Պահանջում են. Մշակել բնապահպանական արտահերթ զեկույց

10/07/2012 20:26

Պահանջում են. Մշակել բնապահպանական արտահերթ զեկույց

Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության Իրավական հարցերով աշխատանքային խումբը հանդես է եկել ՀՀ ՄԻՊ Կարեն Անդրեասյանին ուղղված դիմումով: Պահանջը` մշակել բնապահպանական արտահերթ զեկույց.

«ՀՀ Սահմանադրության համաձայն Հայաստանի բնակչությունն ունի իր առողջությանը և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունք: Հայաստանի բնաշխարհի հարուստ բազմազանությունը լայն հնարավորություններ է ստեղծում կանաչ տնտեսության զարգացման համար, մինչդեռ ներկայումս օրենքի կոպիտ խախտումներով իրականացվող հանքահումքային, սպառողական տնտեսական քաղաքականությունը անդառնալիորեն ոչնչացնում է բնության բաղադրիչները` անհնարին դարձնելով կայուն և հեռանկարային տնտեսական զարգացման հնարավորությունները:

Բնօգտագործման և բնապահպանության ոլորտում համակարգային քաղաքականության բացակայությունը, բնական պաշարների անկանոն և անվերահսկելի գերշահագործումը, թափոնները հարկման դաշտից թուրս թողնելը, բնական պաշարների շահագործման և կառավարման համակարգում տիրող անպատժելիության մթնոլորտն ու կոռուպցիան երկրում ստեղծել են պայթյունավտանգ բնապահպանական իրադրություն:

ՀՀ դատական ատյանները վարույթ չեն ընդունում և քննության չեն առնում հանրային շահերի պաշտպանության համար քաղաքացիների կամ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացրած հայցերը: Ինչպես Թեղուտի (գործ` ՎԴ/3275/05/09), այնպես էլ Ուսանողական այգու (գործ` ՎԴ/3432/05/10) պարագայում ՀՀ վարչական և վճռաբեկ դատարանները իրավական դիրքորոշում են հայտնել, որ «…վարչական դատարան դիմելով՝ արդարադատություն կարող է հայցել միայն այն անձը, որը գտնում է, որ վարչարարությամբ իր իրավունքները կամ շահերը անմիջականորեն շոշափվել են», «ՀՀ օրենսդրությամբ դատարան դիմելու իրավունք նախատեսված է միայն այն անձանց համար, որոնց իրավունքներն անմիջականորեն խախտվել են»: Այսպիսի պայմաններում հասարակությունը զրկված է իր իրավունքների դատական պաշտպանության միջոցներից:

Շրջակա միջավայրի վիճակի հետ անխզելիորեն փոխկապակցված է բնակչության առողջական վիճակը: Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի ուսումնասիրությունների արդյունքում Լեռնաձոր գյուղում և Քաջարան Քաղաքում ապրող տասից ավելի երեխաների մազարմատներում հայտնաբերվել են ծանր մետաղների բարձր խտություններ` սնդիկ, կադմիում, կապար, պղինձ և այլն (հետազոտությունների ամփոփված են «Քաջարան քաղաքի շրջակա միջավայրի վիճակի էկոլոգաերկրաքիմիական գնահատում» ուսումնասիրության մեջ (2008թ.):

Ոլորտի մասնագետների վկայությամբ կապարի բարձր պարունակությունն օրգանիզմում ազդում է նյարդային համակարգի վրա, կարող է առաջացնել մտավոր թերզարգացվածություն, տեսողության, լսողության և խոսքի խախտումներ, ազդում է նաև երիկամների և ստամոքսի, նյութափոխանակության համակարգերի վրա: Հայտնի է, որ օրգանիզմում պղնձի բարձր պարունակությունը թույն է: Եթե մետաղի պարունակությունը օրգանիզմում երկար ժամանակ բարձր է մնում, կարող են զարգանալ ուռուցքներ: Մետաղն ախտահարում է նյարդային համակարգը, երիկամները, լյարդը: Կադմիումի բարձր պարունակությունն առաջացնում է կմախքի տձևացում, թոքերի ախտահարում: Այս մետաղների` օրգանիզմ թափանցելու ուղիները բազմաթիվ են` հողը, ջուրը, օդը և ընտանի կենդանիները:

Առողջապահական ծանր վիճակի մասին են վկայում նաև Պաշտպանի 2011 թվականի Տարեկան զեկույցում ներկայացված Առողջության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներն փաստերն այն մասին, որ Հայաստանում գրանցված արատավոր ծնունդների քանակը ԱՊՀ երկրների շարքում երկրորդն է Ղրղզստանից հետո: Չնայած այս տագնապահարույց վիճակին, օրենքը ոչ պետության, և ոչ էլ մասնավոր ընկերությունների համար չի նախատեսում հանքարդյունաբերական գոտիներում բնակվող մարդկանց առողջական պարտադիր ապահովագրության կամ պատճառված վնասի փոխհատուցման պարտավորություններ:
Առողջապահական վիճակի վատթարացման հիմնական պատճառներից են հանքարդյունաբերական թափոնների պոչամբարներում տիրող բարձիթողի վիճակը: ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 2012թ. Ընթացիկ հաշվետվության համաձայն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ներկայացվող թափոնների մասին տարեկան հաշվետվություններում թափոնները ներկայացվել են կամ որպես ոչ վտանգավոր, կամ ընդհանրապես պոչամբարների պարունակությունը որպես թափոն չի դիտարկվել: Արդյունքում որևէ բնապահպանական վճար չի վճարվել: Վտանգավոր թափոններ առաջացնող կազմակերպությունների 79 տոկոսը վտանգավոր թափոնների անձնագրեր չեն կազմել և ՀՀ բնապահպանության նախաչժրարություն համաձայնեցման չեն ներկայացվել: Ժամկետանց թունաքիմիկատների և քիմիական թափոնների (այդ թվում` Ալավերդու մկնդեղ պարունակող թունաքիմիկատների) պահպանումն իրականացվում է օրենսդրության պահանջների խախտումներով, վտանգավոր օբյեկտները չեն հաշվառվել ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ռեեստրում:

Մարդու էկոլոգիական իրավունքների խախտման ամենացայտուն օրինակն է Թեղուտում հանքավայրի շահագործման թույլտվություն տրամադրելու գործընթացը, տրվել է ՀՀ օրենսդրության կոպիտ խախտումներով: Շահագրգիռ հասարակությունը հանքավայրի շահագործման դեմ սկսել է բազմակողմանի իրավական գործընթաց, որի ընթացքում դիմել է ինչպես ներպետական դատական ու վարչական մարմիններին, այնպես էլ միջազգային կառույցներին: 2011թ. հունիսի 29-ից հուլիսի 1-ը Քիշնեւում տեղի է ունեցել Օրհուսի կոնվենցիայի գերագույն մարմնի` Կոնվենցիայի կողմ հանդիսացող երկրների հանդիպման ընթացքում կայացվել է որոշում առ այն, որ «Հայաստանի օրենսդրության և պրակտիկայի մեջ դեռևս առկա են թերություններ, եւ դրանց պատճառով Մասնակից պետությունը սույն գործով ձախողել է կատարել Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջը (56-րդ պարբերություն), ինչպես նաև Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 2-րդ, 4-րդ և 9-րդ կետերի պահանջները»:

Անհրաժեշտ ենք համարում առանձնահատուկ կերպով շեշտել նաեւ, որ Կոնվենցիայի Կողմերի որոշումը ունի բարձր իրավաբանական ուժ եւ պարտադիր է կատարման պետության կողմից: Այնուհանդերձ, Հայաստանի պատկան մարմինները չեն կատարում իրենց միջազգային պարտավորությունները` դրանով խախտելով նաեւ Հայաստանի կողմից վավերացված «Միջազգային պայմանագրերիմասին» Վիեննայի կոնվենցիան:

Հաշվի առնելով վերջին շրջանում Ձեր դրական դերակատարումը բնապահպանական նախաձեռնություններին աջակցելու գործում` գտնում ենք, որ Պաշտպանի գրասենյակը կարող է շոշափելի դրական ազդեցություն ունենալ վերը նշված հիմնախնդիրների բազմակողմանի վերլուծության եւ կարգավորման համար: Խնդրոիմ ենք ձեռնարկել համարժեք քայլեր սույն դիմումում արծարծված խնդիրների համալիր ուսումնասիրություն կատարելու համար, մարդու իրավունքների խախտումները վեր հանելու եւ Ձեր իրավասության շրջանակներում մարդկանց խախտված իրավունքները պաշտպանելու համար: Մենք մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնում բոլոր հնարավոր միջոցներով Ձեզ աջակցել Հայաստանի էկոլոգիական իրավիճակի առնչությամբ տեղեկատվություն տրամադրելու, այդ թվում` արտահերթ զեկույց մշակելու համար»,- ասված է հայտարաությունում:


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:
Share |

Լրահոս

Այսօր, 09:17 Թրամփը հավատարիմ է իր նախընտրական խոստումներին և կրճատում է միջազգային ֆինանսական օգնության ծախսերը․ Արման Նավասարդյան 26/04/2017 23:32 Նա հանցագործություն չի կատարել․ ծառը կանաչում է. Թևան Պողոսյանը՝ Դավթաշենի ծառահատման դեպքի մասին 26/04/2017 20:45 Կանադայում զորավարժությունների ժամանակ մեկ զինծառայող է զոհվել, եւս երեքը վիրավորվել են 26/04/2017 20:38 Emirates Cup-ի շրջանակում «Արսենալը» կհանդիպի «Բենֆիկայի» և «Սևիլիահի» հետ 26/04/2017 20:29 Էր Ռիադը հանդես է գալիս Սիրիայի միասնականության օգտին 26/04/2017 20:26 Մոսկվան և Վաշինգտոնը չեն հակադրվում ԼՂ հակամարտության կարգավորման հարցում. Արման Նավասարդյան 26/04/2017 20:20 Աֆղանստանում դաժան մարտեր են ընթանում Թալիբանի և ԻՊ-ի միջև. կա առնվազն 91 զոհ 26/04/2017 20:15 Հայաստանում ներդրվում է բժշկական հաշտարարի ինստիտուտ 26/04/2017 20:10 Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Հնդկաստանի փոխնախագահին 26/04/2017 20:06 Երևան-Արտաշատ ճանապարհահատվածի երկկողմանի երթևեկությունը կվերականգնվի մայիսի 25-ին 26/04/2017 19:57 Իրանն անհրաժեշտ է համարում Իսրայելի միջուկային զինաթափումը 26/04/2017 19:49 ՔԶԱԿ-ը հաստատել է քիմիական զենքի համաշխարհային պաշարների 95 տոկոսի ոչնչացումը 26/04/2017 19:40 Հարցում. Լե Պենը երկրորդ փուլից առաջ մեկ օրում մեկ կետով առաջ է անցել 26/04/2017 19:31 Տարոն Մարգարյանի զարմանքը 26/04/2017 19:22 Ինձ ասում էր՝ հե՛տ գնա, ինձ վրա կրակում են, վտանգավոր է. Ապրիլյան պատերազմի հերոս Արման Ավետիսյան 26/04/2017 19:15 Կրկին սրվում են թուրք-իրաքյան հարաբերությունները 26/04/2017 19:10 Իմ մրցակիցներն ուրիշ բան չունեն պնդելու, դրա համար դա են պնդում. Տարոն Մարգարյան 26/04/2017 19:01 Տարոն Մարգարյանը որդիաբար է սիրում իր քաղաքը և քաղաքին ծառայում է որդիաբար. Երևանի փոխքաղաքապետ 26/04/2017 18:53 Ոստիկանությունն իր լիազորությունները ընտրությունների ժամանակ լիակատար իրականացրել է. Հովհաննես Քոչարյան 26/04/2017 18:43 Վարչապետը կարևորել է հանրապետությունում անտառների վերականգնման ուղղությամբ շարունակական և հետևողական աշխատանքների իրականացումը 26/04/2017 18:35 «Երկիր Ծիրանին» խնդիր ունի «պրեզենտացիա» անելու, «Ելքն» այդ հարցն արդեն լուծել է. Քաղտեխնոլոգի գնահատականները 26/04/2017 18:26 Մինչ արցախյան կողմը չմասնակցի բանակցություններին, ակնկալիքներ չունեմ. Թևան Պողոսյանը` Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպման մասին 26/04/2017 18:18 Իրանը դատապարտել է Թուրքիայի՝ Սինջարում իրականացրած ավիահարվածները 26/04/2017 18:10 Վաղը Հայաստանում կլինի Հորդանանի արքայադուստր Դինա Մայրեդը 26/04/2017 18:01 Բացահայտվել է Հրազդան քաղաքի բնակչուհու նկատմամբ կատարված ավազակային հարձակումը 26/04/2017 17:53 Իրանում և արաբական աշխարհում հետաքրքրված են Հայաստանում ոչխարաբուծության մասնագիտացված կենտրոններ ստեղծել. Իգնատի Առաքելյան 26/04/2017 17:46 Լուկաշենկոն հավաստիացրել է Պորոշենկոյին՝ ոչ մեկ չի կարող Բելառուսին ներքաշել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի 26/04/2017 17:39 Մայրաքաղաքում կտեղադրվեն Սիլվա Կապուտիկյանի և հայ անվանի այլ գործիչների հուշատախտակները 26/04/2017 17:31 Կրեմլ. Ասադի վերաբերյալ Պուտինի դիրքորոշումը չի փոխվել 26/04/2017 17:20 Charlie Hebdo-ի խմբագրության վրա հարձակման գործով Եվրոպայում 10 մարդ է ձերբակալվել 26/04/2017 17:14 Charlie Hebdo-ն ծաղրել է Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուներին 26/04/2017 17:08 Եռակողմ հանդիպման դրական ելքը կախված է Ադրբեջանի՝ վստահության մեխանիզմների ներդրման համաձայնությունից. Մինասյան 26/04/2017 17:01 «Ավրորան» Հայաստանի միջազգայնացման ճանապարհին կարևորագույն նախագծերից մեկն է. Կարեն Կարապետյան 26/04/2017 16:55 Ֆրանսիայի հատուկ ծառայություններն Ասադին են մեղադրել Իդլիբում քիմիական հարձակման համար 26/04/2017 16:48 Նոր երևույթ է ի հայտ գալիս՝ դիմումաստեղծ ինդուստրիա. Մուկուչյանը խնդրում է մերժել Կոնգրես-ՀԺԿ դիմումը 26/04/2017 16:45 Օլանդը կոչ է արել նախարարներին անել ամեն բան, որպեսզի Լե Պենը պարտվի ընտրություններում 26/04/2017 16:39 «GREEN» վարկեր՝ ՓՄՁ-ների համար 26/04/2017 16:32 Երևանի ավագանին սահմանել է գույքահարկի և հողի հարկի գծով արտոնություններ 26/04/2017 16:28 Հայաստանում փոփոխությունը հնարավոր է, երբ կա կամք և նվիրված ջանքեր. Պյոտր Սվիտալսկի 26/04/2017 16:23 Սախալինում ահաբեկչություն է կանխվել 26/04/2017 16:15 Քննչական կոմիտեն փնտրում է դեղատնից գողություն կատարած տղամարդուն (Տեսանյութ) 26/04/2017 16:06 Պոչետինո. Չավին իմ թշնամին է, նա ինձ ատում է 26/04/2017 15:59 Պուտինը մայիսի 2-ին Սոչիում կհանդիպի Մերկելի հետ 26/04/2017 15:50 Երևանում կտեղադրվի Արցախյան ազատամարտում զոհված Լևոն Սարգսյանի հուշարձանը 26/04/2017 15:43 ՍԱՊԾ-ն կամ միտումնավոր թաքցնում է իրականությունը, կամ չի տիրապետում իրացման շուկայում տիրող իրավիճակին 26/04/2017 15:37 Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի ներկայացուցչական գրասենյակներ են բացվել 4 երկրում 26/04/2017 15:30 Սերժ Սարգսյանը և Հերբերտ Զալբերը քննարկել են ԼՂ հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթաց արձանագրելու հնարավորությունները 26/04/2017 15:24 Էրդողան. Թուրքիան չի ճանաչելու ԵԽԽՎ-ի որոշումը 26/04/2017 15:18 Հայաստանում «Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար» ծրագիրն իրականացվել է երեք սկզբունքով 26/04/2017 15:12 Թուրքական ավիահարվածներից Սիրիայում և Իրաքում 30 մարդ է զոհվել 26/04/2017 15:09 Բացահայտվել է դատապարտյալի կողմից խարդախությամբ կատարված հափշտակության 48 դրվագ 26/04/2017 15:02 Լավրով. Խան Շեյխունում տեղի ունեցածի քննությունը պետք է հրապարակային լինի 26/04/2017 14:56 Սպասվում է էներգետիկ համակարգի ներդրումային ծրագրերի ակտիվացում 26/04/2017 14:50 «Ռեալ»-«Բարսելոն» հանդիպումը դիտել է շուրջ 650 միլիոն մարդ 26/04/2017 14:41 ԱՄՆ-ն հայ-թուրքական հարաբերություններում արդարության վերականգման համար ոչ մի հանձնառություն իր վրա չի վերցնում. Կիրո Մանոյան 26/04/2017 14:37 Թուրքիայում ավելի քան 8 հազար ոստիկան գյուլենականների դեմ գործողություն են իրականացնում 26/04/2017 14:28 Փհենյանը հայտարարել է, որ բանակի պատմության մեջ խոշորագույն զորավարժություններ են անցկացվել 26/04/2017 14:27 Նոր բնակարան՝ առաջնագծում զոհված Սասուն Մկրտչյանի ընտանիքին 26/04/2017 14:20 Ճապոնիայում նախարարը հրաժարական է տվել՝ անփույթ արտահայտության համար 26/04/2017 14:18 Գիտությունը տելեպորտացիան չի հաստատել. Տիգրան Մուկուչյանը՝ Կոնգրես-ՀԺԿ-ի դիտորդների աշխատանքի մասին 26/04/2017 14:16 Խուլիգանության վերաբերյալ քրգործն օբյեկտիվ նախաքննություն կատարելու համար ուղարկվել է Հատուկ քննչական ծառայություն 26/04/2017 14:14 «Եվ ի՞նչ: Դա իրենց իրավունքն է». Մուկուչյանը Կոնգրես-ՀԺԿ-ի ՄԻԵԴ դիմելու հնարավորության մասին 26/04/2017 14:09 «Ճտերն աշնանն են հաշվում». Նարեկ Դուրյանի նոր ներկայացումը՝ «Բոհեմ» թատրոնում 26/04/2017 14:04 Չեխական «Գրանդերա» ընկերությունը մտադիր է Հայաստանում հիմնել լուսադիոդային լուսավորման համակարգերի արտադրություն 26/04/2017 13:59 Լե Պենն ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի հետ խաղաղ հարաբերություններ ունենալու ցանկություն է հայտնել 26/04/2017 13:54 Դատարանն արգելափակել է «քաղաք-ապաստարանների» ֆինանսավորման մասին Թրամփի հրամանը 26/04/2017 13:52 Դատախազությունը ոչ մի դեպքում չի կարող դպրոցի տնօրենների ու «ՍԱՍ»-ի ձայնագրություններն ընդունել որպես ապացույց. Գառնիկ Իսագուլյան 26/04/2017 13:50 Քվեաթերթիկը ընտրատեղամասից դուրս հանելը չի կարող որակվել որպես քվեարկության գաղտնիության խախտում. ԿԸՀ նախագահ 26/04/2017 13:46 Շուկայում ադրբեջանական խնձորի հետքերով ՊԵԿ-ը նախաձեռնել է օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ 26/04/2017 13:45 «Չելսի»- «Սաութհեմփթոն»՝ 4:2 26/04/2017 13:45 ՏՄՊՊՀ-ի որոշմամբ «Յումակս» (DHL) ընկերությանը տրվեց նախազգուշացում՝ խախտումը վերացնելու հանձնարարականով 26/04/2017 13:40 Զիջելով ու խաղաղություն մուրալով հնարավոր չէ խաղաղության հասնել. Գառնիկ Իսագուլյանը` Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքի կարգախոսի մասին 26/04/2017 13:38 Իվանկա Թրամփը հերքել է իր մասնակցությունը Սիրիային հարվածելու որոշմանը 26/04/2017 13:35 Երևանի համար 147 դպրոցն այսուհետ կկրի Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի անունը 26/04/2017 13:32 Միքայել Մինասյանը Հռոմում և Նեապոլում մասնակցել է Հայոց ցեղասպանության տարելիցի միջոցառումներին 26/04/2017 13:29 Բջջային կապի օպերատորները պարտավորվեցին կանխել լիցքավորման քարտերի թանկացումը 26/04/2017 13:27 ԱՄՆ-ն փորձում է ինքնամեկուսանալ աշխարհից և կենտրոնանալ իր ներքին հարցերի վրա. Կիրո Մանոյան 26/04/2017 13:25 ԱԻՆ-ում քննարկվել է Հայաստանում հրթիռային հակակարկտային համակարգի ներդրումը 26/04/2017 13:21 Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացն են քննարկել Նալբանդյանն ու Զալբերը 26/04/2017 13:19 ՍԱՊԾ-ի հայտարարությունները արժանահավատ չեն. Շուկայում մարդիկ այսօր էլ անարգել ադրբեջանական խնձոր են գնել (Տեսանյութ) 26/04/2017 13:13 Աղջիկ երեխայի ծնունդը դեռևս ընկալվում է որպես պարտություն. Նվարդ Մանասյան 26/04/2017 13:10 Մոսկվայում կկայանա Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպում 26/04/2017 13:07 Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքի դիմումը հիմնված է իրականության հետ որևէ աղերս չունեցող դատողությունների վրա. Տիգրան Մուկուչյան (Լուսանկարներ) 26/04/2017 12:57 Ձեր որոշումը ևս մեկ քայլ էր դեպի լույսի հաղթանակը խավարի նկատմամբ. Շարմազանովը բարձր է գնահատել Չեխիայի խորհրդարանի որոշումը 26/04/2017 12:53 Բարեկարգվում է Շուշի-Բերձոր միջպետական ճանապարհը 26/04/2017 12:49 Սերժ Սարգսյանն անձամբ հանդիպել է առաջադրված բոլոր թեկնածուների հետ. Գառնիկ Իսագուլյան 26/04/2017 12:46 Քուվեյթցի գործարարը հետաքրքրված է ներդրումներ իրականացնելու Հայաստանի շինարարության ոլորտում 26/04/2017 12:42 Երևանում մարտ ամսվա ընթացքում մոտ 3000 IP հասցե ենթարկվել է վիրուսային հարձակման 26/04/2017 12:35 Հայաստան 4 - 0 Գերմանիա. Շախմատի աշխարհի վետերանների թիմային առաջնություն 26/04/2017 12:34 Երևանը ողջունում է Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը 26/04/2017 12:30 Նստեք ձեր տեղը, ձեզ ձայն չեմ տվել. ՍԴ նախագահը՝ Տիգրան Եգորյանին (Լուսանկարներ) 26/04/2017 12:20 Սերգեյ Մովսեսյանը հաղթանակ տոնեց «Ռեյկյավիկ Օփեն»-ի 8-րդ տուրում 26/04/2017 12:18 Ընտանիքում չկա խիստ ընդգծված ճնշում՝ տղա երեխային նախապատվություն տալու առումով. Արտակ Սաղաթելյան 26/04/2017 12:08 Ով էլ լիներ, կծեծեր. Ոստիկանությունից՝ ԱԻՆ-ին 26/04/2017 12:03 Առաջիկա 5 օրվա եղանակի կանխատեսում 26/04/2017 12:00 ՀՀ ԱԻՆ փողային նվագախումբը՝ «Վերածնունդ» փառատոնի հաղթող 26/04/2017 11:57 Չինաստանը ջուրն է իջեցրել սեփական արտադրության առաջին ավիակիրը 26/04/2017 11:49 Մյասնիկյան փողոցն այսօր երեկոյան միակողմանի կփակվի 26/04/2017 11:45 Մինչև 2050 թվականը Հայաստանում կարող էր չծնվել ավելի քան 80 հազար աղջիկ 26/04/2017 11:28 Պտղի սեռով պայմանավորված արհեստական ընդհատումների խնդրում դրական միտումներ կան. Ալթունյան
Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը