Մանրամասներ՝ ԱՊՊԱ վճարների վերաբերյալ. փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում փետրվարի 7-ից և մարտի 1-ից

27/01/2022 15:30

Մանրամասներ՝ ԱՊՊԱ վճարների վերաբերյալ. փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում փետրվարի 7-ից և մարտի 1-ից


Համաձայն «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի՝ Բյուրոյի խորհրդի կողմից տարին մեկ սահմանվում են հիմնական և բազային ապահովագրավճարների առավելագույն սահմանաչափերը, ինչպես նաև ռիսկայնության գործակիցների թույլատրելի արժեքները և Բոնուս-Մալուս գործակիցների մեծությունները: Ստորև բերված է վերոհիշյալ դրույթի հիման վրա Բյուրոյի խորհրդի կողմից 2021 դեկտեմբերի 23-ի նիստում ընդունված և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 2022 թվականի հունվարի 25-ին գրանցված որոշումը և դրա հիմնավորումը։

Այդ մասին հայտնում է Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոն։

Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության ապահովագրավճարները փոփոխության չեն ենթարկվել ներդրումից ի վեր՝ 2010 թվականից։ Այդ ընթացքում տեղի են ունեցել բազմաթիվ փոփոխություններ.

• Ներդրվել է ուղիղ հատուցումների համակարգը, որը թույլ տվեց բարձրացնել ծառայությունների որակը՝ մեծացնելով հատուցումների չափը և հատուցման արագությունը։

• Ներդրվել է մինչև 200.000 ՀՀ դրամ վնասով պատահարների ինքնուրույն կարգավորման համակարգը, որը ոչ մեծ վնասներով դեպքերում թույլ է տվել ավելի հարմար և արագ կարգավորումներ ունենալ՝ միևնույն ժամանակ համակարգի վրա թողնելով հնարավոր զեղծարարություններից բխող վնասները։

• Առավելագույն հատուցման սահմանաչափերը տասնապատիկ ավելացվել են՝ հասցելով 18 մլն դրամի և 33 մլն դրամի՝ համապատասխանաբար գույքի և անձնական վնասների մասով։

• Համակարգի շահագործման ընթացքում դրական պատմություն ունեցող ապահովադիրներին տրվող բոնուսները զգալիորեն գերազանցել են բացասական պատմություն ունեցող ապահովադիրներից ստացված մալուսային գումարները՝ հանգեցնելով Բոնուս-Մալուս համակարգի հավասարակշռության խաթարմանը։

• Հատկապես վերջին մի քանի տարում գրանցված վերանորագման և պահեստամասերի գների աճը հանգեցրել է հատուցումների ծավալի մեծացմանը։

Այս տարիների ընթացքում սակագների աճի վրա վերոհիշյալ և այլ գործոններից բխող ճնշումները չեզոքացվել են հիմնականում համակարգի ներքին բարեփոխումների և տեխնոլոգիական ու հսկողական բարելավումների հաշվին։ Սակայն վերջին տարիներին դիտվում է ԱՊՊԱ ոլորտում ծառայությունների մատուցման որակի նվազում (մասնավորապես գրանցվում են վնասների թերագնահատման, վճարումների ուշացման դեպքեր և այլն)։ Բյուրոն գնահատում է, որ առկա սակագների ներքո այս իրավիճակը կարող է նաև հանգեցնել ապահովագրական ծառայությունների մատուցման խափանումների և համակարգի ֆինանսական կայունության ռիսկերի։

Ակտուարական հաշվարկները ցույց են տալիս, որ համակարգի կայունությունն ապահովելու համար հիմնական ապահովագրավճարը պետք է աճի տարեկան առնվազն 3000 ՀՀ դրամով, ճշգրտվեն ռիսկայնության գործակիցները և հաշվեկշռվեն բոնուսային և մալուսային վճարները։ Դա կապահովի ապահովագրական ընկերությունների ծախսածածկումը և հասարակությանը մատուցվող ծառայությունների անհրաժեշտ որակը։

Բյուրոն, քննարկելով վերոնշյալը և գնահատելով, որ հիմնական ապահովագրավճարի 3000 դրամ ավելացումը՝ ռիսկայնության գործակիցների ճշգրտմանը զուգահեռ, կարող է շատ կտրուկ անբարենպաստ հետևանքներ ունենալ հատկապես խոցելի խմբի ապահովադիրների համար, որոշել է փոփոխել ապահովագրավճարների հաշվարկման մոտեցումը՝ անցում կատարելով խմբային սակագներից դեպի ավելի արդար՝ անհատական ռիսկերի վրա հիմնված ապահովագրավճարների հաշվարկման մեթոդաբանությանը։ Անհատական ռիսկերի վրա հիմնված գնագոյացումը կբացառի խմբային հատկանիշների վրա հիմնված գնագոյացման այնպիսի բացասական իրավիճակը, երբ, օրինակ, տաքսի նպատակով շահագործվող կամ բարձր ձիաուժ ունեցող ավտոմեքենաների սեփականատերերը ստիպված են լինում ավելի բարձր ապահովագրավճար վճարել զուտ այդ խմբում գտնվելու պատճառով՝ անկախ այն հանգամանքից, որ երբևէ չեն ունեցել վթարներ և ռիսկային չեն, ինչի պատճառով վերջինները հաճախ խուսափում են ավտոմեքենայի օգտագործման ճիշտ նպատակի նշումից՝ առաջացնելով կեղծ տեղեկատվության տրամադրումից բխող բացասական հետևանքներ (պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցում, հետադարձ պահանջ):

Ներկայում, որպես այդ անցման համար առաջին քայլ, անհրաժեշտ է չեզոքացնել խմբային հատկանիշների վրա հիմնված ռիսկայնության գործոնների (ինչպիսիք են օրինակ ավտոտրանսպորտային միջոցի տեսակը, շարժիչի հզորությունը, օգտագործման նպատակը և այլն) կիրառումը։ Արդյունքում` այսուհետ կնույնականացվեն հիմնական և բազային ապահովագրավճարների չափերը։ Հետագայում՝ մինչև 2022թ դեկտեմբերի 31-ը, ընդունվելու են նոր կարգավորումներ, որոնք ենթադրելու են յուրաքանչյուր ապահովագրական ընկերության կողմից արդեն անհատական ռիսկերի վրա հիմնված ապահովագրավճարների գնագոյացում։

Բյուրոյի որոշմամբ՝ հիմնական և բազային ապահովագրավճարի տարեկան վերին շեմ ամրագրվել է 2017 թվականի նոյեմբերի 1-ից մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ապահովադրի կողմից տվյալ ավտոմեքենայի գծով կնքված վերջին ԱՊՊԱ պայմանագրում նշված բազային ապահովագրավճարին գումարած 3000 ՀՀ դրամը, իսկ նման պայմանագրի բացակայության դեպքերի համար սահմանվել է, որ պետք է հիմք ընդունվի միասնական 41 հազար ՀՀ դրամ շեմը։ Ընդ որում, երկու դեպքում էլ վերջնական ապահովագրավճարի չափի հաշվարկման ժամանակ հիշյալ գումարները ճշգրտվելու են Բոնուս-Մալուս դասի գործակիցներով։ Վերջինի կիրառման արդյունքում Բոնուս-Մալուս ցածր ռիսկայնության և բազիսային խմբում գտնվող ապահովադիրների համար, որոնք համակարգում մեծամասնություն են կազմում, այդ ավելացումը կկազմի 1500-3000 ՀՀ դրամ, իսկ ապահովադիրների փոքր մասի՝ բարձր և միջին ռիսկային խմբում գտնվող 15 տոկոս ապահովադիրների դեպքում այդ ավելացումը կլինի ավելի շատ։

Նաև որոշվել է հանել հիմնական և բազային ապահովագրավճարների ստորին շեմը, որը թույլ կտա մրցակցության արդյունքում հետագայում նվազեցնել գործող սակագները:

Բյուրոն որոշել է նաև վերանայել Բոնուս-Մալուս համակարգի կիրառման մեթոդաբանությունը՝ հավասարակշռության և արդարության սկզբունքների ներքո։

Այսպես, այսուհետ տեղի ունեցած պատահարների գծով ստացվող մալուսների քանակի տարբերակման հիմքում դրվել է ոչ միայն հատուցումների քանակը, այլև հատուցման չափը: Նախկինում սպառողների կողմից բազմիցս քննադատվել է ԱՊՊԱ ոլորտում գործող այն մոտեցումը, որ տարբեր հատուցման չափով վթարների դեպքում վերջինների մոտ ավելանում էր միևնույն 4 մալուսային դասը։ Սույն փոփոխության շնորհիվ՝ այդ ավելացումը կլինի տարբերակված՝ մինչև 100 հազար ՀՀ դրամի չափով վնասներով պատահարների համար, որոնք կազմում են ընդհանուր պատահարների շուրջ 40 տոկոսը, ապահովադիրները կստանան ավելի բարվոք 3 մալուսային դաս, մինչև 200 հազար ՀՀ դրամի չափով վնասների դեպքում՝ նմանատիպ 4 մալուսային դաս, իսկ ավելի խոշոր պատահարների դեպքում՝ ավելի բարձր մալուսային դասեր։

Հաշվի առնելով Բոնուս-Մալուս համակարգի հավասարակշռության ապահովման պահանջը՝ փոփոխություններով կամ պետք է նվազեցվեին Բոնուս-Մալուս ցածր ռիսկային խմբում գտնվող ապահովադիրներին տրվող բոնուսները, կամ ավելացվեին մալուսային դասերի քանակն ու դրանց տրվող գործակիցները։ Ուստի նկատի ունենալով առաջինների խրախուսման առաջնահերթությունը և բոնուսի իջեցման անարդար լինելու հանգամանքը, որոնց թիվը, ինչպես արդեն նշել ենք, էականորեն ավելի մեծ է, քան բարձր և միջին ռիսկային խմբերում գտնվող ապահովադիրներինը, որոշում է կայացվել հավասարակշռվածությունը ապահովել հենց վերջինների հաշվին։

Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից առաջարկվող փոփոխությունների գրանցումից հետո նոր կարգավորումները ուժի մեջ են մտնելու 2022 թվականի փետրվարի 7-ից (Բոնուս-Մալուս համակարգի փոփոխությունների մասով՝ 2022 թվականի մարտի 1-ից)։


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

Այսօր, 15:47 Իտալացի պատգամավորները հարգանքի տուրք են մատուցել Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում Այսօր, 15:36 ՔՊ-ական պատգամավորները իտալացի գործընկերներին ներկայացրել են ԼՂ-ում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը Այսօր, 15:29 Դանակահարություն՝ Արշալույս գյուղում. տուժողը թաքցրել էր դեպքի իրական հանգամանքները Այսօր, 15:18 23-ամյա երիտասարդի նկատմամբ կատարված սպանության փորձի գործով հետախուզվողը հայտնաբերվել է Այսօր, 15:06 Գործարկվելու է Անտառուտ բնակավայրի շչակը Այսօր, 14:56 Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 64 դեպք, որից 1-ը՝ նախկինում կատարված Այսօր, 14:44 Ընդդիմության ցույցերին մասնակցելու պատճառով «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի աշխատակցին ազատել են աշխատանքից Այսօր, 14:36 Արարատ Միրզոյանը Ժոզեպ Բորելին ներկայացրել է տարածաշրջանային խաղաղության վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը Այսօր, 14:31 Կհստակեցվի զոհված զինծառայողների ծնողների վերարտադրողական առողջությանն աջակցելու նպատակով միջոցառման շահառուների շրջանակը Այսօր, 14:17 Կառավարությունը ևս 11 ամիս կշարունակի Շուռնուխ և Որոտան բնակավայրերում բնակելի անշարժ գույքը կորցրած քաղաքացիներին սոցիալական աջակցություն տրամադրել Այսօր, 14:04 Ընդունելության քննությունների անցկացման համար ձևավորվել է 41 քննական կենտրոն Այսօր, 13:53 Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության խորհրդակցական ժողովի մասնակիցներին Այսօր, 13:45 Պետական աջակցությամբ մի շարք հուշարձաններ կվերականգնվեն․ աշխատանքները մեկնարկել են Այսօր, 13:25 Գեղամ Փաշիկյանը նշանակվել է ՀՀ զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետի պաշտոնում Այսօր, 13:08 Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները պետք է ունենան անվտանգություն ու իրավունքների պաշտպանություն. Արմեն Գրիգորյանը՝ Արցախի կարգավիճակի մասին (Տեսանյութ) Այսօր, 13:03 Ինչո՞ւ չի կայանում դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի հարցերով հանձնաժողովի հանդիպումը. պարզաբանում է ԱԽ քարտուղարը (Տեսանյութ) Այսօր, 12:52 Անկլավների մասով Ադրբեջանը դեռևս չի ներկայացրել իրավական հիմքեր. Արմեն Գրիգորյան (Տեսանյութ) Այսօր, 12:47 Հայաստանը կենսաանվտանգության հետ կապված խնդիրներ ունի՞. ԱԽ քարտուղարը վստահեցնում է՝ Ռուսաստանին սպառիչ պատասխաններ են տվել Այսօր, 12:37 «Արարատնյուզ»-ի լրագրողը ջուր է շփել պատգամավորի վրա. Տեսանյութ Այսօր, 12:29 Հայ դատի Ամերիկայի հանձնախումբը Բայդենին կոչ է անում ՀՀ-ում առաջադրել նոր դեսպան Այսօր, 12:22 Հայաստան ուժեր ուղարկելու համար ՀԱՊԿ-ին դիմելու մասին տեղեկությունը կեղծ լուրերի տարափ է. Փաշինյանը միշտ ապավինել է հայ ժողովրդի կամքին. Արմեն Գրիգորյան Այսօր, 12:13 Հայաստանն ակնկալում է Չեխիայի աջակցությունը՝ վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկի հարցում. Ալեն Սիմոնյան Այսօր, 12:07 ԱՄՆ-ն հանձնառու է օգնել հայ ժողովրդին՝ ժողովրդավարական ապագա կառուցելու գործում. դեսպան Լին Թրեյսի Այսօր, 12:02 ԱՄՆ-ն ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դերակատարումը՝ իր ապագան որոշելու հարցում. ԱՄՆ դեսպան Այսօր, 11:59 Ուզում ենք, որ Հայաստանում լինի այնպիսի դատական համակարգ, որը նայում է մարդկանց աչքերին, ոչ թե ձեռքերին. վարչապետ Այսօր, 11:52 Մեր շարժումը որևէ կերպ դրսի տեր չունի և չի կարող ունենալ․ Իշխան Սաղաթելյան Այսօր, 11:50 Պետք է արձագանքներ հավաքել մարզերից, թե մարդիկ ինչքանով են բավարարված կառավարության աշխատանքների որակով. Նիկոլ Փաշինյան Այսօր, 11:42 ԵՄ-ն աջակցում է և ամեն ինչ անելու է աջակցելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքված համաձայնագրերի իրականացմանը. Բորել Այսօր, 11:37 Բանկային քարտով գնումներ անելու դեպքում թոշակառուների քարտին ամեն ամիս 5 հազար դրամ հետ կնստի Այսօր, 11:30 Արթիկում շչակ է գործարկվելու Այսօր, 11:16 Ինչո՞ւ է ԱՄՆ-ն աջակցում Հայաստանի իշխանություններին. Սուրեն Սարգսյան Այսօր, 11:00 Ավարտվել է Նորատուսում երկու եղբայրների նկատմամբ սպանության փորձի առթիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը Այսօր, 10:47 Աջափնյակ և Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջաններում 10 ժամ ջուր չի լինի Այսօր, 10:36 Երևանում ինքնասպան է եղել ԱԱԾ 32-ամյա կապիտանը Այսօր, 10:29 Աջափնյակ վարչական շրջանում գազամատակարարումը ժամանակավորապես կդադարեցվի Այսօր, 10:23 Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական նամակ է հղել Ֆրանսիայի նորանշանակ վարչապետին Այսօր, 10:16 Արթուր Դավթյանը Կահիրեում այցելել է Եգիպտոսի դատախազության քրեական հետազոտությունների և վերապատրաստման ինստիտուտ Այսօր, 10:10 «Հրապարակ». Կայացել է Փաշինյան-Պուտին հանդիպում Այսօր, 10:05 «Ժողովուրդ». ՀՀ ԱԳՆ-ն արձագանքում է Տավուշի 7 գյուղերն ու Տիգրանաշենը հանձնելու Ադրբեջանի առաջարկին Այսօր, 10:00 «Փաստ». Ազգային ուժերի պայքարի փուլում ենք Այսօր, 09:57 ՊԵԿ ղեկավարն ավել-պակաս հայտարարություններ է արել, եկել ենք զգուշացնելու՝ չափերիդ մեջ մնա. Իշխան Սաղաթելյան Այսօր, 09:52 Հերոս Մխիթար Գալեյանի ընտանիքին իշխանությունը փորձում է պահել պատանդի կարգավիճակում․ նպատակը զոհվածների հարազատների ակտիվությունը կասեցնելն է․ Աբրահամյան Այսօր, 09:43 «Ժողովուրդ». Հայաստանի ձվի շուկայում ամենաթողություն է Այսօր, 09:39 «Փաստ». Բերման են ենթարկվում, ձերբակալվում ռեկորդային թվով քաղաքացիներ Այսօր, 09:34 «Հրապարակ». Հրաչյա Ռոստոմյանը, առաջիկայում կազդարարի քաղաքական նոր միավորի ստեղծման մասին Այսօր, 09:29 Երևանի բոլոր թաղամասերում մեկնարկել են անհնազանդության խաղաղ ակցիաները Այսօր, 09:23 «Ժողովուրդ». Ադրբեջանը մեծ արագությամբ ու թափով շարունակում է Բերձոր-Աղավնո ճանապարհին փոխարինող նոր ճանապարհի կառուցումը Այսօր, 09:19 «Հրապարակ». Հայաստանում ծավալվող հակաիշխանական ցույցերը մեծ ոգեւորություն ու սպասումներ են առաջացրել արցախցիների շրջանում Այսօր, 00:31 Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման վերաբերյալ առաջին հանդիպումը նախատեսված էր մայիսի 16-17-ին, այն չի կայացել. հուսով եմ, որ, ի վերջո, կկայանա. Արարատ Միրզոյան 18/05/2022 22:46 «Առավոտյան 08։00-ին միացեք բողոքի ակցիաներին»․ Իշխան Սաղաթելյանը հրապարակեց՝ որ վայրերում են հավաքվելու խմբերը 18/05/2022 22:22 Պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը կալանավորվել է 18/05/2022 22:05 «Այս պահին համարում ենք մեր պահանջների հիմնական մասը բավարարված»․ Իշխան Սաղաթելյանը՝ ոստիկանապետի հետ հանդիպման արդյունքների մասին 18/05/2022 21:38 Գարիկ Գալեյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը՝ չհեռանալու մասին․ ՔԿ 18/05/2022 21:31 Հայաստանը երկու անգամ հրաժարվել է սահմանազատման վերաբերյալ հանդիպումներից. Ալիև 18/05/2022 21:24 «Դուք պետք է ծառայեք Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ թե Փաշինյանին»․ ընդդիմադիրները ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի հետ հանդիպման գնացին 18/05/2022 21:12 Ոստիկանությանը, կարծես, թույլատրված է բռնի ուժ կիրառել ցուցարարների նկատմամբ․ կա որոշակի անպատժելիության մթնոլորտ. Իրավապաշտպան 18/05/2022 21:02 Մեկ շաբաթվա մեջ ոստիկանությանը մոտ 3 միլիարդ դրամ՝ շուրջ 6.5 միլիոն դոլար պարգևավճար է տրվել. Իշխան Սաղաթելյան 18/05/2022 20:54 Հարգելի՛ դեսպան, հայ ժողովուրդը Նիկոլին Արցախը զիջելու և Հայաստանը նոր զիջումների տանելու մանդատ չի տվել. Իշխան Սաղաթելյանը՝ ԱՄՆ դեսպանին 18/05/2022 20:40 «Այստեղ վճռվում է հայ ժողովրդի պատմությունը․ եղել ենք կանք, մնալու ենք․ ապրելու ենք ինքնիշխան, անվտանգ, հզոր Հայաստանում, ունենալու ենք անկախ Արցախ»․ Արթուր Վանեցյան 18/05/2022 20:25 Ոչ մի պարագայում մեր հերոսածին ծնողներին մենակ չենք թողնելու․ Արթուր Վանեցյան 18/05/2022 20:07 Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 2-4 աստիճանով 18/05/2022 19:56 «Մայո՛ր, պատասխան ես տալու». Սեյրան Օհանյանը՝ «գնդապետ շինող» ոստիկանին 18/05/2022 19:52 Նամակով դիմել ենք վաղը Հայաստան ժամանող Լիտվայի նախագահին՝ առաջարկելով հանդիպել նաև մեզ հետ. Իշխան Սաղաթելյան 18/05/2022 19:42 Իգոր Խաչատուրովին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել 18/05/2022 19:29 Ոստիկանությունն անհամաչափ ուժի և ընտրանքային մեթոդների կիրառմամբ խախտում է խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքը․ Դավիթ Հարությունյան 18/05/2022 19:28 Սելեկտիվ աբորտների ամենավատ վիճակագրությունը կրկին Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզերում է. Մաս 2 18/05/2022 19:17 «Գալեյանների հետ տեղի ունեցածը չեն կարողանալու մարսել․ ո՛չ Գարիկը, ոչ էլ Արթուրը որևէ հանցագործություն չեն կատարել»․ Արթուր Վանեցյան 18/05/2022 19:10 «Դա կկաշկանդի գաղտնի տեղեկություններ հրապարակողներին»․ ԵԽ մարդու իրավունքների հանձնակատարը Մեծ Բրիտանիային կոչ է արել Ասանժին չարտահանձնել ԱՄՆ 18/05/2022 18:53 Զենքի համաշխարհային շուկայում Ռուսաստանի ներկայացվածությունը 20 տոկոս է․ ՌԴ փոխվարչապետ 18/05/2022 18:40 Իսրայելից սաղավարտներ ու զրահաբաճկոններ են ուղարկել Ուկրաինա 18/05/2022 18:30 Արարատ Միրզոյանը Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահի հետ քննարկել է տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրները 18/05/2022 18:20 Ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանման ծառայողները զգացել են անպատժելիության համը. իրավապաշտպան 18/05/2022 18:09 «Զվարթնոց» օդանավակայանում վտանգավոր ոչինչ չի հայտնաբերվել․ ԱԻՆ 18/05/2022 17:59 Ավտոերթ իրականացնողների տրանսպորտային միջոցները մինչ օրս չեն վերադարձվում սեփականատերերին․ ստացվում է՝ ոստիկանությունն ուղղակի առգրավել է ՀՀ քաղաքացիների գույքը․ Թագուհի Թովմասյան 18/05/2022 17:47 ՀՀ քննչական կոմիտեի զինվորական գլխավոր վարչության քննիչը որոշում է կայացրել ձերբակալել նաև Գարիկ Գալեյանի ավագ եղբորը 18/05/2022 17:36 Հետևողական ենք լինելու բռնության դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ․ խաղաղ ցուցարարի նկատմամբ ապօրինի գործողություններ կատարողները պատասխան են տալու օրենքի ողջ խստությամբ․ «Հայրենիք» կուսակցություն 18/05/2022 17:28 Քյարամյանը թող գնա, սպանված զինվորների գործերով օբյեկտիվ քննություն իրականացնի, ոչ թե երեք մեղադրանք առաջադրի Մխիթար Գալեյանի հորը. իրավապաշտպան 18/05/2022 17:19 Պարզվել են Հրազդան քաղաքում տեղի ունեցած զինված միջադեպի մի շարք հանգամանքներ. երեք անձի մեղադրանք է առաջադրվել 18/05/2022 17:05 Տանձուտ բնակավայրում շչակ է գործարկվելու 18/05/2022 17:00 Սխտորի օգտակար հատկությունները, հակացուցումները 18/05/2022 16:52 «Զվարթնոց» օդանավակայանն ականապատված լինելու վերաբերյալ ահազանգ է ստացվել. ԱԻՆ 18/05/2022 16:45 Team Telecom Armenia-ն կրթական «օսկար»-ի՝ Koreez-ի տեխնոլոգիական գործընկեր 18/05/2022 16:40 Ի՞նչ է պետք իմանալ վիտամին C-ի մասին 18/05/2022 16:34 Հայաստանից ապօրինի դուրս բերված ակտիվների վերադարձը ներկայում հանդիսանում է ՀՀ դատախազության բացարձակ առաջնահերթություններից. Արթուր Դավթյանը՝ Եգիպտոսում 18/05/2022 16:29 Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 94 դեպք 18/05/2022 16:20 Սթրեսային շատակերություն. ախտանշանները, պատճառները, բուժումը 18/05/2022 16:11 Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել Անվտանգության խորհրդի նիստ 18/05/2022 16:00 Սեռով պայմանավորված աբորտներ. տասնամյակների մարտահրավեր Հայաստանի համար. Մաս 1 18/05/2022 15:47 Մշակույթի ոլորտում հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը կընդլայնվի 18/05/2022 15:38 Հոգեբանական աջակցությունն ու վերականգնողական բժշկական օգնությունը հնարավորինս հասանելի կլինեն 18/05/2022 15:24 «Հույս ունենք՝ քննչական մարմինը գիտակից կգտնվի». Արթուր Վանեցյանն ու ևս երկու պատգամավոր անձնական երաշխավորություն են ներկայացրել զոհված զինվորի հոր համար 18/05/2022 15:15 Սպանդանոցային ծագումը հավաստող փաստաթուղթ՝ 5-րդ ձև, չունեցող մսեղիքը ոչնչացվել է 18/05/2022 15:03 Ոստիկանը հայհոյել ու ծեծել է բերման ենթարկված անչափահասներին. փաստաբան (Տեսանյութ) 18/05/2022 14:54 Միջնորդություն ենք ներկայացնում հերոս Մխիթար Գալեյանի հայրիկի՝ Գարիկ Գալեյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ. Վանեցյան 18/05/2022 14:45 Միացյալ Նահանգները հանձնառու է օգնել հայ ժողովրդին` ժողովրդավարական ապագա կառուցելու գործում. դեսպան Լին Թրեյսի 18/05/2022 14:32 Քաղաքական ընդդիմության հավաքի մասնակիցը հետախուզվում է ՀՀ ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար 18/05/2022 14:21 Երևանի տարբեր հատվածներից ոստիկանության բաժիններ է բերման ենթարկվել 364 քաղաքացի 18/05/2022 14:18 Քաղաքացիական շորերով 5 հոգի շատ տհաճ բառապաշարով սկսեցին ճնշել, հարվածել ինձ. Վազգեն Սաղաթելյան (Տեսանյութ) 18/05/2022 14:08 Չենք հանձնվում․ հաղթանակը շատ մոտ է. Արթուր Վանեցյան (Տեսանյութ) 18/05/2022 14:01 Խաղաղության հայեցակարգը պետք է Ղարաբաղի երեխաներին ընձեռի սեփական երկրում ազատ ու ապահով ապրելու հնարավորություն. Արմեն Գևորգյան

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը