Կառավարության ծրագրում բացակայում են դատական իշխանության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ դրույթներ. կարծիք

12/02/2019 13:05

Կառավարության ծրագրում բացակայում են դատական իշխանության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ դրույթներ. կարծիք


Կառավարության ներկայացրած ծրագիրը ոչ թե արձանագրում է զարգացման միտումներ, այլ հիմնված է գոյություն ունեցող վիճակը կայունացնելու մոտեցման վրա, այսպես է գնահատել «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն կառավարության ծրագիրը։

Կազմակերպության կարծիքը՝ ստորև.

«2019թ. փետրվարի 6-ին ՀՀ կառավարության կողմից հրապարակվեց ՀՀ կառավարության հնգամյա ծրագիրը։Որոշակի խմբագրական աշխատանքներ անցնելուց հետո այն հաստատվեց 2019թ. փետրվարի 8-ին՝ ՀՀ կառավարության արտահերթ նիստի ընթացքում, և ներկայացվեց Ազգային ժողովի հաստատմանը։

Ընդհանուր դիտարկումներ Ծրագրի վերաբերյալ.

ՀՀ կառավարության 2019թ. ծրագիրը բաղկացած է ութ գլուխներից, որոնք ներառում են «Կառավարության գործունեության հիմնարար ուղենիշերը», «Արտաքին և ներքին անվտանգության ապահովումը», «Պայքար կոռուպցիայի դեմ», «Ազատ, արժանապատիվ և երջանիկ քաղաքացի», «Մրցունակ, մրցակցային և ներառական տնտեսությունը», «Տարածքային կառավարումը, տեղական ինքնակառավարումը և ենթակառուցվածքները», «Բարձր տեխնոլիգիաները, թվայնացումը և ռազմարդյունաբերությունը», «Պետական ֆինանսների կառավարումը» գլուխները:

Որպես ընդհանուր և ամբողջական դիտարկում՝ հարկ ենք համարում ընդգծել հետևյալը.

  • Ծրագիրը շատ թույլ է արտացոլում ՀՀ 2018 թվականի ապրիլի ժողովրդական շարժման հիմնական խնդիրները և ակնկալիքները:
  • Ծրագիրը հիմնված է նախորդ Կառավարության մոտեցումների վրա և չի ներկայացնում հետագա ժողովրդական և հետհեղափոխական հասարակության զարգացման հիմնական ձեռքբերումների տեսլականը: Այսինքն՝ Ծրագիրը ոչ թե արձանագրում է զարգացման միտումներ, այլ հիմնված է գոյություն ունեցող վիճակը կայունացնելու մոտեցման վրա:
  • Ծրագրի մշակման աշխատանքները մասնակցայնություն չեն ապահովել, և քաղաքացիական հասարակության կողմից մինչև Ծրագրի հրապարակումը ներկայացված առաջարկները մնացել են անարձագանք:

Որպես ՀՀ կառավարության խնդիրներ՝ Ծրագրով առանձնացվել են տնտեսական գործունեության հնարավորությունների ընդլայնումը, պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացումը, մարդկային ներուժի զարգացումը, հուսալի ենթակառուցվածքների զարգացումը և հասանելիության ընդլայնումը:

Միաժամանակ, որպես ծրագրի հիմնական և համակարգային խնդիր անհրաժեշտ է փաստել, որ Ծրագրով հստակեցված և ամրագրված չեն կոնկրետ ոլորտներում առկա հիմնական խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված հիմնական մոտեցումները, սկզբունքները: Ծրագիրն անչափելի է, անկանխատեսելի՝ ակնկալվող արդյունքների և այդ արդյունքներին ուղղված հնարավոր գործողությունների նախագծման առումով: Այն ենթակա չէ արդյունավետ հաշվետվողականության և չի նախատեսւոմ վերահսկողության հնարավորություն:

Չնայած Ծրագրի հեղինակների ողջունելի և դրական մտադրություններին՝ ներկայացված չեն դրանց իրագործման հնարավոր մեխանիզմները, ինչը ծրագրի նպատակների և խնդիրների իրագործման տեսանկյունից որոշակիություն չի ապահովում:

Կարծում ենք, որ նման տարբերակով ձևավորված Ծրագիրը հնարավորություն չի տալիս ՀՀ Կառավարության ենթակա մարմիններին մշակել և ապահովել հնգամյա գործողությունների ծրագիրը, քանի որ վերջիններիս համար հստակ առաջադրանքներ, ըստ էության, չի սահմանում: 

Մինչդեռ ՀՀ Կառավարության 2015թ հունվարի 22-ի նիստի Ն2 որոշմամբ ընդունվել և մինչ օրս գործում է ՀՀ-ում Հայեցակարգերի, Ռազմավարությունների, ծրագրերի կազմման մեթոդական ուղեցույցը, որի հիմնական նպատակն է ապահովել ինչպես ռազմավարությունների, այնպես է ծրագրերի կազմման միասնական մոտեցում։

Վերոնշյալ ուղեցույցի պահանջները Կառավարության Ծրագրի ձևաչափի, նպատակների, խնդիրների ներկայացման մասով չեն պահպանվել:

Կոնկրետ դիտարկումներ Ծրագրի առանձին ոլորտների վերաբերյալ.

Մարդու իրավունքներին և դատական իշխանությանը վերաբերող դրույթները սահմանված են Ծրագրի «Ազատ, արժանապատիվ և երջանիկ քաղաքացի» գլխում:

Որպես դատական համակարգի անկախության ապահովման երեք հիմնական պայմաններ Ծրագրով նշվում են.

  • իշխանական կամ որևէ այլ օղակներից դատավորների գործունեությանն ապօրինի միջամտելու գործելակերպի բացառումը,
  • դատավորների կողմից անձնական, նյութական շահագրգռվածությամբ՝ կաշառքով, առաջնորդվելու հնարավորության բացառումը,
  • դատավորների մասնագիտական ունակությունների բարձրացմանն ուղղված ջանքերի գործադրումը:

Ծրագիրը, սակայն, նշում չի պարունակում վերոգրյալ պայմանների ապահովմանն ուղղված իրավական երաշխիքների վերաբերյալ: Չնայած կառավարությունը բացառում է իշխանական օղակներից դատավորների գործունեությանն ապօրինի միջամտելու գործելակերպը, սակայն դրա իրավական և ինստիտուցիոնալ որևէ լուծում Ծրագրով չի նախատեսվում:

Ծրագրում որևէ խոսք չկա դատական իշխանության և իշխանության մյուս ճյուղերի միջև փոխզսպումների համակարգի, ինչպես նաև դատարանների և դատավորների ներքին անկախության ապահովման մեխանիզմների կատարելագործման վերաբերյալ, դատարանների և դատավորների սոցիալ-տնտեսական անկախությունը ապահովելուն ուղղված քայլերի և իրավական մեխանիզմների վերաբերյալ: Նմանապես, բացակայում են դատական իշխանության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ դրույթներն ու հնարավոր մեխանիզմները:

Չնայած ծրագրով նշվում է դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիր մշակելու և կյանքի կոչելու մտադրության մասին՝ ուղղված դատական համակարգի մատչելիության և արդյունավետության ապահովմանը, այդուամենայնիվ, ինչպես վերը նշվեց, ծրագրով հստակեցված չեն ո՛չ կոնկրետ կատարման ենթակա գործողությունները, ո՛չ դրանց իրավական հիմքերը, ո՛չ դրանց ժամկետները: Զարմանալիորեն դուրս են մնացել դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023թթ-ի ծրագրին հղումները, վերջինիս մեջ բարձրացված գերակա նպատակների և բազմիցս քննարկված խնդիրների վերաբերյալ մոտեցումները:

Օրինակ՝ ծրագրով նախատեսվում է միջոցներ ձեռնարկել ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումների և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների պատշաճ կատարումն ապահովելու գործուն մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ: Թեև նպատակը ողջունելի է, այնուամենայնիվ Կառավարությունը չի ներկայացնում ներդրվելիք մեխանիզմի իր տեսլականը, կոնկրետ գործողությունները դրանց ներդրման և գործադրման ուղղությամբ, ինչպես նաև գործողությունների կատարման հստակ ժամկետները: Նույնը վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու իրավահավասարության ապահովմանն ուղղված նպատակին:

Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությանն ու ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը, ապա Ծրագրով անդրադարձ չի կատարվում ընտրական գործընթացների կատարելագործմանը, ընտրական օրենսգրքի և կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխություններին, ինչպես նաև ուղիղ ժողովրդավարության զարգացմանը, ինչը ի սկզբանե իշխող կուսակցության առաջնահերթություններից էր:

Միաժամանակ, չնայած Կառավարությունը որդեգրել է կոռուպցիայի դեմ վճռական, հաստատակամ, անզիջում և անհանդուրժողական պայքար մղելու նպատակ, ծրագրով որևէ գործողություն, որը միտված կլինի կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ և ինստիտուցիոնալ պայքար մղելուն, ամրագրված չէ: Այն պարունակում է բացառապես Կառավարության մտադրությունները՝ առանց հստակեցնելու և մանրամասնելու այդ մտադրությունները կյանքի կոչելու մեխանիզմները: Ավելին, ծրագրում տեղ են գտել հռչակագրային մտադրություններ, օրինակ, ՀՀ-ից դուրս բերված ակտիվները վերադարձնելու ուղղությամբ, որի վերաբերյալ ոչ ծրագրով, ոչ էլ ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ մոտեցումներ չեն նախատեսվել: Ավելին, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ առումով արդեն իսկ ծառացած բացթողումներն ու պրակտիկ խնդիրների լուծումները հասցեագրված չեն:

Մասնավորապես ինստիտուցիոնալ առումով անհասկանալի է Կառավարության մոտեցումը գործող Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի գոյության ու գործունեության, ինչպես նաև դրան փոխարինելու նպատակով ստեղծվելիք Հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի ձևավորման վերաբերյալ, ինչը այս փուլում արդեն Կառավարության՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի նպատակները դարձնում է անիրագործելի և անհետևաողական:


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

22/04/2019 19:46 Չեմ թալանի, միայն սիրել, արարել ու ստեղծել. ռուսաստանաբնակ ռեժիսորը ցանկանում է Հայաստանի ղեկավարը դառնալ 22/04/2019 19:10 ԱՄՆ-ն իրանական նավթի գնման պատժամիջոցների վերաբերյալ որոշում է կայացրել 22/04/2019 18:57 Իրաքն անփոխարինելի Է համարել իրանական գազը 22/04/2019 18:54 Նա մեր շատ սպասված առաջնեկն է. դերասանուհի Նառա Թումասյանը դուստր է ունեցել 22/04/2019 18:46 Վարչապետը խորհրդակցություն է անցկացրել մարզպետների հետ 22/04/2019 18:38 Շրի Լանկայում պայթյունների պատասխանատվությունը ստանձնել է «Ջամահաթ աթ-Թաուհիդ ալ-Վաթանիան» 22/04/2019 18:34 Քաղաքացիների կողմից կանխիկացվել և հափշտակվել է այլ անձի անվամբ ձևակերպված վարկի գումարը (Տեսանյութ) 22/04/2019 18:31 Երևանում աղբահանության ներկա վիճակը հնարավորինս շտկելու նպատակով տեղերում ինքնաթափ մեքենաներ են վարձվել. Հայկ Մարության 22/04/2019 18:24 Իսպանիան տեղատարափ անձրևների ճիրաններում է 22/04/2019 18:15 Գերմանիան և Ավստրիան 500 եվրո թղթադրամների թողարկումը դադարեցնում են 22/04/2019 18:09 «Հրազդան» և «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկներում ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել են որոշ խախտումներ. դատախազություն 22/04/2019 18:02 Լիբերիայի ու Շվեդիա քաղաքացու մոտ հայտնաբերվել է 0,9 գրամ սև զանգված. նա տեղափոխվել է «Արմավիր» ՔԿՀ 22/04/2019 18:00 Վլադիմիր Զելենսկին արձանագրությունների 99 տոկոսի մշակումից հետո ստացել է ավելի քան 73 տոկոս ձայն 22/04/2019 17:56 Ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր այցելողների համար կգործեն անվճար տրանսպորտային երթուղիներ 22/04/2019 17:51 Սարավանի լեռնանցքում գետնաբուք է 22/04/2019 17:45 Տիգրան Հակոբյանի հանձնաժողովը չի կարող արգելել հեռարձակել Լիլի Մորտոյի մասնակցությամբ հաղորդումը 22/04/2019 17:30 Մալկոմը ցանկանում է մնալ «Բարսելոնում» առնվազն մեկ մրցաշրջան 22/04/2019 17:28 Ինչ աջակցություն էլ լինի, մենք կողջունենք. Մարտի 1-ի զոհի իրավահաջորդ 22/04/2019 17:23 2018-ին Հայաստան վերադարձել և վերաինտեգրման ծրագրերի դիմել է 1675 քաղաքացի 22/04/2019 17:18 Իրանում Իսլամական հեղափոխության պահապանների զորակազմի նոր հրամանատարը փոխվել է 22/04/2019 17:14 Ամերիաբանկի գործունեությունը` թվերով. մաս 3 (Տեսանյութ) 22/04/2019 17:10 Ապրիլի 24-ին փակ փողոցներ են լինելու (Տեսանյութ) 22/04/2019 17:04 Շրի Լանկայի ավտոբուսի կայարանում հայտնաբերվել է ռումբի 78 դետոնատոր 22/04/2019 16:58 2018 թվականի ընթացքում Հայաստանում ամենամեծ թվով ռեադմիսիոն հայցեր ստացվել են Գերմանիայից 22/04/2019 16:52 ԵՊՀ ռեկտորը հրավիրվել, սակայն չի մասնակցել վարչապետի հետ հանդիպմանը 22/04/2019 16:42 Բավական մեծացել է ՀՀ քաղաքացիների` ԵՄ երկրներից ապաստան հայցելու դեպքերը. ՀՀ միգրացիոն ծառայություն (Տեսանյութ) 22/04/2019 16:37 Արգենտինայում հայտնաբերվել են մոտ 220 մլն տարի առաջ ապրած դինոզավրերի մնացորդներ (Տեսանյութ) 22/04/2019 16:31 Ջավախքում բացվեց 3-րդ Արմաթը՝ «Դամալայի օր» տոնախմբության շրջանակներում 22/04/2019 16:25 «Հարձակում մարդկության վրա». Բարաք Օբաման արձագանքել է Շրի Լանկայի պայթյուններին 22/04/2019 16:21 Beeline-ի PR ղեկավարը դասախոսություն կարդաց «PR և հաղորդակցային տեխնոլոգիաներ» մագիստրոսական ծրագրի և PR դպրոցի ուսանողների համար 22/04/2019 16:11 Բոլորդ, երբ ինձ ուղարկում եք Ղարաբաղի հարցը լուծելու, բանակցելու, ինձ չեք ասում՝ «այ կգնաս ու Ղարաբաղի հարցը կլուծես էսպես». Նիկոլ Փաշինյան (Տեսանյութ) 22/04/2019 16:10 Հայաստանը ռեադմիսիոն համաձայնագրեր կնքել է 13 երկրի հետ. ՀՀ միգրացիոն ծառայության վերադարձի և վերաինտեգրման բաժնի պետ 22/04/2019 16:00 Մարտի 1-ով սպառնացողը անարյուն ու խաղաղ կերպով չէր հեռանա. պարոնայք, թարմացրեք ձեր հիշողությունը. Աշոտյան 22/04/2019 15:56 Կուբայում բեռնատարների վթարի հետևանքով ավելի քան 30 մարդ է վիրավորվել 22/04/2019 15:47 «Բարգավաճ Հայաստանը» պաշտպանում է Մարտի 1-ի մասին «Իմ քայլի» նախագիծը 22/04/2019 15:35 LIVE. «Վերադարձ, հետընդունում և վերաինտեգրում» թեմայով քննարկում ՀՀ միգրացիոն ծառայությունում 22/04/2019 15:35 Չինաստանը դեմ է Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի միակողմանի «նավթային» պատժամիջոցներին 22/04/2019 15:31 ԱԺ-ում հայ-ռուսական բարեկամության ծառուղի կհիմնվի 22/04/2019 15:25 Հրետանային զորամասում համալիր ստուգումներ են անցկացվել 22/04/2019 15:20 Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորգյանի վերաբերյալ քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատախազին 22/04/2019 15:20 Մեկ օրում Սիրիա է վերադարձել 1200-ից ավելի փախստական 22/04/2019 15:11 Չինաստանի ավտոկայանատեղիում Tesla-ի պայթյունի տեսանյութը հայտնվել է համացանցում 22/04/2019 15:02 Ամերիկացի սենատորը Թուրքիային առաջարկել է ընտրել С-400-ի և պատժամիջոցների միջև 22/04/2019 14:55 Շրի Լանկայի իշխանությունները ապրիլի 23-ին սգո օր են հայտարարել 22/04/2019 14:40 Շրի Լանկայի իշխանություններն արտակարգ դրության ռեժիմ կսահմանեն 22/04/2019 14:31 Արցախում եղբոր կողմից 10-ամյա երեխայի սպանությունը կապված չէ ինտերնետային խաղերի հետ. Արցախի ոստիկանություն 22/04/2019 14:24 Կառավարությունը պետք է վարի բարձր աշխատավարձերի քաղաքականություն. Վարչապետ 22/04/2019 14:16 ՀՀ քաղաքացուն սպառնալ, թե «դուք Մարտի 1-ից դասեր չեք քաղել», որևիցե մեկն իրեն այլևս չի կարող թույլ տալ. Ալեն Սիմոնյան 22/04/2019 14:12 Աֆղանստանի հանքում գազի արտահոսքի հետևանքով 8 մարդ է մահացել 22/04/2019 14:04 Տուսկն ու Յունկերը սպասում են Զելենսկու հետ շուտափույթ հանդիպման 22/04/2019 13:55 Սաակաշվիլին կրկին ցանկանում է Ուկրաինա վերադառնալ 22/04/2019 13:49 Վլադիմիր Զելենսկին արձանագրությունների 95 տոկոսի մշակումից հետո ստացել է ավելի քան 73 տոկոս ձայն 22/04/2019 13:36 Ճանապարհների բարեկարգության հարցով մտահոգվելու փոխարեն զբաղված եք չգիտեմ ինչով. Պատգամավորը՝ տրանսպորտի նախարարին 22/04/2019 13:29 Դավիթ Սանասարյանի վերաբերյալ քրեական գործը կվնասի հեղափոխությանը. Ալեն Սիմոնյան 22/04/2019 13:25 Ucom-ում գործում է «uTV Extra» նոր սակագնային պլանը 22/04/2019 13:16 Խոհեմ չէ գերի մնալ սոցիալական խնդիրներին ու ծրագրեր չիրականացնել. ԱԺ նախագահը՝ Քաղաքացու օրը նշելու մասին (Տեսանյութ) 22/04/2019 13:04 Դատարանը հրաժարվեց ազատ արձակել Մանվել Գրիգորյանին 10 միլիոն դրամ գրավի դիմաց 22/04/2019 12:53 Խորհրդարանը քննարկում է մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցություն տրամադրելու նախագիծը 22/04/2019 12:40 Նախնական տվյալներ. Շրի Լանկայում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի թվում ՀՀ քաղաքացիներ չկան 22/04/2019 12:37 Նոր Հայաստանում որևէ մեկի ընկեր լինել-չլինելը որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ քննության ընթացքի վրա. ԱԺ նախագահը՝ Սանասարյանի գործի մասին (Տեսանյութ) 22/04/2019 12:32 Չինական պանդան ուղևորվել է Ավստրիա (Տեսանյութ) 22/04/2019 12:22 Իմ ընկերները Ամերիկայում մարիխուանա օգտագործում են. «Իմ քայլի» պատգամավոր 22/04/2019 12:13 Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին 22/04/2019 12:04 Գեղամ Գևորգյանը նշանակվեց ՏՄՊՊՀ նախագահ 22/04/2019 12:03 Առաջարկում եմ հնարավորինս արագ փակել Երևանում գոծող թրաֆինքինգի օջախ հանդիսացող մերսման սրահները. Սերգեյ Բագրատյան 22/04/2019 11:57 Հեռուստացույցը կանխիկով գնեցի, տուգանքը վճարել եմ, վարկային վատ պատմություն էլ չունեմ. Արարատ Միրզոյան 22/04/2019 11:51 Ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 10-12 աստիճանով 22/04/2019 11:40 Շրի Լանկայում պայթյուններին մասնակցել է յոթ մահապարտ-ահաբեկիչ 22/04/2019 11:29 Անցնող շաբաթվա ընթացքում բացահայտվել է հանցագործության 116 դեպք 22/04/2019 11:16 Կենտրոնական բանկի նախագահը մեկնել է Ֆրանկֆուրտ 22/04/2019 11:07 Ի՞նչ անել, երբ համաձայն չեք սպառած գազի դիմաց վճարի չափի հետ․ Պաշտպանը հրապարակել է իրազեկող ուղեցույց 22/04/2019 10:52 Չեմ տեսնում ոչ մի հիմք, որ կարելի է մտածել՝ շինծու, սարքած գործ է. Հրաչյա Հակոբյանը՝ Դավիթ Սանասարյանի գործի մասին 22/04/2019 10:50 Յանուկովիչը շնորհավորել է Զելենսկուն նախագահի ընտրություններում հաղթելու առթիվ 22/04/2019 10:41 Խորհրդարանում ՏՄՊՊՀ նախագահ են ընտրում 22/04/2019 10:40 Վարդենյաց լեռնանցքը սաստիկ բքի պատճառով փակ է 22/04/2019 10:33 Իսպանիայի առաջնություն. «Ռեալը» ջախջախել է «Ատլետիկին» 22/04/2019 10:28 Թրամփը պատրաստ է աշխատել Զելենսկու հետ 22/04/2019 10:20 Գարեգին Բ-ն ցավակցական ուղերձ է հղել Շրի Լանկայում տեղի ունեցած ահաբեկչության կապակցությամբ 22/04/2019 10:11 Շրի Լանկայում պայթյուններից հետո ձերբակալվածների թիվը հասնում է 24-ի 22/04/2019 10:04 Պորոշենկոն ընդունել է Զելենսկու հաղթանակն Ուկրաինայի նախագահի ընտրություններում 22/04/2019 09:54 Վլադիմիր Զելենսկին առաջատար է 73,18% ձայնով 22/04/2019 09:45 Հրազդան-Հանքավան ավտոճանապարհին տեղի է ունեցել քարաթափում 21/04/2019 23:53 Փաշինյանը շնորհավորել է Զելենսկիին Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ 21/04/2019 20:15 Միհրան Պողոսյանը ձերբակալվել է. նրա արտահանձնումն ընթացքի մեջ է. ՀՔԾ 21/04/2019 10:04 Աբովյան քաղաքի 1-ին և 2-րդ միկրոշրջանների ու Սարալանջի գազամատակարարումը ապրիլի 22-ին կդադարեցվի 20/04/2019 19:41 Նախագահ. Մաղթում եմ, որ Քրիստոսի հարության հուսաբեր ավետիսը լուսավորի ու նոր ավյունով լցնի մեզնից յուրաքանչյուրի սիրտը 20/04/2019 15:42 Վաշինգտոնում ներկայացրել են սենեգալցի հարուստ կանանց զարդերը 20/04/2019 15:28 Բեյոնսեն Netflix-ից երեք նախագծի համար կստանա 60 միլիոն դոլար 20/04/2019 15:19 ԿՀՎ-ն մեղադրել է Huawei-ին Չինաստանի իշխանություններից հովանավորություն ստանալու համար 20/04/2019 15:10 Ադելն ամուսնուց բաժանվել է 20/04/2019 14:56 Թուրքիան կդիմի Ռուսաստանին՝ F-35 մատակարարման վերաբերյալ ԱՄՆ-ից մերժում ստանալու դեպքում 20/04/2019 14:41 Լիբիայում բախումների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 220-ի 20/04/2019 14:28 ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հանդիպել է ՌԴ Հարավային ռազմական շրջանի հրամանատարի հետ 20/04/2019 14:21 Եգիպտոսում այցելությունների համար բացվել է 3500-ամյա դամբարան 20/04/2019 14:06 Չինական անապատում մարսիական բազա է հայտնվել 20/04/2019 13:55 Աֆղանստանի մայրաքաղաքում պայթյուն է որոտացել 20/04/2019 13:41 Վթարվել է Իջևանի հեռուստակայանը սնող էլեկտրահաղորդման գիծը 20/04/2019 13:39 Այս շաբաթ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2200 կրակոց. ՊԲ 20/04/2019 13:23 Դավիթը իմ ընկերն է, բայց լավ իմացեք՝ Հայաստանում անձեռնմխելի մարդիկ չկան. Փաշինյանը՝ Սանասարյանի գործի մասին 20/04/2019 13:14 Նավթի գները շարունակում են աճել

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը