ՊԵԿ-ը սկսել է ներքին քննություն հարկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները հրապարակած անձանց շրջանակը պարզելու և վերջիններիս պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը

18/02/2019 13:26

ՊԵԿ-ը սկսել է ներքին քննություն հարկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները հրապարակած անձանց շրջանակը պարզելու և վերջիններիս պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը


Պետական եկամուտների կոմիտեն անհրաժեշտ է համարում պարզաբանել, որ մամուլի այն հրապարակումներն, ըստ որոնց հարկային մուտքերը չեն ապահովվել և կատարվել են կեղծիքներ, չեն համապատասխանում իրականությանը: Նշված հրապարակումներում տեղ գտած ոչ մասնագիտական եզրահանգումներն ինքնին բավարար են համոզվելու, որ գործ ունենք ակնհայտ ուղղորդված գործընթացի հետ: Այսպես.

Պետական բյուջեի մշակման և կատարման ոլորտում պետությունների գերակշիռ մասը (մինչև 01.01.2018թ. նաև Հայաստանի Հանրապետությունը) կիրառում է եկամուտների հաշվառման դրամարկղային մեթոդը, այսինքն՝ հաշվետու տարվա ընթացքում պետական բյուջեի համապատասխան գանձապետական հաշվին փաստացի կատարված վճարումները, անկախ հարկային հաշվարկների ներկայացման կամ ստուգման ակտերի առկայության հանգամանքից, համարվում են այդ տարվա պետական բյուջեի եկամուտ: Այս տեսանկյունից ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից 2018թ ընթացքում ապահովվել է պետական բյուջեի 1306.2 մլրդ դրամ փաստացի զուտ եկամուտ (ներառյալ միասնական հաշվի մնացորդը, առանց հավաքագրված և հարկ վճարողներին փաստացի վերադարձված գումարների), ինչը մոտ 164.8 մլրդ դրամով գերազանցում է նախորդ տարվա համադրելի ցուցանիշը և 57.7 մլրդ դրամով գերազանցում է 2018թ. բյուջեով նախատեսված ծրագրային ցուցանիշը: Հարկ ենք համարում նշել, որ ՊԵԿ-ը հարկ վճարողների կողմից պետական բյուջե կատարվող փաստացի վճարումների գործընթացին միջամտելու որևէ հնարավորություն չունի, քանի որ դրանք կատարվում են բանկային և գանձապետական համակարգերի միջոցով:

01.01.2018թ.-ից հետո, արդեն ուժի մեջ մտած Հարկային օրենսգրքի  18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանվեց, որ «Հարկի (այդ թվում՝ կանխավճարի), տույժի և (կամ) տուգանքի վճարումը համարվում է կատարված վճարողին սպասարկող բանկի վճարման հանձնարարականի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից միասնական գանձապետական հաշվին գումարի հաշվեգրման օրը», իսկ 325-րդ հոդվածի 8-րդ մասով սահմանվեց, որ «միասնական հաշվին կատարված վճարումները չեն համարվում պետական բյուջեի հարկային եկամուտներ և վճարներ, քանի դեռ դրանց հաշվին պարտավորություններ չեն մարվել»: Այս օրենսդրական փոփոխության արդյունքում, գանձապետական համակարգը պետական բյուջեի հարկային եկամուտ սկսեց ճանաչել միայն հարկային հաշվարկով, ստուգման ակտով կամ այլ հիմքով ծագած հարկային պարտավորությունների դիմաց միասնական հաշվին վճարված գումարները, այդպիսով փոփոխելով մինչ այդ կիրառվող եկամուտների հաշվառման կանոնները: ՀՀ ֆինանսների նախարարության գանձապետական համակարգի կողմից կիրառվող հաշվառման նոր կանոնն ունի ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական կողմեր: Մասնավորապես՝ դրական կողմերից կարելի է նշել, որ վերացավ բազմաթիվ գանձապետական հաշիվներ ունենալու անհրաժեշտությունը և 01.01.2018թ.-ից հետո, այսպես կոչված, «գերավճարի առաջացում» հասկացությունը, հետևաբար հոդվածում նշված «գերավճարի թվի մաշեցման կեղծումը» ձևակերպումը պարզապես իրավական անտեղյակության և ոչ մասնագիտական մոտեցման արդյունք է: Բացասական կողմերից կարելի է նշել, որ հարկային հաշվարկով կամ հարկային պարտավորության առաջադրումով մարված և պետական բյուջեի եկամուտ ճանաչված գումարները կարող են դրանց ճշգրտման արդյունքում նվազել՝ դրանով իսկ նվազեցնելով պետական բյուջեի եկամուտները: Պետական բյուջեի եկամուտները հաշվառվում են և՛ օրական, և՛ ամսական կտրվածքով, իսկ եթե հարկային պարտավորությունները նվազեցնող ճշտված հաշվարկներ կամ այլ փաստաթղթեր ներկայացնելուց հետո պետական բյուջեի եկամուտներից գումարները վերադարձվում են միասնական հաշվին, ապա արդեն իսկ ամփոփված տվյալները չեն վերանայվում, իսկ վերադարձված գումարները հանվում են վերադարձի օրվա կամ համապատասխան ժամանակահատվածի ընթացքում հավաքագրված հարկային եկամուտներից, հետևաբար կրկնահաշվարկների կամ հավելագրումների մասին կարծիքները պարզապես հիմնազուրկ են:

Ինչ վերաբերում է դեկտեմբերի 20-ից հետո հարկային եկամուտներ ճանաչվելու հարցին, ապա ՊԵԿ-ը պարզաբանում է, որ այդ ժամկետից հետո հարկային եկամուտներ կարող են ճանաչվել ոչ միայն հարկային պարտավորություններն ավելացնող ճշտված հաշվարկի, կամ ստուգման ակտի, կամ դատարանի կամ բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումներով, այլ նաև դեկտեմբերի 20-ից հետո ուշացումով ներկայացված հարկային հաշվարկներով, կամ ուշացումով կատարված վճարումներով, կամ օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողի հարկային պարտավորություններն ինքնուրույն ճշտելու միջոցով, որը սկսվեց կիրառվել 01.11.2018թ.-ից հետո:

Ասվածն առավել ամբողջականացնելու նպատակով կոմիտեն տեղեկացնում է, որ հարկային մարմնին ներկայացվող սկզբնական հաշվարկների միջին ամսական քանակը կազմում է 114 712 հատ հաշվարկ, իսկ ճշգրտող հաշվարկների միջին ամսական քանակը կազմում է 61 532 հատ հաշվարկ: 2018թ.-ի ընթացքում կատարված ճշգրտումների արդյունքում պետական բյուջեի եկամուտներից միասնական հաշվին է վերադարձվել շուրջ 67.0 մլրդ դրամ, որոնք պետական բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ հոդվածի սկզբում նշված հավաքագրված եկամուտներից նվազեցված են:

2019թ.-ի հունվար ամսվա ընթացքում միասնական հաշվին վերադարձված գումարները ևս բացառություն չեն և դրանց մասով ևս նվազեցվել են 2019թ. հունվարին հավաքագրված հարկային եկամուտները ու, չնայած այդ հանգամանքին, 2019թ. հունվար ամսվա հավաքագրումների արդյունքները, բյուջեի եկամուտների հաշվառման թե՛ դրամարկղային մեթոդով, թե՛ միասնական հաշվից մարումների մեթոդով էապես գերազանցում են 2018թ.-ի հունվար ամսվա համապատասխան ցուցանիշները (դրանք պարբերաբար հրապարակվում են ՊԵԿ-ի և Ֆինանսների նախարարության պաշտոնական էլեկտրոնային կայքերում), հետևաբար ուսուցիչների աշխատավարձերի կամ թոշակառուների թոշակների ուշացումների վերաբերյալ հոդվածում նշված պնդումները չեն կարող պայմանավորվել բյուջեի եկամուտների անբավարարության պատճառաբանությամբ:

Ինչ վերաբերում է ստուգման ակտերին, ապա 01.07.2018թ.-ից ուժի մեջ մտավ Հարկային օրենսգրքում հարկ վճարողների օգտին կատարված նոր փոփոխություն, որի համաձայն հարկային մարմնի իրականացրած հարկային հսկողության արդյունքներով կազմված ստուգման կամ այլ վարչական ակտերով հարկային պարտավորություններ առա­ջադրված լինելու դեպքում, նշված ստուգման կամ այլ վարչական ակտերը դառնում են անբողոքարկելի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկամսյա ժամկետում, և դրանցով արձանագրված հարկային պարտավորությունները հարկ վճարողի կողմից ենթակա են կատարման նշված ակտերն անբողոքարկելի դառնալու օրվան հաջորդող 10-օրյա ժամկետում: Նշված իրավական պահանջն ապահովելու նպատակով, հարկային մարմնի ղեկավարի հանձնարարականի համաձայն, հարկային մարմնի աշխատակիցները ստիպված ջնջել են հարկային մարմնի էլեկտրոնային կառավարման համակարգ արդեն իսկ մուտքագրված ստուգման ակտերը, որպեսզի դրանցով օրենքով նախատեսված ժամկետից շուտ հարկային պարտավորություններ միասնական հաշվից պետական բյուջեի օգտին չմարվեն: Ջնջվել են ընդհանուր առմամբ 1731 ստուգման ակտ, որի արդյունքում արդեն իսկ պետական բյուջեի օգտին մարված գումարները վերադարձվել են միասնական հաշվին: Ջնջված կամ 01.07.2018թ-ից հետո կազմված ստուգման ակտերը էլեկտրոնային համակարգ են մուտքագրվում հարկային ծառայողների կողմից համապատասխանաբար դրանց կազմման օրվանից հաշվարկված՝ օրենսգրքով նախատեսված 2 ամիս և 10-րդ օրը լրանալու հաջորդ օրը՝ հարկ վճարողների պարտավորությունների մարման օրենքով սահմանված կարգը պահպանելու նպատակով: Նշված գործընթացն աշխատանքային անընդհատ պրոցես է, քանի դեռ էլեկտրոնային ինքնաշխատ կառավարման համապատասխան ծրագրային լուծումները չեն ներդրվել (դրանք գտնվում են պիլոտային փորձարկումների փուլում): Որպես վիճակագրություն ներկայացնենք, որ 2019թ. փետրվարի 1-ի դրությամբ առկա են շուրջ 47.5 մլրդ դրամ ընդհանուր գումարով կազմված 890 ստուգման կամ այլ վարչական ակտեր, որոնք հաշվառված չեն համապատասխան  հարկ վճարողների անձնական հաշվի քարտերում, քանի որ դեռևս չեն դարձել անբողոքարկելի կամ գտնվում են բողոքարկման վարույթներում:

Այսպիսով, առնվազն զավեշտալի է այն միտքը, որ գումարներ են մուտքագրվել բյուջե, պայմանով, որ դրանք պետք է վերադարձվեն հունվար և փետրվար ամիսներին: Ավելին, տեղեկատվական անվտանգության կոպտագույն խախտումով «Հարկատու-3» էլեկտրոնային համակարգից ընդհանուր պրոցեսից կտրված դուրս բերված առանձին հատվածների հիման վրա, բնականաբար, հնարավոր չէ կատարել թեկուզ մոտավոր եզրահանգումներ:

Միաժամանակ, ՊԵԿ-ը սկսել է ներքին քննություն հարկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները հրապարակած անձանց շրջանակը պարզելու և վերջիններիս պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը։ Խնդրում ենք զերծ մնալ ուղղորդված հրապարակումները տարածելուց և յուրաքանչյուր նմանօրինակ դեպքում փաստերը ճշտել Պետական եկամուտների կոմիտեից:


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

25/05/2019 19:49 Ազգային պատկերասրահում այսօր «Այրված արխիվներ»-ն էին ցուցադրում 25/05/2019 19:25 Սպիտակ թևկապներով հանրահավաք՝ Ազատության հրապարակում (Տեսանյութ) 25/05/2019 18:07 Վալերիյ Օսիպյանն աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել առանցքային վարչությունների անձնակազմի հետ 25/05/2019 17:57 Չնայած բոլոր հորդորներին եղել են նաև արկածախնդիր դպրոցականներ և անտարբեր ծնողներ. ՃՈ-ն ամփոփել է «Վերջին զանգը» 25/05/2019 17:41 Իվան Ավանեսյանն ազատվել է Հադրութի ղեկավարի պաշտոնից. Կա նոր նշանակում 25/05/2019 17:37 ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ պետն ընդունել է ԿԽՄԿ ներկայացուցիչներին 25/05/2019 17:00 Նավթի համաշխարհային գներն աճում են 25/05/2019 16:49 Ինչպիսի փոխադրամիջոցներ էին ստեղծում հոլիվուդյան ֆիլմերի համար (Տեսանյութ) 25/05/2019 16:36 Կկորցնի՞ դոլարն աշխարհի գլխավոր արժույթի կարգավիճակը 25/05/2019 16:23 Էվերեստում մահացած լեռնագնացների թիվն ավելանում է 25/05/2019 16:10 Կուրիլների ափերի մոտ 5.1 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել 25/05/2019 16:00 Uber-ն Ավտրալիայում գործարկել է ստորջրյա տաքսի (Տեսանյութ) 25/05/2019 15:59 Թրամփը հայտնել է Ճապոնիա իր ժամանման մասին 25/05/2019 15:49 Ամերիկյան բարում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով տուժել է 10 մարդ 25/05/2019 15:43 ԱՄՆ-ում մասնավոր ինքնաթիռ է կործանվել, կա մեկ զոհ 25/05/2019 15:40 Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի 25/05/2019 15:31 Նախկին զինվորականները Թրամփին հորդորում են չխորացնել Իրանում հակամարտությունը 25/05/2019 15:23 «Չելսին» Ազարի դիմաց պահանջում է 130 միլիոն ֆունտ 25/05/2019 15:15 Քաղաքացին ապօրինի հատել է 4 ծառ և օգտագործել տան ջեռուցման համար 25/05/2019 15:07 Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանին 25/05/2019 15:07 Տոկիոյի մոտակայքում 5.1 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել 25/05/2019 15:00 Տեսախցիկը հայաստանյան լեռներում կրկին հովազ է ֆիքսել (Տեսանյութ) 25/05/2019 14:51 Սուդանի ընդդիմությունը մայիսի 28-29-ին համընդհանուր գործադուլի կոչ է արել 25/05/2019 14:40 Մակրոնը հինգ տարում Նոտր Դամի վերականգնման հույս ունի 25/05/2019 14:26 «Հայ Փոստ» ՓԲԸ-ի բաժանմունքից գողացել են բջջային հեռախոս, վիճակախաղի տոմսեր և փող 25/05/2019 14:18 Գրավատների և փոխանակման կետերի պետտուրքը չի բարձրանա այնքան, որքան նախատեսվել էր. Բաբկեն Թունյան 25/05/2019 14:10 Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ ռասիստական դրսևորումներն անհնար դարձրին Մխիթարյանի մեկնելը Բաքու. ՀՀ ԱԳՆ մեկնաբանությունը CNN-ին 25/05/2019 14:05 Դիագնոստիկ առաքելություն՝ Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության «Մերկատոր» ծրագրի շրջանակում 25/05/2019 13:56 Մայիսի 24-ին ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածքներ է տեղափոխվել 207 տրանսպորտային միջոց 25/05/2019 13:47 Այնպես չէ, որ Պուտինը մտածում է այստեղ որևէ նախարարության պաշտոնյայի նշանակել-չնշանակելու մասին. Թևան Պողոսյան (Տեսանյութ) 25/05/2019 13:40 Լատվիայում ընթանում է Եվրախորհրդարանի ընտրությունների քվեարկությունը 25/05/2019 13:31 Այն, ինչ կատարվում է Հայաստանում, հիշեցնում է գորբաչովյան տարիները. Քաղաքագետ (Տեսանյութ) 25/05/2019 13:19 Հաֆթարի բանակը մոտենում է Տրիպոլիին հարավից և արելքից 25/05/2019 13:10 Շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ. Արցախի ՊԲ 25/05/2019 13:03 Պետք է դուրս գալ կիսահղի վիճակից, հիմա եկել է դաշնակիցների հետ անկեղծ խոսելու պահը. Հրանտ Մելիք-Շահնազարյան (Տեսանյութ) 25/05/2019 12:57 Չինաստանի Ցինտաո քաղաքում ներկայացվում է հայկական էնոզբոսաշրջությունը 25/05/2019 12:46 Հրդեհ՝ «Տաշիր Պիցցա»-ում. մեկնել է չորս մարտական հաշվարկ (լրացված) 25/05/2019 12:35 Յուրացում կատարելու հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցվել Արարատի մարզի Նարեկ գյուղի գյուղապետի նկատմամբ 25/05/2019 12:29 Թևան Պողոսյանն առաջարկում է հայկական համալսարաններում Ռուսաստանի ուսումնասիրության ամբիոններ բացել (Տեսանյութ) 25/05/2019 12:24 Fake news-ի ֆաբրիկայի «հեղինակները» գերազանցեցին իրենց. պետք էր ստուգել ԱԳ նախարարի օրակարգը. խոսնակ 25/05/2019 12:15 Օպերայի կոլեկտիվը դեմ է Նազենի Ղարիբյանի ընտրությանը. նրանք պատրաստվում են ժողով անել 25/05/2019 12:05 ՊԵԿ նախագահը կմեկնի արձակուրդ, նրան կփոխարինի Ռաֆիկ Մաշադյանը 25/05/2019 11:57 Մարկ Փրիթչարդի հետ քննարկվել են բարձր տեխնոլոգիաների և ճանապարհաշինության ոլորտներում գործակցության հնարավորությունները 25/05/2019 11:49 Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության թագավոր Աբդալլահ Երկրորդին 25/05/2019 11:40 Այս փուլում դատական իշխանությունը վեթինգի ենթարկելով՝ գուցեև հասնենք փոփոխության, բայց դա կարող է չլինել անշրջելի. Արման Բաբաջանյան 25/05/2019 11:31 Վարչապետը հանդիպել է ՀՀ-ում հավատարմագրված դեսպաններին 25/05/2019 11:21 «Սասնա ծռեր» կուսակցությունն ավտոերթ է կազմակերպել դեպի Արցախ 25/05/2019 11:10 Ֆրանսիական իշխանությունները ներկայացրել են Լիոնում որոտացած պայթյունի հիմնական վարկածը 25/05/2019 10:58 ԱՄՆ դաշնային դատարանն արգելափակել է հղիության արհեստական դադարեցման օրենքը Միսիսիպիում 25/05/2019 10:45 Երևանում փրկարարները սահնօձ են բռնել 25/05/2019 10:36 Մեքսիկայում Մի-17 ուղղաթիռ է կործանվել 25/05/2019 10:30 «168 Ժամ». Կտրուկ վատացել է Զոհրաբ Մնացականյանի ինքնազգացողությունը 25/05/2019 10:24 «Հրապարակ». «Իմ քայլի» ավագանու անդամներն էլ շատ հաշտ չեն 25/05/2019 10:20 «Ժողովուրդ». ԱԺ-ում սկսված լսումները ոչ թե տվեցին երկար սպասված հարցերի պատասխանները, այլև ավելի խորացրին դրանք 25/05/2019 10:15 «168 Ժամ». Ինչու ՀԱՊԿ-ը «պատժեց» Հայաստանին 25/05/2019 10:09 «Ժամանակ». Արտակ Զեյնալյանը հունիսին հրաժեշտ կտա պաշտոնին 25/05/2019 10:05 «Փաստ». Լարված ու անհասկանալի վիճակ է ստեղծվել Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունում 25/05/2019 10:01 «Հրապարակ». Խորհրդարանի «նյու Շմայսը» 25/05/2019 09:57 «Ժողովուրդ». Արզուման Հարությունյանին որևէ մեկը չի ստիպել դուրս գալ համակարգից 25/05/2019 09:54 «Ժամանակ». Մի խումբ դատավորներ սկսել են բանակցել իշխանության հետ 25/05/2019 09:50 «Հրապարակ». Անիմաստ քայլ է, որը կատարում է իշխանությունը. Վահրամ Բաղդասարյան 25/05/2019 09:40 Ռազմական ոստիկանությունը պարզել է Գյումրիում «ՊՆ» մակնշմամբ օճառների վաճառքով զբաղվող անձի ինքնությունը 24/05/2019 22:03 Մահացել է Նազենի Հովհաննիսյանի հայրիկը 24/05/2019 20:40 Չիլիի կենդանաբանական այգում հետազոտել են սպիտակ վագրերի ձագերին (Տեսանյութ) 24/05/2019 20:31 «Բավարիան» Սանեյի համար «Սիթիին» 70 մլն ֆունտ կառաջարկի 24/05/2019 20:20 Բռունցքներով՝ ընդդեմ ոտնձգությունների (Տեսանյութ) 24/05/2019 20:12 Հնդկաստանը մայիսին դադարեցրել է նավթահումքի ներմուծումն Իրանից 24/05/2019 20:05 Ճապոնիայի վարչապետը հունիսին կարող է Իրան այցելել 24/05/2019 20:00 Ծնողներիս ասել էի՝ այդ աղջկան շատ եմ սիրում, իր հետ կազմած իմ ընտանիքը երջանիկ կլինի. «Հումորի լիգա»-ից հայտնի հնդիկ Ռահուլի և հայուհի Աննայի սիրո պատմությունը (Տեսանյութ) 24/05/2019 19:55 Յունկերը հայտարարել է, որ Հունաստանը եվրոգոտու անդամ Է դարձել վիճակագրության կեղծմամբ 24/05/2019 19:48 Մեկ օրում Սիրիա է վերադարձել ավելի քան 800 փախստական 24/05/2019 19:41 Վճռաբեկ դատարանի բակում ծեծել են դատական դեպարտամենտի աշխատակազմի կառավարման վարչության պետին 24/05/2019 19:36 Մերկելն ու Զելենսկին հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Մինսկի համաձայնագրերը 24/05/2019 19:23 «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնը և Մոնոպոլիի «Սուդեստիվալը» սերտացնում են համագործակցությունը 24/05/2019 19:16 Պակիստանյան մզկիթում պայթյուն է որոտացել 24/05/2019 19:12 Արցախի պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը կառավարական հանձնաժողովի ընդլայնված նիստ է հրավիրել 24/05/2019 19:07 «Amazon»-ի ճապոնական ստորաբաժանումը դադարեցրել Է «Huawei»-ի արտադրանքի վաճառքը 24/05/2019 19:04 Ներկայացվել է բացառիկ սուպերհամակարգիչ, որն այս տարի Հայաստանին կնվիրի Թուլուզի համալսարանը 24/05/2019 19:00 Պաշտպանության նախարարն ընդունել է Հնդկաստանի պատվիրակությանը 24/05/2019 18:35 «Վերջին զանգը»՝ կառավարական ամառանոցում. Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է շրջանավարտներին (Տեսանյութ) 24/05/2019 18:14 ԱՄՆ-ն կարող է մաքսատուրքեր սահմանել արժույթի մանիպուլյացիաներ կատարող երկրների ապրանքների համար 24/05/2019 18:09 Օպերայի կառավարման խորհրդի նախագահ է ընտրվել Մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարող Նազենի Ղարիբյանը 24/05/2019 18:03 Դաղստանում վնասազերծել են երեք գրոհայինի 24/05/2019 17:52 Երթևեկության կանոնների փոփոխություն՝ Երևան Իտալիայի-Խորենացու-Վ.Սարգսյան փողոցների խաչմերուկում 24/05/2019 17:43 Հանցադեպ չկա. ՀՔԾ-ն մերժել է Իոաննիսյանի և Սաքունցի դիմումն ԱԱԾ-ի դեմ քրգործ հարուցելու մասին 24/05/2019 17:38 Վահրամ Կաժոյանը նշանակվել է Վիետնամում ՀՀ դեսպան 24/05/2019 17:29 Երկու անձի մեղադրանք է առաջադրվել՝ առանձնապես խոշոր չափերով գողություն կատարելու համար 24/05/2019 17:24 Մեր իրավապահ համակարգում չկա կամք՝ վերանայելու շինծու քրեական գործերը. Անդրիաս Ղուկասյան 24/05/2019 17:14 «Վերջին զանգ». Ժամը 17:00-ի դրությամբ ՃՈ պահպանվող հատուկ տարածքներ է տեղափոխվել 116 տրանսպորտային միջոց 24/05/2019 17:09 Ռազմարդյունաբերական համալիրը պետք է տեղափոխվի Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կառուցվածքի մեջ. վարչապետ 24/05/2019 17:05 ՀՀ վարչապետը հարգում է յուրաքանչյուր քաղաքացու բոլոր իրավունքները. Վլադիմիր Կարապետյան 24/05/2019 17:04 Թուրքիայից մաքսանենգ ճանապարհով Հայաստան տեղափոխված ուղեբեռում եղել է նոր հագուստ, օծանելիք, լուսային պանելներ 24/05/2019 17:00 ԲԴԽ նախագահի պարտականությունների կատարումը վերապահված է տարիքով ավագ անդամին՝ Գևորգ Դանիելյանին 24/05/2019 16:52 Չի լինելու վստահելի պետություն, քանի դեռ ապօրինի հարստացման հիմքով ձեռք բերված ռեսուրսները գտնվում են մարդկանց ձեռքին. Սաքունց 24/05/2019 16:40 Տիգրան Գևորգյանը նշանակվել է Հորդանանում ՀՀ դեսպան 24/05/2019 16:33 Ֆելիքս Ցոլակյանը հանձնարարել է ուժեղացված ծառայություն իրականացնել Վերջին զանգի կապակցությամբ 24/05/2019 16:22 Ռաիսա Վարդանյանը հետ է կանչվել Վիետնամում և Ֆիլիպիններում ՀՀ դեսպանի պաշտոնից 24/05/2019 16:12 Այսօր մենք ունենք քաղաքական դաշտ, որը չի սպասարկում երկրի ներքին շահերը. Հրայր Ավինյան 24/05/2019 16:03 Պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը վարչապետի որդու՝ զորամասից տեղափոխման մասին 24/05/2019 15:49 Անցումային արդարադատության թեմայով քննարկման ժամանակ Զոհրաբյանը հիշել է նովգորոդյան վեչեն և կախված քաղաքական գիլյոտինները

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը