարում վթարի ենթարկված Երևան-Սանկտ Պետերբուրգ երթուղին իրականացնող միկրոավտոբուսի մասին Այսօր, 13:03 Աստանայում մեկնարկել են Սիրիայի թեմայով բանակցություններ Այսօր, 13:00 Մահացել է Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Զախար Խաչատրյանը Այսօր, 12:55 Չինաստանում 10 վայրկյանում 19 բարձրահարկ շինություն է պայթեցվել (տեսանյութ) Այսօր, 12:52 Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ը և UNIDO-ն Գյումրիում սկսնակ գործարարների համար նոր անվճար դասընթաց կանցկացնեն Այսօր, 12:46 Ոչ ոք չգիտի դա ինչ է. Տիգրան Ուրիխանյանը՝ «Ծառուկյան» դաշինքի մասին Այսօր, 12:44 Ֆեդերերը քառորդ եզրափակչի ամենատարեց մասնակիցն է դարձել՝ 1978 թվականից ի վեր Այսօր, 12:34 Զինված տղամարդը կրակ է բացել Տեխասի առևտրի կենտրոններից մեկում Այսօր, 12:25 Խորհրդակցություն ԱԻՆ-ում. 4 օրում Երևանում ստուգվել է 58 բենզալցակայան Այսօր, 12:21 Նպատակը մեկն է՝ իշխանության և կոնկրետ անձանց վերարտադրություն. Հայկ Խանումյանը՝ ԼՂՀ Սահմանադարական փոփոխությունների նախագծի մասին Այսօր, 12:11 ՊԵԿ-ը 52%-ով կրճատել է ստուգումների քանակը` փոխարենը 283%-ով ավելացնելով մեկ ստուգման ակտին բաժին ընկնող գումարը Այսօր, 12:08 WSJ. ԱՄՆ-ում մեկնարկել է Yahoo-ի գործունեության հետաքննությունը Այսօր, 12:05 Լապշինի գործը կարող է լրջագույն հետևանքներ թողնել Ղարաբաղյան հարցի լուծման վրա. քաղաքագետ Այսօր, 11:52 Հունվարի 26-ից բոլոր մարզերում եղանակը կտաքանա 8-10 աստիճանով. Գագիկ Սուրենյան Այսօր, 11:46 «Հոգևոր Հայաստանը» պահանջում է տեղափոխել ընտրությունների օրը Այսօր, 11:38 Ադրբեջանն ու Բելառուսը լրջացնում են Լապշինի մեղադրանքը, որպեսզի խուսափեն համաշխարհային քննադատությունից. Սամվել Մարտիրոսյան Այսօր, 11:30 Հռոմում մեկնարկել է Կաթոլիկ-Արևելյան Ուղղափառ միջեկեղեցական երկխոսության հանձնախմբի 14-րդ նիստը Այսօր, 11:21 ՍԴՀԿ-ն կմիանա «Գագիկ Ծառուկյան» դաշինքին Այսօր, 11:09 Իրանը պատրաստ է վերադառնալ միջուկային ծրագրին, եթե Թրամփը հրաժարվի գործարքից Այսօր, 11:03 Դոլարի գինն իջել է, եվրոյինը՝ բարձրացել, ռուբլունը մնացել անփոփոխ Այսօր, 11:00 ԵԱՀԿ-ն դիտարկում է անցկացնելու Այսօր, 10:50 Ապրիլյան պատերազմը փոխեց ժողովրդի վերաբերմունքը նոր սերնդի հանդեպ. Լևոն Ալթունյան Այսօր, 10:44 Ճապոնիայում առյուծը մարդկանց վրա է հարձակվել Այսօր, 10:41 ԱՆ վերահսկողական ծառայության ներկայացուցիչներն այցելել են «Նուբարաշեն» ՔԿՀ Այսօր, 10:28 ԱՄՆ-ի հարավում մոլեգնող տորնադոյից առնվազն 18 մարդ է զոհվել Այսօր, 10:24 Ավտովթար Մյասնիկյան պողոտայում. 3 մարդ հոսպիտալացվել է Այսօր, 10:09 Ստեփանծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար Այսօր, 09:47 Սահմանին զինվոր է զոհվել Այսօր, 09:45 Մի շարք ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց Այսօր, 09:39 Հայկական համարանիշերով մեքենաներն այսուհետ կարող են Իրան մուտք գործել վճարելով $90 երաշխիքային գումար՝ նախկին $500-ի փոխարեն Այսօր, 09:35 Պարույր Հայրիկյանի կուսակցությունը միացավ Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած դաշինքին 22/01/2017 16:04 Երևան-Սանկտ Պետերբուրգ երթուղին իրականացնող միկրոավտոբուսը վթարի է ենթարկվել Կրասնոդարում. Կան տուժածներ 21/01/2017 23:30 Վթարի հետևանքով ամբողջությամբ հոսանքազրկվել է ՀԱԷԿ առաջին բլոկի էլեկտրասնուցումը, էլեկտրաէներգիայի պակասորդը մատակարարվել է Վրաստանից 21/01/2017 22:18 Սերժ Սարգսյան. Մենք Ղարաբաղում ազգ-բանակ էինք, որովհետև վտանգը մեծ էր 21/01/2017 22:13 Սերժ Սարգսյան. Առաջնագիծն ամբողջությամբ տեսադիտարկվում է 21/01/2017 22:07 Նախագահ Սարգսյանն «ախմախություն» է որակել առանց ԼՂՀ կարգավիճակի Ադրբեջանին հողեր հանձնելու մասին խոսակցությունները 21/01/2017 22:06 Նախագահ Սերժ Սարգսյանը համոզված է, որ սահմանադրական փոփոխությունները բանակի մարտունակության վրա միայն դրական են ազդելու 21/01/2017 22:00 Նախագահ. Շփման գծում խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու շուրջ բանակցություններ երբեք չեն ընթացել 21/01/2017 21:55 Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշել է երեք սկզբունքները, որոնցով պետք է առաջնորդվի Հայաստանը ՝ սպառազինություն ձեռքբերելիս 21/01/2017 21:41 Նախագահ Սարգսյան. Արցախցիներն իրենք պետք է որոշեն, թե ինչ կարգավիճակով են ուզում ապրել 21/01/2017 20:31 ՀԱԿ-ը պահանջում է խորհրդարանական ընտրությունների օրը նշանակել ապրիլի 21-30-ի միջակայքում 21/01/2017 20:21 Առանց երիտասարդության ակտիվ մասնակցության չենք կարող հասնել լուրջ հաջողությունների. Նախագահը հանդիպել է ՀՀԿ 16-րդ համագումարի երիտասարդական հավաքի մասնակիցների հետ 21/01/2017 18:39 Արմեն Մարտիրոսյանը չի ապտակել և հարգում է ուրիշի կարծիքը. Պարզաբանում է Զարուհի Փոստանջյանը 21/01/2017 18:08 Մյուս շաբաթ ամփոփելու ենք բոլոր ներդրումային ծրագրերը. Կարեն Կարապետյանը հանդիպել է Հանրային խորհրդի անդամների հետ 21/01/2017 17:59 Ջորջ Բուշի և անձրևանոցի «մենամարտը» համացանցի հիթ է դարձել 21/01/2017 17:49 Սպիտակ տան կայքից ԼԳԲՏ համայնքի վերաբերյալ բաժիններ են անհետացել 21/01/2017 17:41 Ֆլորիդայում ալիգատորը կծել է Վիտալի Կլիչկոյի որդուն
Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը