Կառավարության ծրագրում բացակայում են դատական իշխանության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ դրույթներ. կարծիք

12/02/2019 13:05

Կառավարության ծրագրում բացակայում են դատական իշխանության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ դրույթներ. կարծիք


Կառավարության ներկայացրած ծրագիրը ոչ թե արձանագրում է զարգացման միտումներ, այլ հիմնված է գոյություն ունեցող վիճակը կայունացնելու մոտեցման վրա, այսպես է գնահատել «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն կառավարության ծրագիրը։

Կազմակերպության կարծիքը՝ ստորև.

«2019թ. փետրվարի 6-ին ՀՀ կառավարության կողմից հրապարակվեց ՀՀ կառավարության հնգամյա ծրագիրը։Որոշակի խմբագրական աշխատանքներ անցնելուց հետո այն հաստատվեց 2019թ. փետրվարի 8-ին՝ ՀՀ կառավարության արտահերթ նիստի ընթացքում, և ներկայացվեց Ազգային ժողովի հաստատմանը։

Ընդհանուր դիտարկումներ Ծրագրի վերաբերյալ.

ՀՀ կառավարության 2019թ. ծրագիրը բաղկացած է ութ գլուխներից, որոնք ներառում են «Կառավարության գործունեության հիմնարար ուղենիշերը», «Արտաքին և ներքին անվտանգության ապահովումը», «Պայքար կոռուպցիայի դեմ», «Ազատ, արժանապատիվ և երջանիկ քաղաքացի», «Մրցունակ, մրցակցային և ներառական տնտեսությունը», «Տարածքային կառավարումը, տեղական ինքնակառավարումը և ենթակառուցվածքները», «Բարձր տեխնոլիգիաները, թվայնացումը և ռազմարդյունաբերությունը», «Պետական ֆինանսների կառավարումը» գլուխները:

Որպես ընդհանուր և ամբողջական դիտարկում՝ հարկ ենք համարում ընդգծել հետևյալը.

  • Ծրագիրը շատ թույլ է արտացոլում ՀՀ 2018 թվականի ապրիլի ժողովրդական շարժման հիմնական խնդիրները և ակնկալիքները:
  • Ծրագիրը հիմնված է նախորդ Կառավարության մոտեցումների վրա և չի ներկայացնում հետագա ժողովրդական և հետհեղափոխական հասարակության զարգացման հիմնական ձեռքբերումների տեսլականը: Այսինքն՝ Ծրագիրը ոչ թե արձանագրում է զարգացման միտումներ, այլ հիմնված է գոյություն ունեցող վիճակը կայունացնելու մոտեցման վրա:
  • Ծրագրի մշակման աշխատանքները մասնակցայնություն չեն ապահովել, և քաղաքացիական հասարակության կողմից մինչև Ծրագրի հրապարակումը ներկայացված առաջարկները մնացել են անարձագանք:

Որպես ՀՀ կառավարության խնդիրներ՝ Ծրագրով առանձնացվել են տնտեսական գործունեության հնարավորությունների ընդլայնումը, պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացումը, մարդկային ներուժի զարգացումը, հուսալի ենթակառուցվածքների զարգացումը և հասանելիության ընդլայնումը:

Միաժամանակ, որպես ծրագրի հիմնական և համակարգային խնդիր անհրաժեշտ է փաստել, որ Ծրագրով հստակեցված և ամրագրված չեն կոնկրետ ոլորտներում առկա հիմնական խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված հիմնական մոտեցումները, սկզբունքները: Ծրագիրն անչափելի է, անկանխատեսելի՝ ակնկալվող արդյունքների և այդ արդյունքներին ուղղված հնարավոր գործողությունների նախագծման առումով: Այն ենթակա չէ արդյունավետ հաշվետվողականության և չի նախատեսւոմ վերահսկողության հնարավորություն:

Չնայած Ծրագրի հեղինակների ողջունելի և դրական մտադրություններին՝ ներկայացված չեն դրանց իրագործման հնարավոր մեխանիզմները, ինչը ծրագրի նպատակների և խնդիրների իրագործման տեսանկյունից որոշակիություն չի ապահովում:

Կարծում ենք, որ նման տարբերակով ձևավորված Ծրագիրը հնարավորություն չի տալիս ՀՀ Կառավարության ենթակա մարմիններին մշակել և ապահովել հնգամյա գործողությունների ծրագիրը, քանի որ վերջիններիս համար հստակ առաջադրանքներ, ըստ էության, չի սահմանում: 

Մինչդեռ ՀՀ Կառավարության 2015թ հունվարի 22-ի նիստի Ն2 որոշմամբ ընդունվել և մինչ օրս գործում է ՀՀ-ում Հայեցակարգերի, Ռազմավարությունների, ծրագրերի կազմման մեթոդական ուղեցույցը, որի հիմնական նպատակն է ապահովել ինչպես ռազմավարությունների, այնպես է ծրագրերի կազմման միասնական մոտեցում։

Վերոնշյալ ուղեցույցի պահանջները Կառավարության Ծրագրի ձևաչափի, նպատակների, խնդիրների ներկայացման մասով չեն պահպանվել:

Կոնկրետ դիտարկումներ Ծրագրի առանձին ոլորտների վերաբերյալ.

Մարդու իրավունքներին և դատական իշխանությանը վերաբերող դրույթները սահմանված են Ծրագրի «Ազատ, արժանապատիվ և երջանիկ քաղաքացի» գլխում:

Որպես դատական համակարգի անկախության ապահովման երեք հիմնական պայմաններ Ծրագրով նշվում են.

  • իշխանական կամ որևէ այլ օղակներից դատավորների գործունեությանն ապօրինի միջամտելու գործելակերպի բացառումը,
  • դատավորների կողմից անձնական, նյութական շահագրգռվածությամբ՝ կաշառքով, առաջնորդվելու հնարավորության բացառումը,
  • դատավորների մասնագիտական ունակությունների բարձրացմանն ուղղված ջանքերի գործադրումը:

Ծրագիրը, սակայն, նշում չի պարունակում վերոգրյալ պայմանների ապահովմանն ուղղված իրավական երաշխիքների վերաբերյալ: Չնայած կառավարությունը բացառում է իշխանական օղակներից դատավորների գործունեությանն ապօրինի միջամտելու գործելակերպը, սակայն դրա իրավական և ինստիտուցիոնալ որևէ լուծում Ծրագրով չի նախատեսվում:

Ծրագրում որևէ խոսք չկա դատական իշխանության և իշխանության մյուս ճյուղերի միջև փոխզսպումների համակարգի, ինչպես նաև դատարանների և դատավորների ներքին անկախության ապահովման մեխանիզմների կատարելագործման վերաբերյալ, դատարանների և դատավորների սոցիալ-տնտեսական անկախությունը ապահովելուն ուղղված քայլերի և իրավական մեխանիզմների վերաբերյալ: Նմանապես, բացակայում են դատական իշխանության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ դրույթներն ու հնարավոր մեխանիզմները:

Չնայած ծրագրով նշվում է դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիր մշակելու և կյանքի կոչելու մտադրության մասին՝ ուղղված դատական համակարգի մատչելիության և արդյունավետության ապահովմանը, այդուամենայնիվ, ինչպես վերը նշվեց, ծրագրով հստակեցված չեն ո՛չ կոնկրետ կատարման ենթակա գործողությունները, ո՛չ դրանց իրավական հիմքերը, ո՛չ դրանց ժամկետները: Զարմանալիորեն դուրս են մնացել դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023թթ-ի ծրագրին հղումները, վերջինիս մեջ բարձրացված գերակա նպատակների և բազմիցս քննարկված խնդիրների վերաբերյալ մոտեցումները:

Օրինակ՝ ծրագրով նախատեսվում է միջոցներ ձեռնարկել ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումների և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների պատշաճ կատարումն ապահովելու գործուն մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ: Թեև նպատակը ողջունելի է, այնուամենայնիվ Կառավարությունը չի ներկայացնում ներդրվելիք մեխանիզմի իր տեսլականը, կոնկրետ գործողությունները դրանց ներդրման և գործադրման ուղղությամբ, ինչպես նաև գործողությունների կատարման հստակ ժամկետները: Նույնը վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու իրավահավասարության ապահովմանն ուղղված նպատակին:

Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությանն ու ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը, ապա Ծրագրով անդրադարձ չի կատարվում ընտրական գործընթացների կատարելագործմանը, ընտրական օրենսգրքի և կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխություններին, ինչպես նաև ուղիղ ժողովրդավարության զարգացմանը, ինչը ի սկզբանե իշխող կուսակցության առաջնահերթություններից էր:

Միաժամանակ, չնայած Կառավարությունը որդեգրել է կոռուպցիայի դեմ վճռական, հաստատակամ, անզիջում և անհանդուրժողական պայքար մղելու նպատակ, ծրագրով որևէ գործողություն, որը միտված կլինի կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ և ինստիտուցիոնալ պայքար մղելուն, ամրագրված չէ: Այն պարունակում է բացառապես Կառավարության մտադրությունները՝ առանց հստակեցնելու և մանրամասնելու այդ մտադրությունները կյանքի կոչելու մեխանիզմները: Ավելին, ծրագրում տեղ են գտել հռչակագրային մտադրություններ, օրինակ, ՀՀ-ից դուրս բերված ակտիվները վերադարձնելու ուղղությամբ, որի վերաբերյալ ոչ ծրագրով, ոչ էլ ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ մոտեցումներ չեն նախատեսվել: Ավելին, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ առումով արդեն իսկ ծառացած բացթողումներն ու պրակտիկ խնդիրների լուծումները հասցեագրված չեն:

Մասնավորապես ինստիտուցիոնալ առումով անհասկանալի է Կառավարության մոտեցումը գործող Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի գոյության ու գործունեության, ինչպես նաև դրան փոխարինելու նպատակով ստեղծվելիք Հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի ձևավորման վերաբերյալ, ինչը այս փուլում արդեն Կառավարության՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի նպատակները դարձնում է անիրագործելի և անհետևաողական:


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

23/02/2019 17:04 Մենք Փաշինյանի հաղթանակի «տորթից» բաժին չենք ակնկալում. Լևոն Տեր-Պետրոսյանը՝ իր և Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունների մասին 23/02/2019 16:00 Twitter-ի համահիմնադիր Էվան Ուիլյամսը լքում է տնօրենների խորհուրդը 23/02/2019 15:44 Ձյան հետ խաղացող պանդայի մասնակցությամբ տեսանյութը համացանցի հիթ է դարձել (Տեսանյութ) 23/02/2019 15:28 Պրիմորսկի երկրամասում վագրը հարձակվել է մարդու վրա 23/02/2019 15:11 Թրամփին Վիետնամում հսկելու է ավելի քան 200 գաղտնի գործակալ 23/02/2019 14:54 Եթե իրադարձությունները փոխվել են, չի նշանակում պիտի քոքից ամեն ինչը փոխել. քաղաքացին օրհներգը փոխելու առաջաջկի մասին (Տեսանյութ) 23/02/2019 14:40 Չիմացության հետևանք է. օրհներգը կարելի է կատարելագործել, ոչ թե փոխել. Լևոն Շիրինյան 23/02/2019 14:33 Յամալոյի ճաշարանում հրդեհի ժամանակ մարդիկ են մահացել 23/02/2019 14:24 Հարկադիր մորթի հետևանքով վերացված գլխաքնակաները վերականգնելու համար տարիներ են պետք գալու. Բերբերյան 23/02/2019 14:15 Մետրոյի զարգացման ծրագիրը մտել է գործնական փուլ. քաղաքապետարանի առաջարկը գրավել է ներդրողներին 23/02/2019 14:05 Գվատեմալայում նախագահի կնոջ դեմ հետաքննություն են սկսել 23/02/2019 13:57 Մարտական պատրաստականության «բարձր» աստիճանի են բերվել ՊԲ շտաբի և միավորումների վարչության սպաները 23/02/2019 13:45 Մեկ շաբաթում հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 կրակոց 23/02/2019 13:30 Նավթի համաշխարհային գները զարգանում են տարբեր ուղղություններով 23/02/2019 13:19 Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացել է Վանաձորի թիվ 7 հիմնական դպրոցի կառուցման շինաշխատանքների ընթացքին 23/02/2019 13:06 Նիգերիայում ընտրությունների օրը մի քանի պայթյուն է որոտացել 23/02/2019 12:54 ԱՄՆ ռազմական ինքնաթիռը ՌԴ տարածքում դիտարկում է անցկացրել 23/02/2019 12:41 Այսօր մենք մեզ զգում ենք ավելի շատ լքված, ցանկություն կա վաճառել ամեն ինչ ու հեռանալ Հայաստանից. հանգստյան տան սեփականատերը՝ Փաշինյանին (Տեսանյութ) 23/02/2019 12:31 Գեներալ-մայոր Արմեն Աբրահամյանը նշանակվել է Արցախի ԱԱԾ տնօրենի տեղակալ 23/02/2019 12:24 Հայաստանում ԱՄՆ նոր դեսպանը կժամանի Երևան հաջորդ շաբաթ 23/02/2019 12:12 Պորոշենկոն բողոքել է, որ Պուտինը հրաժարվել է հեռախոսով խոսել իր հետ 23/02/2019 11:59 Թրամփը ներկայացրել է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի մշտական ներկայացուցչի պաշտոնի թեկնածուին 23/02/2019 11:47 Իտալիայի առաջնություն. «Միլանը» ջախջախել է «Էմպոլիին» 23/02/2019 11:34 Տնտեսական հեղափոխության գաղափարախոսությունն է՝ քաղաքացին պետք է պայմանական փակի բոլոր այն փողոցները, որտեղով հոսում է աղքատությունը, խեղճությունը, ավերը. Փաշինյան (Տեսանյութ) 23/02/2019 11:20 Վենեսուելայի և Բրազիլիայի սահմանին հրաձգություն է տեղի ունեցել կան զոհեր 23/02/2019 11:08 «Մարդասիրական քայլ դրսևորենք». Նաիրա Զոհրաբյանը դիմել է Արտակ Զեյնալյանին 23/02/2019 10:59 ԱՄՆ-ում անսպասելի մահացել է Բրոդի Սթիվենսը 23/02/2019 10:47 Հայերը շատ մեծ դեր են ունեցել ռուսական զինված ուժերի կազմավորման գործում. Կոպիրկին (Տեսանյութ) 23/02/2019 10:36 Արթիկ-Ալագյազ ճանապարհահատվածում բուք է 23/02/2019 10:27 Գալու է նաև «դո սվիդանիա» ասելու ժամանակը. Շարմազանով 23/02/2019 10:19 «Հրապարակ». Ո՞վ է բողոքում՝ մի երկու տնօրեն-մնօրե՞ն. Արսեն Թորոսյան 23/02/2019 10:16 «Ժամանակ». Շարունակվում է խոզի և տավարի մսի էժանացումը 23/02/2019 10:12 «Հրապարակ». Ես կարողանում եմ միաժամանակ մի քանի բան անել՝ և՛ լսել, և՛ գրել, և՛ կարդալ, և՛ ընդհանրապես. Մարուքյան 23/02/2019 10:08 «Ժողովուրդ». «Իմ քայլը» խմբակցությունը աշխատասենյակների բաշխումն օրիգինալ ձևով է իրականացրել 23/02/2019 10:04 «Փաստ». ՀՀԿ–ն հստակեցնում է «ճանապարհային քարտեզը» 23/02/2019 09:59 «Հրապարակ». Մասիսի աղբահանությունը կիրականացնի «Զիբիլի Գոռ»-ի հոր ընկերությունը 23/02/2019 09:54 «Ժամանակ». «Իմ քայլում» շատերը կողմ են մարիխուանան օրինականացնող օրենքի ընդունմանը 23/02/2019 09:50 «Ժողովուրդ». Վանեցյանը՝ Կոստանյանի հետ աշխատելու մասին. Ես ուրախ կլինեմ երբևէ նրա հետ աշխատել 23/02/2019 09:35 Կիևյան կամրջի վրա փրկարարները կանխել են ինքնասպանության փորձը 22/02/2019 19:30 Գոդինը ճանաչվել է Չեմպիոնների լիգայի շաբաթվա լավագույն խաղացող 22/02/2019 19:18 Նպատակս էր ներկայացնել մեր չեմպիոններին ոչ թե իրենց նվաճումներով, այլ՝ որպես մարդ. Յուրի Ալեքսանյանի նոր գիրքն արդեն հասանելի է. տեսանյութ 22/02/2019 19:17 «Մենք չենք պարտվելու». Վարչապետը հյուրընկալել է Գարեգին Բ և Արամ Ա կաթողիկոսներին 22/02/2019 19:05 Լսեք, հերիք է օրհներգ քննարկեք, բավական է, թեման փակված եմ համարում. Ալեն Սիմոնյան 22/02/2019 19:00 Բացահայտվել է ՊՆ պաշտոնատար անձի կողմից 1000 ԱՄՆ դոլար կաշառք ստանալու դեպք. ԱԱԾ 22/02/2019 18:55 Լուկաշենկո. Իմ բոլոր որդիներն էլ չեն ցանկանում նախագահ դառնալ 22/02/2019 18:47 Այս տարվա հուլիսից խանութներին կարգելեն անվճար պոլիէթիլենային տոպրակներ տրամադրել 22/02/2019 18:41 Բենզինը թանկացել է 10 դրամով. ՏՄՊՊՀ 22/02/2019 18:35 «Շախմատ» առարկայի ճակատագիրը քննարկվել է կրթության նախարարությունում 22/02/2019 18:29 Չինաստանը Վենեսուելային 10 տարում 62 միլիարդ դոլարի վարկ է տվել 22/02/2019 18:07 Դպրոցական պայուսակները երկու անգամ ավելի թեթև կլինեն. Նախարար 22/02/2019 18:01 «Հանուն Ռուսաստանի ամրապնդման» 5 ուղտ են այրել 22/02/2019 17:49 Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նախագահում է ԵԱՏՀ խորհրդի հերթական նիստը 22/02/2019 17:45 Վարդենյաց լեռնանցքը կցորդիչով տրանսպորտային միջոցների համար փակ է 22/02/2019 17:42 Վիգեն Չալդրանյանը հրաժարական է տվել Ազգային կինոակադեմիայի նախագահի պաշտոնից 22/02/2019 17:40 «Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն»-ի տնօրենն այցելել է Սիրիայում մարդասիրական առաքելություն իրականացնող հայ մասնագետներին 22/02/2019 17:33 Վալենտինա Մատվիենկոյի հրավերով Արարատ Միրզոյանը մեկնում է Մոսկվա 22/02/2019 17:29 19 տարի սայլակին գամված Արտաշեսը ոտքի է կանգնել. Արմեն Մուրադյան (Տեսանյութ) 22/02/2019 17:14 Ավստրիայում անօրինական ֆինանսական գործարքների համար 30 անձի դեմ քրեական գործ է հարուցնել 22/02/2019 17:07 Ադրբեջանում շարունակվում է ռազմականացումը, սահմանամերձ շրջաններում ինժեներական աշխատանքներ են կատարվում. Դավիթ Բաբայան 22/02/2019 17:00 Գինեսի ռեկորդների գրքում է հայտնվել է աշխարհի ամենամեծ ջինսը 22/02/2019 16:54 Մեր տարածաշրջանը կոկորդիլոսին հարմար չէ, մեր ժողովուրդը գառի միս է շատ սիրում. Ուրցաձորի գյուղապետ (տեսանյութ) 22/02/2019 16:48 Բոլորովին դրա ժամանակը չէ, որովհետև մենք պատրաստ չենք այդ փոփոխությունները կատարելուն. մշակութաբանը՝ օրհներգի փոփոխության մասին 22/02/2019 16:40 Ֆրանսիական Societe Generale բանկը զանգվածային կրճատումներ է նախապատրաստում 22/02/2019 16:33 ԱՄՆ մասնագետները իրենց աջակցությունն են առաջարկել Հայաստանում թմրանյութերի դեմ պայքարին 22/02/2019 16:30 Հարուստներին ունեզրկելու գործընթացում գլոբալ առումով ռիսկեր կան. Արտակ Մանուկյան 22/02/2019 16:23 Թուրքիայում զինվորականների ձերբակալությունները շարունակվում են 22/02/2019 16:16 Աղվերանում ձնահյուսի տակ մնացած ֆրանսիացին մահացել է 22/02/2019 16:13 Վենեսուելայում անհայտ անձինք գրոհել են խորհրդարանականների տեղափոխող ավտոբուսը 22/02/2019 16:07 Ռազմաքաղաքական միջավայրը, որ այսօր կա մեր տարածաշրջանում, մեզ թույլ չի տալիս «յոլա գնալու» տրամաբանությամբ ապրել. Փաշինյան (Տեսանյութ) 22/02/2019 16:02 Ադրբեջանը շփման գծի ողջ երկայնքով զարկ է տվել ինժեներական աշխատանքներին. Թևան Պողոսյան 22/02/2019 15:59 Աշտարակում թալանել են Արագածոտնի մարզպետարանի կրթության և մշակույթի վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի տունը 22/02/2019 15:48 Էկվադորի արևելքում 7.5 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել 22/02/2019 15:40 39-ամյա կնոջը մեղադրանք է առաջադրվել՝ հարևանուհու ոսկյա զարդերը գողանալու համար 22/02/2019 15:35 Չինաստանը 2018 թվականի ենթարկվել է ամենամեծ թվով կիբերհարձակումների 22/02/2019 15:30 Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Նիդերլանդների դեսպան Յոհաննես Դաումային 22/02/2019 15:22 Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել քննարկում «Աշխատիր Հայաստան» արշավի վերաբերյալ 22/02/2019 15:10 Ռուսաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նոր նախագահ ունի 22/02/2019 14:58 Մահացել է լրագրող Անդրեյ Պոպովը 22/02/2019 14:45 Ջուլիան Ասանժը նոր անձնագիր է ստացել 22/02/2019 14:39 Կոտայքում ձյան զանգվածի տակ մնացած ֆրանսիացի լեռնագնացներին օգնելու համար դեպքի վայր է մեկնել ՊՆ ուղղաթիռ 22/02/2019 14:31 Որևէ երկիր իրավունք չունի ո՛չ թելադրել, ո՛չ պարտադրել մեզ. իրանագետը՝ վարչապետի իրանյան այցի մասին 22/02/2019 14:28 13 միլիոն դոլար արժողությամբ թմրանյութը պահել են ելակում 22/02/2019 14:16 «Ռեալը» Մոդրիչի հետ համաձայնեցրել է նոր պայմանագրի պայմանները 22/02/2019 14:14 Ucom-ի և «Դասավանդի’ր, Հայաստան»-ի ղեկավարները մասնակցեցին «Տեխնոլոգիաները հանուն կրթության» քննարկմանը 22/02/2019 14:04 Համաներումը լավագույն ինստիտուտը չէ. Արտակ Զեյնալյան 22/02/2019 14:03 Լին Թրեյսին երդվեց ծառայել Հայաստանում որպես ԱՄՆ դեսպան 22/02/2019 13:59 Սկանդալային Մառա Բաղդասարյանը մեքենայի կայանման համար պարտքեր է կուտակել 22/02/2019 13:54 Չարագուշակություններ անել չեմ ուզում, բայց պետք է պատրաստ լինել, որ նման տեմպերով գալիք գարնան բույրը կարող է շաղախված լինել նաև վառոդով. Աշոտյան 22/02/2019 13:49 ԱՄՆ-ն Սիրիայում կթողնի «խաղաղապահ զորակազմ» 22/02/2019 13:43 Իրանը հետաքրքրված է ԼՂ հակամարտության կարգավորմամբ, սակայն արդյոք Ռուսաստանը ցանկանում է, որ այն կարգավորվի. ԵԱՀԿ ՄԽ նախկին համանախագահ 22/02/2019 13:38 Զեյնալյանը չի հերքում, որ փորձել է այցելել Ռոբերտ Քոչարյանին 22/02/2019 13:36 Ֆրանսիացի լեռնագնացը Կոտայքի լեռներում մնացել է ձյան զանգվածի տակ 22/02/2019 13:30 Էջմիածնի քաղաքապետը դատարանում անձամբ կպաշտպանի իր իրավունքները 22/02/2019 13:24 2015-ի ՔՊ հիմնարար փաստաթղթում գրված է՝ 25 տարուց պետք է ՀՀ բնակչության թիվը կրկնապատկվի. սա Սերժ Սարգսյանին գերազանցել է. Կիրո Մանոյան 22/02/2019 13:19 ՄԻԵԴ ներկայացված դիմումները չեն ընկալվում որպես թշնամական ակցիա Հայաստանի նկատմամբ. Արդարադատության նախարար 22/02/2019 13:15 Կառավարության ծրագրում Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների հարցին վերաբերող ինստիտուցիոնալ լուծում չկա. Վարդան Մարաշլյան 22/02/2019 13:08 Լոռու մարզում կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները տարածված են սոցիալական աջակցության ոլորտում. Դատախազությունը փաստեր է ներկայացրել 22/02/2019 13:07 Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չեն Ընի սանրվածքը մեծ պահանջարկ է վայելում Վիետնամում (Տեսանյութ) 22/02/2019 13:00 Վրաստանի խորհրդարանը հրաժարվել է Սաակաշվիլիի ռեժիմը հանցավոր հայտարարել 22/02/2019 12:51 Թուրքիան զորավարժություն է անցկացնում ՆԱՏՕ-ՀԱՊԿ սահմանին և դրան պետք է լուրջ մոտենալ. Ռուբեն Մելքոնյան

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը