Կառավարության ծրագրում բացակայում են դատական իշխանության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ դրույթներ. կարծիք

12/02/2019 13:05

Կառավարության ծրագրում բացակայում են դատական իշխանության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ դրույթներ. կարծիք


Կառավարության ներկայացրած ծրագիրը ոչ թե արձանագրում է զարգացման միտումներ, այլ հիմնված է գոյություն ունեցող վիճակը կայունացնելու մոտեցման վրա, այսպես է գնահատել «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն կառավարության ծրագիրը։

Կազմակերպության կարծիքը՝ ստորև.

«2019թ. փետրվարի 6-ին ՀՀ կառավարության կողմից հրապարակվեց ՀՀ կառավարության հնգամյա ծրագիրը։Որոշակի խմբագրական աշխատանքներ անցնելուց հետո այն հաստատվեց 2019թ. փետրվարի 8-ին՝ ՀՀ կառավարության արտահերթ նիստի ընթացքում, և ներկայացվեց Ազգային ժողովի հաստատմանը։

Ընդհանուր դիտարկումներ Ծրագրի վերաբերյալ.

ՀՀ կառավարության 2019թ. ծրագիրը բաղկացած է ութ գլուխներից, որոնք ներառում են «Կառավարության գործունեության հիմնարար ուղենիշերը», «Արտաքին և ներքին անվտանգության ապահովումը», «Պայքար կոռուպցիայի դեմ», «Ազատ, արժանապատիվ և երջանիկ քաղաքացի», «Մրցունակ, մրցակցային և ներառական տնտեսությունը», «Տարածքային կառավարումը, տեղական ինքնակառավարումը և ենթակառուցվածքները», «Բարձր տեխնոլիգիաները, թվայնացումը և ռազմարդյունաբերությունը», «Պետական ֆինանսների կառավարումը» գլուխները:

Որպես ընդհանուր և ամբողջական դիտարկում՝ հարկ ենք համարում ընդգծել հետևյալը.

  • Ծրագիրը շատ թույլ է արտացոլում ՀՀ 2018 թվականի ապրիլի ժողովրդական շարժման հիմնական խնդիրները և ակնկալիքները:
  • Ծրագիրը հիմնված է նախորդ Կառավարության մոտեցումների վրա և չի ներկայացնում հետագա ժողովրդական և հետհեղափոխական հասարակության զարգացման հիմնական ձեռքբերումների տեսլականը: Այսինքն՝ Ծրագիրը ոչ թե արձանագրում է զարգացման միտումներ, այլ հիմնված է գոյություն ունեցող վիճակը կայունացնելու մոտեցման վրա:
  • Ծրագրի մշակման աշխատանքները մասնակցայնություն չեն ապահովել, և քաղաքացիական հասարակության կողմից մինչև Ծրագրի հրապարակումը ներկայացված առաջարկները մնացել են անարձագանք:

Որպես ՀՀ կառավարության խնդիրներ՝ Ծրագրով առանձնացվել են տնտեսական գործունեության հնարավորությունների ընդլայնումը, պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացումը, մարդկային ներուժի զարգացումը, հուսալի ենթակառուցվածքների զարգացումը և հասանելիության ընդլայնումը:

Միաժամանակ, որպես ծրագրի հիմնական և համակարգային խնդիր անհրաժեշտ է փաստել, որ Ծրագրով հստակեցված և ամրագրված չեն կոնկրետ ոլորտներում առկա հիմնական խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված հիմնական մոտեցումները, սկզբունքները: Ծրագիրն անչափելի է, անկանխատեսելի՝ ակնկալվող արդյունքների և այդ արդյունքներին ուղղված հնարավոր գործողությունների նախագծման առումով: Այն ենթակա չէ արդյունավետ հաշվետվողականության և չի նախատեսւոմ վերահսկողության հնարավորություն:

Չնայած Ծրագրի հեղինակների ողջունելի և դրական մտադրություններին՝ ներկայացված չեն դրանց իրագործման հնարավոր մեխանիզմները, ինչը ծրագրի նպատակների և խնդիրների իրագործման տեսանկյունից որոշակիություն չի ապահովում:

Կարծում ենք, որ նման տարբերակով ձևավորված Ծրագիրը հնարավորություն չի տալիս ՀՀ Կառավարության ենթակա մարմիններին մշակել և ապահովել հնգամյա գործողությունների ծրագիրը, քանի որ վերջիններիս համար հստակ առաջադրանքներ, ըստ էության, չի սահմանում: 

Մինչդեռ ՀՀ Կառավարության 2015թ հունվարի 22-ի նիստի Ն2 որոշմամբ ընդունվել և մինչ օրս գործում է ՀՀ-ում Հայեցակարգերի, Ռազմավարությունների, ծրագրերի կազմման մեթոդական ուղեցույցը, որի հիմնական նպատակն է ապահովել ինչպես ռազմավարությունների, այնպես է ծրագրերի կազմման միասնական մոտեցում։

Վերոնշյալ ուղեցույցի պահանջները Կառավարության Ծրագրի ձևաչափի, նպատակների, խնդիրների ներկայացման մասով չեն պահպանվել:

Կոնկրետ դիտարկումներ Ծրագրի առանձին ոլորտների վերաբերյալ.

Մարդու իրավունքներին և դատական իշխանությանը վերաբերող դրույթները սահմանված են Ծրագրի «Ազատ, արժանապատիվ և երջանիկ քաղաքացի» գլխում:

Որպես դատական համակարգի անկախության ապահովման երեք հիմնական պայմաններ Ծրագրով նշվում են.

  • իշխանական կամ որևէ այլ օղակներից դատավորների գործունեությանն ապօրինի միջամտելու գործելակերպի բացառումը,
  • դատավորների կողմից անձնական, նյութական շահագրգռվածությամբ՝ կաշառքով, առաջնորդվելու հնարավորության բացառումը,
  • դատավորների մասնագիտական ունակությունների բարձրացմանն ուղղված ջանքերի գործադրումը:

Ծրագիրը, սակայն, նշում չի պարունակում վերոգրյալ պայմանների ապահովմանն ուղղված իրավական երաշխիքների վերաբերյալ: Չնայած կառավարությունը բացառում է իշխանական օղակներից դատավորների գործունեությանն ապօրինի միջամտելու գործելակերպը, սակայն դրա իրավական և ինստիտուցիոնալ որևէ լուծում Ծրագրով չի նախատեսվում:

Ծրագրում որևէ խոսք չկա դատական իշխանության և իշխանության մյուս ճյուղերի միջև փոխզսպումների համակարգի, ինչպես նաև դատարանների և դատավորների ներքին անկախության ապահովման մեխանիզմների կատարելագործման վերաբերյալ, դատարանների և դատավորների սոցիալ-տնտեսական անկախությունը ապահովելուն ուղղված քայլերի և իրավական մեխանիզմների վերաբերյալ: Նմանապես, բացակայում են դատական իշխանության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ դրույթներն ու հնարավոր մեխանիզմները:

Չնայած ծրագրով նշվում է դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիր մշակելու և կյանքի կոչելու մտադրության մասին՝ ուղղված դատական համակարգի մատչելիության և արդյունավետության ապահովմանը, այդուամենայնիվ, ինչպես վերը նշվեց, ծրագրով հստակեցված չեն ո՛չ կոնկրետ կատարման ենթակա գործողությունները, ո՛չ դրանց իրավական հիմքերը, ո՛չ դրանց ժամկետները: Զարմանալիորեն դուրս են մնացել դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023թթ-ի ծրագրին հղումները, վերջինիս մեջ բարձրացված գերակա նպատակների և բազմիցս քննարկված խնդիրների վերաբերյալ մոտեցումները:

Օրինակ՝ ծրագրով նախատեսվում է միջոցներ ձեռնարկել ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումների և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների պատշաճ կատարումն ապահովելու գործուն մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ: Թեև նպատակը ողջունելի է, այնուամենայնիվ Կառավարությունը չի ներկայացնում ներդրվելիք մեխանիզմի իր տեսլականը, կոնկրետ գործողությունները դրանց ներդրման և գործադրման ուղղությամբ, ինչպես նաև գործողությունների կատարման հստակ ժամկետները: Նույնը վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու իրավահավասարության ապահովմանն ուղղված նպատակին:

Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությանն ու ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը, ապա Ծրագրով անդրադարձ չի կատարվում ընտրական գործընթացների կատարելագործմանը, ընտրական օրենսգրքի և կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխություններին, ինչպես նաև ուղիղ ժողովրդավարության զարգացմանը, ինչը ի սկզբանե իշխող կուսակցության առաջնահերթություններից էր:

Միաժամանակ, չնայած Կառավարությունը որդեգրել է կոռուպցիայի դեմ վճռական, հաստատակամ, անզիջում և անհանդուրժողական պայքար մղելու նպատակ, ծրագրով որևէ գործողություն, որը միտված կլինի կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ և ինստիտուցիոնալ պայքար մղելուն, ամրագրված չէ: Այն պարունակում է բացառապես Կառավարության մտադրությունները՝ առանց հստակեցնելու և մանրամասնելու այդ մտադրությունները կյանքի կոչելու մեխանիզմները: Ավելին, ծրագրում տեղ են գտել հռչակագրային մտադրություններ, օրինակ, ՀՀ-ից դուրս բերված ակտիվները վերադարձնելու ուղղությամբ, որի վերաբերյալ ոչ ծրագրով, ոչ էլ ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ մոտեցումներ չեն նախատեսվել: Ավելին, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ առումով արդեն իսկ ծառացած բացթողումներն ու պրակտիկ խնդիրների լուծումները հասցեագրված չեն:

Մասնավորապես ինստիտուցիոնալ առումով անհասկանալի է Կառավարության մոտեցումը գործող Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի գոյության ու գործունեության, ինչպես նաև դրան փոխարինելու նպատակով ստեղծվելիք Հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի ձևավորման վերաբերյալ, ինչը այս փուլում արդեն Կառավարության՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի նպատակները դարձնում է անիրագործելի և անհետևաողական:


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

Այսօր, 13:34 Դավիթ Տոնոյանն ու Սերգեյ Շոյգուն կարևոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել ռազմատեխնիկական ծրագրերի իրականացման շուրջ Այսօր, 12:59 ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության շնագիտական բաժնի վարժեցված շների մեկ օրը (Տեսանյութ) Այսօր, 10:34 Միքայել Մինասյանի հարցազրույցի գլխավոր ասելիքը Սերժ Սարգսյանի հնարավոր ձերբակալումը չէ. Վարդանյան 17/08/2019 17:41 Բաղրամյան փողոցի բակում` երեխաների խաղալու վայրում, ավտոտնակ են կառուցում. բնակիչներն ահազանգում են. Լուսանկարներ 17/08/2019 15:42 Նավթի համաշխարհային գներն աճում են 17/08/2019 15:36 Մեկ օրում Սիրիա է վերադարձել 900-ից ավելի փախստական 17/08/2019 15:28 Չինաստանի արևելքում քամին մարդկանցով նավ է շրջել 17/08/2019 15:21 Սերժի ձերբակալությունը կբացի մարդկանց աչքերը ու կդառնա Նիկոլի վերջի սկիզբը. Աշոտյան 17/08/2019 15:17 «Բավարիան» և «Բարսելոնան» պայմանավորվել են Կոունտինյոյի վարձակալության շուրջ 17/08/2019 15:10 Մեքսիկայի նախագահը հանդես է եկել Էլ Պասոյի հրաձիգի մահապատժի դեմ 17/08/2019 15:06 Ստամբուլյան կոնվենցիան ական է` դրված մեր հասարակության և պետականության տակ. Նարեկ Սամսոնյան 17/08/2019 15:01 Թրամփը կոչ է արել Հնդկաստանին և Պակիստանին կարգավորել Քաշմիրի հետ կապված խնդիրը 17/08/2019 14:55 Մահացել է դերասան Փիթեր Ֆոնդան 17/08/2019 14:47 Չինաստանի հյուսիս-արևելքում գտնվող ռեստորանում գազի պայթյունի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել 17/08/2019 14:34 Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի 17/08/2019 14:27 Շիրակի մարզում մատուռն ամբողջությամբ այրվել է 17/08/2019 14:19 ՌԴ-ում հայկական վարորդական իրավունքի վկայականների կիրառության հարցը քննարկվել է ՀՀ-ի և ՌԴ-ի պաշտպանների հանդիպման ժամանակ 17/08/2019 14:13 Օդեսայում ութ մարդ է զոհվել հյուրանոցում բռնկված հրդեհի հետևանքով 17/08/2019 13:53 Հակառակորդը մեկ շաբաթվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմը խախտել է 120 անգամ 17/08/2019 13:45 Գազայում 77 պաղեստինցի է տուժել՝ Իսրայելի բանակի հետ բախման հետևանքով 17/08/2019 13:36 Մեր ժողովրդի ու Արցախ աշխարհի համար կյանքը դրած գեներալը չէր կարող կրակելու հրաման տալ. Սասուն Միքայելյանը՝ Օգանովսկու մասին 17/08/2019 13:15 Առաջիկայում Սերժ Սարգսյանին կձերբակալեն՝ հանրությանը մի որոշ ժամանակով էլ իրական խնդիրներից շեղելու համար. Միքայել Մինասյան. News.am 17/08/2019 12:54 Արդյունաբերության ոլորտում էլ կան ակտիվիստներ և ֆանատներ, ովքեր բացի արդյունաբերությունից ուրիշ բան չեն ուզում տեսնել, դա շատ կարևոր է. Փաշինյան 17/08/2019 12:34 Վանաձոր-Ալավերդի-Բագրատաշեն ավտոճանապարհը բեռնատարների համար փակ է. Կատարվում են շինաշխատանքներ 17/08/2019 12:17 Նոր Նորքի բակերից մեկում 34-ամյա քաղաքացին տան պատուհանից գազայն ատրճանակով օդ է կրակել, խանգարել բնակիչներին 17/08/2019 11:56 Այս տարի Աբովյանում կհիմնվի ևս մեկ խոշոր ադամանդագործական ընկերություն. Մարզպետ 17/08/2019 11:33 ՌԴ դատախազությունը մերժել է արտահանձնել Միհրան Պողոսյանին 17/08/2019 11:21 Սարալանջի շրջանցիկ ճանապարհի Արմենակյան փողոցից մինչև Տիգրան Մեծի պողոտա ընկած հատվածը փակ կլինի 17/08/2019 10:55 «Հրապարակ». Հայ առաքելական եկեղեցու ուղղությամբ նոր հարձակումներ են սպասվում 17/08/2019 10:51 «Հրապարակ». Երեկ փողոցում ակցիաներ անող մարզպետներն այլևս շարքային մարդկանց հետ ճանապարհ չեն գնում 17/08/2019 10:43 «Հրապարակ». ՍԴ դատավորները պատրաստվում են մերժել իշխանության առաջարկը 17/08/2019 10:38 «Հրապարակ». Ծովակ գյուղի բնակիչները փակել էին միջպետական ճանապարհը 16/08/2019 20:46 «Երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասեց՝ դատարանների դռները փակեք, առաջինը Ամուլսարի տղաները դատարանների դռները փակեցին». ջերմուկցի 16/08/2019 20:00 «ՊՍԺ»-ն պատրաստ է վարձակալության հանձնել Շուպո-Մոթինգին «Լեչե» 16/08/2019 19:40 Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-4 աստիճանով 16/08/2019 19:25 Պարոնյանի անվան թատրոնում Երվանդ Ղազանչյանին փոխարինող չեն փնտրում. նոր թատերաշրջանը նվիրվելու է նրա հիշատակին 16/08/2019 19:18 Ջիվան Ավետիսյանի «Դրախտի դարպասը» ֆիլմի պրեմիերան տեղի կունենա հոկտեմբերի 17-ին՝ «Ավրորա» ֆորումի շրջանակներում 16/08/2019 19:07 Ստեփանակերտի քաղաքապետի պաշտոնի համար առաջադրվել է հինգ թեկնածու 16/08/2019 18:50 Եթե շարունակվեց Ամուլսարի ծրագիրը, ուրեմն հեղափոխություն չի եղել. ակցիայի մասնակից 16/08/2019 18:39 «Իրազեկված լինելու դեպքում Դուք չեք հապաղի կայացնել Ամուլսարի կասեցման որոշում». Ջերմուկցիների նամակը՝ Փաշինյանին 16/08/2019 18:34 Փորձաքննության ոչ մի մասնակից, ոչ մի գիտնական չի եկել, տեղում չափագրում, ուսումնասիրություն չի արել. Ամուլսարի պահապան 16/08/2019 18:18 Ռուբեն Հայրապետյանի պաշտոնավարումը չի երկարաձգվել, նրա լիազորությունները համարվում են դադարեցված. Փաստաբան 16/08/2019 18:08 Թրամփը «ֆեյք ԶԼՄ-ներին» մեղադրել է ԱՄՆ-ի տնտեսությունը քայքայելու փորձի համար 16/08/2019 17:56 Չենք ուզում կարծել, որ Փաշինյանն իր խոսքի տերը չէ. Շիրակ Բունիաթյան (Տեսանյութ) 16/08/2019 17:42 Ո՞նց կարա ջուրը չկեղտոտվի. Ջերմուկում բնակիչները դեմ են Ամուլսարի հանքի շահագործմանը (Տեսանյութ) 16/08/2019 17:29 «Անզեն աչքով տեսանելի են հանքի վտանգները». վարչապետը ներկա չի գտնվի բողոքի ակցիային (Տեսանյութ, լուսանկարներ) 16/08/2019 17:14 Ոստիկանները քրեական հեղինակության են բերման ենթարկել (Տեսանյութ) 16/08/2019 17:00 Դոդոնը ցանկանում է գազի հարցով անձամբ խոսել Պուտինի հետ 16/08/2019 16:49 Մեկնարկում է գյումրեցի մաքրուհուն սպանելու մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայողի դատավարությունը 16/08/2019 16:35 «ԳեոՊրոՄայնինգ»-ը կոչ է անում հրաժարվել Հայաստանում օտարերկրյա ներդրողների գործունեության մեջ քաղաքական ենթատեքստ փնտրելու պրիմիտիվ պրակտիկայից 16/08/2019 16:26 «Լիդիան Արմենիա» ընկերության բողոքի հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության և ինքնիրավչության դեպքի առթիվ 16/08/2019 16:12 Որդեգրումների թեմայով վարչապետի մոտ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել 16/08/2019 15:59 Քոչարյանի ու մյուսների քրեական գործը գտնվում է Վճռաբեկ դատարանում և առաջիկա օրերին կփոխանցվի առաջին ատյանի դատարան. Դեպարտամենտի ղեկավար 16/08/2019 15:48 Քաղաքապետը սեղանի տակից դուրս չի գալիս, խնդիրների պատասխանատվությունը ստանձնում է վարչապետը. Սոնա Աղեկյան 16/08/2019 15:44 Դատավորների արտահերթ ընդհանուր ժողովը չկայացավ 16/08/2019 15:35 ԱՄՆ-ում երկու մարդ է զոհվել Ալաբամայի համալսարանի մոտ տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով 16/08/2019 15:21 Դատավորների արտահերթ ընդհանուր ժողովը մեկնարկել է, բայց դեռ քվորում չկա 16/08/2019 15:10 Իրավապահները Բագրատաշենի անցակետում ահաբեկչության մեջ մեղադրվող Հնդկաստանի քաղաքացու են հայտնաբերել 16/08/2019 15:04 Նավթի համաշխարհային գները նվազել են 16/08/2019 14:55 Թրամփը համոզված է՝ իր ճնշման ներքո ՆԱՏՕ-ի երկրները հավելյալ 100 մլրդ դոլար են գտել պաշտպանության համար 16/08/2019 14:42 Հետագա որոշումները պետք է բխեն վարչապետի՝ անցած տարվա սեպտեմբերին արտահայտած դիրքորոշումից ու խոստումից. Ռուբինյանը՝ Ամուլսարի մասին 16/08/2019 14:31 Քոչարյանի աջակիցները նամակ հանձնեցին ՀՀ-ում Գերմանիայի դեսպանին 16/08/2019 14:22 «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «Արևիկ» մասնաճյուղի անտառագետը ձերբակալվել է՝ կաշառք ստանալու կասկածանքով 16/08/2019 14:15 Թրամփը ցանկանում է գնել Գրենլանդիան 16/08/2019 14:09 «Սեքյուրիթի Դրիմ» և «Էլլիպս Ջի Էյ» ընկերությունների հաշվապահները գրավի դիմաց ազատ են արձակվել 16/08/2019 13:53 Աշխարհի ամենահարուստ մարդիկ մեկ օրում 18 մլրդ դոլար են կորցրել 16/08/2019 13:45 Ջիբրալթարում ազատված իրանական նավթատար նավը փոխել է անվանումը 16/08/2019 13:39 Թրամփն առաջարկել է ԱՄՆ-ում հրաձգության խնդիրը լուծել հոգեբուժարանների կառուցմամբ 16/08/2019 13:26 Ոստիկանները ապօրինի ծառահատման դեպքեր են բացահայտել (Տեսանյութ) 16/08/2019 13:18 ՄԻՊ-ը Մոսկվայում գործընկերոջ հետ քննարկում է ՌԴ արտագնա աշխատանքի մեկնած կամ այնտեղ բնակվող հայերին հուզող խնդիրները 16/08/2019 13:05 Սիսիանում օգոստոսի 19-ին 36 ժամով ջրամատակարարումը կդադարեցվի 16/08/2019 12:54 Բերման է ենթարկվել 13 քաղաքացի 16/08/2019 12:46 ՊԵԿ-ը կանխել է Իրանից Հայաստան «մեթամֆետամին», «հերոին» և «մեթադոն» տեսակի թմրամիջոցներին նմանվող զանգվածների տեղափոխման փորձը 16/08/2019 12:37 ԿԽՄԿ-ն առայժմ չի տեսակցել Ադրբեջանում գտնվող հայ զինծառայողին 16/08/2019 12:30 Մինչև ծնկներն անցյալի ճահճի մեջ խրվածները երբեք թռչել չեն կարողանա. Մինասյանը՝ հեղափոխության մասին 16/08/2019 12:19 Սոնա Աղեկյանը բերման ենթարկվեց 16/08/2019 12:01 Նախկին պատգամավորի եղբորը ոստիկանությունում ծեծելու դեպքի առթիվ քրեական գործ է հարուցվել խոշտանգման հոդվածով 16/08/2019 11:51 Կլուսավորվի Սահյանի ծննդավայրը 16/08/2019 11:43 Ամբողջ քաղաքի կանաչապատ գոտիները ուղղակի չորացել են. Երևանի ավագանու ԲՀԿ-ական անդամ (Տեսանյութ) 16/08/2019 11:34 Դատարանը հրաժարվել է ազատել Աթամբաևին կալանքից 16/08/2019 11:25 «Պոբեդա» ավիաընկերությունը վերականգնել է դեպի Գյումրի ավիատոմսերի վաճառքը 16/08/2019 11:11 Գորիսի որոշ բնակավայրերում մի քանի ժամ հեռարձակում չի լինի 16/08/2019 11:04 Երևանում զինված «ռազբորկայի» կանխման հետևանքով կան մեկ տասնյակից ավելի բերման ենթարկվածներ 16/08/2019 10:57 Ժամանակավորապես դադարեցվել է Մոլդովական փողոցի առանձնատների գազամատակարարումը 16/08/2019 10:51 Աթամբաևի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելու հարցով դատական նիստ անցկացվելու է հատուկ ծառայութունների շենքում 16/08/2019 10:50 Հիմա հակառակ պրոցեսն է՝ բնակարան գնողները շատ են, վաճառողները՝ քիչ. Փաշինյան 16/08/2019 10:42 «Վարչապետն է Ձեր զբոսավարը» ճանաչողական արշավի մեկնարկը տրված է 16/08/2019 10:35 Մյասնիկյան պողոտա-Գայի պողոտա-Մալյան փողոց խաչմերուկում կկատարվի երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն. ՃՈ 16/08/2019 10:23 Արմեն Աշոտյանի օգնականն առաջադրված մեղադրանքում իրեն լիովին մեղավոր է ճանաչել, խոստովանել իր կողմից կատարված հանցանքը. ՀՔԾ 16/08/2019 10:17 Քաշմիրում պակիստանցի 4 զինվոր է զոհվել 16/08/2019 10:13 Ավելի քան 20 մարդ է տուժել Ճապոնիայում թայֆունի պատճառով 16/08/2019 10:01 «Հրապարակ». Արսեն Գասպարյանին հեռացնելու պատճառը ներդրողների նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքն է 16/08/2019 09:55 «Հրապարակ». 8 սպա է բերման ենթարկվել ռազմական ոստիկանություն 16/08/2019 09:48 «Հրապարակ». ՀՅԴ-ն նախագահի իր թեկնածուի մասին կհայտնի աշնանը 16/08/2019 09:42 «Հրապարակ». Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման դեմ ստորագրահավաքն ընդլայնել է աշխարհագրությունը 16/08/2019 09:35 «Հրապարակ». Գագիկ Ծառուկյանի սանիկը վճռականը է տրամադրված իր քավորի դեմ 15/08/2019 21:35 «ՀՔԾ-ի հետքայլը՝ Արամն ազատության մեջ է». Աշոտյանի օգնականն ազատ է արձակվել 15/08/2019 19:55 Ինչքա՞ն պիտի տղամարդ չլինել. Նաիրա Զոհրաբյանը՝ Տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատարի մասին 15/08/2019 19:55 Ճապոնիայում թայֆունի պատճառով 16 մարդ է տուժել 15/08/2019 19:50 «Սեքյուրիթի դրիմ» ընկերության հիմնադիր Ալեքսանդր Զաքարյանը կալանավորվեց

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը