Ուշ ախտորոշումը կարող է տեսողության թուլացման պատճառ լինել. Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտի հետքերով

20/04/2022 10:55

Ուշ ախտորոշումը կարող է տեսողության թուլացման պատճառ լինել. Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտի հետքերով


Aysor.am-ը շարունակում է Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտին նվիրված հրապարակումների շարքը։ Այդ շարքին հետևելով՝ դուք կծանոթանաք այս հիվանդության առաջացման պատճառներին, ախտանշաններին, դրսևորման տարբեր ձևերին, հիվանդության տեսակներին, բուժման և խնամքի առանձնահատկություններին։

Գոյություն ունեն Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտի (ՅԻԱ) տարբեր տեսակներ: Նրանք հիմնականում տարբերակվում են ախտահարված հոդերի քանակով (օլիգոարտիկուլյար և պոլիարտիկուլյար ՅԻԱ), ինչպես նաև լրացուցիչ նշանների առկայությամբ, ինչպիսիք են տենդը, ցանը և այլն:

Տարբեր տեսակների ախտորոշումը իրականացվում է հիվանդության առաջին 6 ամիսների ընթացքում ախտանիշերի հսկողության հիման վրա, այդ պատճառով դրանք հաճախ կոչվում են հիվանդության սկզբնական ձևեր։

Համակարգային ՅԻԱ

«Համակարգային» նշանակում է, որ, ի լրումն արթրիտի, կարող են ախտահարվել տարբեր ներքին օրգաններ: Համակարգային ՅԻԱ բնութագրվում է տենդի, ցանի, մարմնի տարբեր օրգանների բորբոքման առկայությամբ, որոնք կարող են արտահայտվել արթրիտից առաջ կամ արթրիտի առկայության ընթացքում: Լինում է տենդ և ցան, որը հիմնականում արտահայտվում է մարմնի ջերմության առավելագույն բարձրացման ժամանակ: Այլ նշաններից են մկանացավը, լյարդի, փայծաղի, լիմֆատիկ հանգույցների մեծացումը, սիրտը և թոքերը պատող թաղանթների բորբոքումը (պերիկարդիտ և պլևրիտ):

Արթրիտը (որպես կանոն, ախտահարվում են 5 և ավելի հոդեր), կարող է առաջանալ հիվանդության սկզբում կամ ավելի ուշ: Այս հիվանդությամբ հիվանդանում են տարբեր տարիքի աղջիկները և տղաները, բայց առավել հաճախ հանդիպում է վաղ և
նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ:

Հիվանդների շուրջ կեսի մոտ տենդը և արթրիտը տևում են սահմանափակ ժամանակահատված; այս հիվանդների մոտ, որպես
կանոն, երկարաժամկետ պրոգնոզը ավելի բարենպաստ է: Մյուս մասի մոտ տենդը ունենում է նվազման հակում, բայց նույն ժամանակ արթրիտը ավելանում է և երբեմն դժվար է ենթարկվում բուժմանը: Հիվանդների փոքր մասի մոտ տենդն ու արթրիտը պահպանվում են զուգահեռաբար: Համակարգային ՅԻԱ֊ն կազմում է բոլոր ՅԻԱ֊ների 10%֊ից պակաս մասը; այն բնորոշ է մանկական
հասակում և հազվադեպ է հանդիպում մեծահասակների մոտ:

Պոլիարտիկուլյար ՅԻԱ

Պոլիարտիկուլյար ՅԻԱ֊ին բնորոշ է 5 և ավելի հոդերի ախտահարումը հիվանդության առաջին 6 ամիսների ընթացքում և տենդի բացակայությունը: Արյան մեջ ռևմատոիդ գործոնի որոշումը թույլ է տալիս առանձնացնել ՅԻԱ պոլիարթրիտի 2 ձև՝ ՌԳ դրական և
ՌԳ բացասական:

ՌԳ դրական ՅԻԱ պոլիարթրիտը շատ հազվադեպ է հանդիպում երեխաների մոտ (ՅԻԱ բոլոր հիվանդների 5%֊ից քիչ): Այն մեծահասակների ՌԳ դրական ռևմատոիդ արթրիտի համարժեքն է (մեծահասակների մոտ առավել տարածված խրոնիկ արթրիտի տեսակ): Այս տեսակի դեպքում արթրիտը լինում է սիմետրիկ, առաջնահերթ ախտահարվում են հիմնականում ձեռքերի և ոտքերի մանր հոդերը, հետագայում ներգրավվում են այլ հոդեր: Այն ավելի հաճախ հանդիպում է իգական, քան արական սեռի մոտ, և սովորաբար սկսվում է երեխայի 10 տարեկանից հետո: Այս հիվանդությունը հաճախ ունի ծանր ընթացք:

ՌԳ բացասական ՅԻԱ պոլիարթրիտը կազմում է է բոլոր ՅԻԱ֊ների 15-20%֊ը: Այն կարող է առաջանալ բոլոր տարիքի երեխաների մոտ: Ցանկացած հոդ կարող է ախտահարվել. սովորաբար ախտահարվում են և՛ խոշոր, և՛ մանր հոդերը: Երկու ձևերի դեպքում էլ բուժումը պետք է սկսել վաղ՝ ախտորոշումը դրվելուց անմիջապես հետո: Համարվում է, որ վաղ և ադեկվատ բուժումը տալիս է ավելի լավ արդյունքներ: Ամեն դեպքում, հիվանդության վաղ շրջաններում բուժման արդյունքը կանխագուշակելը դժվար է: Այն խիստ տարբեր է տարբեր երեխաների մոտ:

Օլիգոարտիկուլյար ՅԻԱ (կայուն կամ տարածուն)

Օլիգոարտիկուլյար ՅԻԱ֊ն ՅԻԱ֊ի առավել հաճախ հանդիպող ենթատեսակն է, նրան բաժին է ընկնում բոլոր դեպքերի մոտ 50%֊ը: Այս հիվանդությանը բնորոշ է առաջին 6 ամիսների ընթացքում 5֊ից պակաս հոդերի ախտահարումը և համակարգային նշանների բացակայությունը: Այս դեպքում ախտահարվում են խոշոր հոդերը (ինչպիսիք են ծնկան և սրունք֊թաթային հոդերը) ասիմետրիկ ձևով: Երբեմն ախտահարվում է միայն մեկ հոդ (մոնոարտիկուլյար ձև): Հիվանդների մի մասի մոտ առաջին 6 ամսից հետո ախտահարված հոդերի թիվը ավելանում է մինչև 5 և ավելի: Դա կոչվում է տարածուն օլիգոարթրիտ: Եթե ախտահարված հոդերի թիվը ամբողջ հիվանդության ընթացքում մնում է մինչև 5, այդ տեսակը կոչվում է կայուն օլիգոարթրիտ: Օլիգոարթրիտը սովորաբար սկսվում է մինչև 6 տարեկան հասակը և հանդիպում է առավելապես աղջիկների մոտ: Ժամանակին և ճիշտ ընտրված բուժման դեպքում պրոգնոզը հաճախ լավն է, հատկապես, եթե ախտահարված են եզակի հոդեր: Եթե պրոցեսի մեջ ներգրավվում են նոր հոդեր, և զարգանում է պոլիարթրիտ, պրոգնոզը այլ է:

Հիվանդների զգալի մասի մոտ կարող է առաջանալ բարդություն աչքերի կողմից, ինչպես օրինակ, ակնագնդի առաջային հատվածի` աչքը պատող արյունատար անոթներով հարուստ թաղանթի բորբոքում (առաջային ուվեիտ): Քանի որ աչքի թաղանթի
առաջային մասը կազմված է ծիածանաթաղանթից և թարթչային մարմնից, բարդությունը կոչվում է կա՛մ իրիդոցիկլիտ, կա՛մ առաջային խրոնիկ ուվեիտ: ՅԻԱ֊ի դեպքում այս ախտահարումը զարգանում է աննկատ՝ չառաջացնելով որևէ բացահայտ նշան (ցավ կամ կարմրություն): Չախտորոշվելու կամ բուժման բացակայության դեպքում առաջային ուվեիտը զարգանում է և կարող է բերել աչքի լուրջ ախտահարման: Այդ պատճառով շատ կարևոր է այս բարդության վաղ հայտնաբերումը: Քանի որ աչքերը չեն կարմրում, և երեխան չի գանգատվում տեսողության թուլացումից, առաջային ուվեիտը կարող է չնկատվել ծնողների կամ բժշկի կողմից: Ուվեիտի զարգացման ռիսկի գործոն է ՅԻԱ֊ի վաղ սկիզբը և ANA֊ի (հակակորիզային հակամարմինների) առկայությունը։

Բարձր ռիսկով երեխաների համար խիստ կարևոր է պարբերաբար ակնաբույժի զննում հատուկ գործիքի միջոցով, որը կոչվում է ճեղքող լամպ: Ակնաբույժի զննման հաճախականությունը սովորաբար յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ անգամ է և պետք է շարունակվի երկար ժամանակ:

Փսորիատիկ արթրիտ

Փսորիատիկ արթրիտը բնութագրվում է արթրիտով՝ համակցված փսորիազի հետ: Փսորիազը մաշկի բորբոքային հիվանդություն է, մաշկային ծածկույթների վրա թեփոտվող մակերեսներով, որոնք հաճախ տեղակայվում են արմունկներին և ծնկներին: Երբեմն միայն եղունգներն են ախտահարվում կամ կա փսորիազի պատմություն ընտանիքում: Մաշկի ախտահարումը կարող է նախորդել կամ
հաջորդել արթրիտի առաջացմանը: ՅԻԱ այս ենթատեսակին մատնանշող տիպիկ նշաններին են պատկանում ձեռքի և ոտքի
մատների ամբողջական ուռածությունը (այսպես կոչված նրբերշիկանման մատներ կամ դակտիլիտ) և եղունգի փոփոխությունները (ծակոտկենություն): Առաջին աստիճանի բարեկամների (ծնողներ, քույրեր և եղբայրներ) մոտ փսորիազի առկայություն նույնպես կարող է լինել: Այս դեպքում նույնպես կարող է զարգանալ առաջային խրոնիկ ուվեիտ, ուստի խորհուրդ է տրվում աչքերի կանոնավոր զննում: Հիվանդության ելքը տարբեր է, քանի որ մաշկը և հոդերը տարբեր ձևով են արձագանքում բուժմանը: Եթե երեխան ունի արթրիտ 5֊ից պակաս հոդերում, բուժումը նույնն է, ինչ որ օլիգոարթիկուլյար ձևի ժամանակ: Եթե երեխան ունի 5-ից ավել ախտահարված հոդ, բուժումը նույնն է, ինչ որ պոլիարտիկուլյար ձևի ժամանակ: Տարբերությունը կարող է կապված լինել բուժման հանդեպ պատասխանով ինչպես արթրիտի, այնպես էլ փսորիազի կողմից:

Էնթեզիտ համակցված արթրիտ

Այս արթրիտի դեպքում առավել հաճախ ախտահարվում են ստորին վերջույթների խոշոր հոդերը, և զարգանում է էնթեզիտ: էնթեզիտ նշանակում է «էնթեզների»՝ ջիլը ոսկորին ամրացման տեղի բորբոքում (էնթեզի օրինակ է կրունկը): Այս շրջանում տեղակայված
բորբոքումը սովորաբար ասոցացվում է արտահայտված ցավի հետ: Առավել հաճախ հանդիպող էնթեզիտները տեղակայվում են ներբաններին և կրունկների հետին մակերեսին, որտեղ կպնում են աքիլեսյան ջլերը: Երբեմն այս հիվանդների մոտ զարգանում է սուր առաջային ուվեիտ: Ի տարբերություն ՅԻԱ այլ ձևերի, այս դեպքում սովորաբար լինում են կարմիր և թաց աչքեր (արցունքահոսություն), և առաջանում է լույսի նկատմամբ զգայունություն: Շատ հիվանդներ ունեն HLA B27 կոչվող դրական լաբորատոր թեստ, որը խոսում է հիվանդության ընտանեկան նախատրամադրվածության մասին: Այս ձևով հիմնականում հիվանդանում են տղաները, և այն սովորաբար սկսվում է մինչև 6 տարեկան հասակը: Հիվանդության այս ձևի ընթացքը տարբեր է:

իվանդների մի մասի մոտ հիվանդությունը ժամանակի ընթացքում մեղմանում է, մինդեռ մյուսների մոտ տարածվում է ողնաշարի ստորին հատվածների և կոնքի հոդերի, սակրոիլիալ հոդերի վրա, ինչը բերում է ողնաշարի ծալման սահմանափակման: Մեջքի ստորին հատվածների առավոտյան ցավը, որը ուղեկցվում է կարկամությամբ, շատ բնորոշ է ողնաշարի հոդերի բորբոքմանը: Այս ձևը հիշեցնում է ողնաշարի մի հիվանդություն, որը հանդիպում է մեծահասակների մոտ և կոչվում է
անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ:

Որո՞նք են խրոնիկ իրիդոցիկլիտի պատճառները: Այն կապ ունի՞ արթրիտի հետ

Աչքի բորբոքումը (իրիդոցիկլիտ) առաջանում է աչքերի հանդեպ իմուն համակարգի ոչ նորմալ պատասխանի պատճառով
(աուտոիմուն): Ինչևէ, ճշգրիտ մեխանիզմները հայտնի չեն: Այս բարդությունը գլխավորապես նկատվում է ՅԻԱ֊ի վաղ սկզբով և
դրական ANA֊ով հիվանդների մոտ: Աչքը հոդային հիվանդության հետ կապող գործոններն անհայտ են:

Ինչևէ, կարևոր է հիշել, որ արթրիտը և իրիդոցիկլիտը ունեն իրարից անկախ ընթացք, և ճեղքող լամպով պարբերաբար զննումը պետք է շարունակվի, անգամ եթե արթրիտը լավացման փուլում է, քանի որ աչքի բորբոքումը կարող է առաջանալ առանց ախտանշանների և, նույնիսկ, երբ հոդերի վիճակը ավելի լավ է: Իրիդոցիկլիտի ընթացքը բնութագրվում է պարբերական սրացումներով, ինչը կախված չէ արթրիտի սրացումներից: Իրիդոցիկլիտը սովորաբար հաջորդում է արթրիտին կամ
առաջանում է արթրիտի հետ միևնույն ժամանակ: Ավելի հազվադեպ այն նախորդում է արթրիտին: Այս դեպքերը սովորաբար
ամենաանբարենպաստն են․ քանի որ հիվանդությունը անսիմպտոմ է, ուշ ախտորոշումը կարող է տեսողության թուլացման պատճառ
լինել:

Այս հիվանդությունը երեխաների և մեծահասակների մոտ տարբերվու՞մ է

Մեծ մասամբ՝ այո: ՌԳ դրական պոլիարթրիտը, որը կազմում է մեծահասակների ռևմատոիդ արթրիտի մոտավորապես 70%֊ը, ՅԻԱ-ի դեպքում՝ ընդամենը 5%-ը: Վաղ սկզբով օլիգոարթրիտը կազմում է ՅԻԱ բոլոր ձևերի 50%֊ը, բայց չի հանդիպում մեծահասակների մոտ: Համակարգային արթրիտը բնորոշ է երեխաներին և հազվադեպ է նկատվում մեծահասակների մոտ:

Հետևեք մեր հետագա հրապարակումներին, որտեղ դուք կծանոթանաք Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթիտի բուժման տարբեր ձևերին և խնամքի առանձնահատկություններին։


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

18/08/2022 20:21 Հայաստանը երկրորդ եզրափակիչի ուղեգիրն է նվաճել Եվրոպայի բռնցքամարտի պատանիների առաջնությունում 18/08/2022 20:04 Նոր Գեղի համայնքի բնակչուհու սպանության և նրա ամուսնու ինքնասպանության դեպքով նախաքննությունը շարունակվում է 18/08/2022 19:50 Սպանության փորձ Երևանում. նախաձեռնվել է քրեական վարույթ 18/08/2022 19:37 Ի՞նչ է հիպոքսիան և ինչպե՞ս է այն ազդում օրգանիզմի վրա 18/08/2022 19:22 ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետն այցելել է զինվորական հոսպիտալ 18/08/2022 19:11 Մաքրվե՞լ է արդյոք մայրաքաղաքի օդը՝ «Սուրմալու»-ում պայթյունից հետո 18/08/2022 19:00 Պրոտեինի ընդունման վնասակար ազդեցությունը․ Հակացուցումներ 18/08/2022 18:48 «Բողոքի նոտան ստացել ենք, սահմանված կարգով կարձագանքենք»․ ՀՀ ԱԳՆ խոսնակ 18/08/2022 18:39 Անաֆիլաքսիա․ Ախտանշաններ և բուժում 18/08/2022 18:32 «Կարծում եմ՝ բոլորդ եք տեսել այդ ծուխը, կրակը, որից հետո եղել է պայթյունը»․ Կոստանյանը Փաշինյանի՝ ահաբեկչությունը «գրեթե բացառող» վարկածի մասին 18/08/2022 18:18 Անհետ կորած քաղաքացուն դեռ չենք գտել․ ԱԻՆ խոսնակ 18/08/2022 18:10 Կիպրոսի ԱԳՆ-ն ցավակցություն է հայտնել Սուրմալու առևտրի կենտրոնում պայթյունի կապակցությամբ 18/08/2022 18:00 Ցինգա․ Ասկորբինաթթվի անբավարարության հետևանքները մարդու օրգանիզմում 18/08/2022 17:51 Մոլդովայում հայտարարել են՝ ռումբերի տեղադրման մասին անանուն ահազանգերն իրականացվում են կազմակերպված հանցավոր խմբի կողմից 18/08/2022 17:42 «Սպասում ենք պատասխանի՝ Հայաստանի ԱԳՆ-ին ուղղված բողոքի նոտայի առնչությամբ»․ ՌԴ ԱԳՆ 18/08/2022 17:30 Անկատար ամելոգենեզ․ Ատամների ժառանգական հիվանդության դրսևորումները 18/08/2022 17:22 «Այսպիսի աղետների հետևանքները հաղթահարելու համար պետք է ազգային միասնականություն ցուցաբերել»․ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը ցավակցական ուղերձ է հղել 18/08/2022 17:11 Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցում պատարագ է մատուցվել 18/08/2022 16:57 «Կարծում եմ՝ դա ավելի շատ քարոզարշավ չէ»․ Երևանի գործող քաղաքապետը՝ ողբերգության վայրում Ավինյանի հայտնի հայտարարության մասին 18/08/2022 16:45 Հայաստանի որոշ դպրոցներում այս տարվանից վրացերեն կուսումնասիրվի 18/08/2022 16:27 «Եղած աղետներից ավելի սարսափելի աղե՞տ ես փնտրում»․ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարը թարմացնում է Փաշինյանի և հասարակության հիշողությունը 18/08/2022 16:17 Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնից ազատել է Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալին 18/08/2022 16:06 Մենք մեր թշնամին չենք՝ առաքման սուտ ժամկետներ ասենք. ընկերության իրավաբանները հարուցված վարույթի առնչությամբ անհամաձայնություն են հայտնել ՄՊՀ-ին. «ONEX» ՍՊԸ-ի տնօրեն 18/08/2022 15:50 «Սուրմալու»-ի տարածքում կոտրել են նախարարի խորհրդականի մեքենայի ապակին և գողացել դրամապանակը. ԱԻՆ մամուլի խոսնակ 18/08/2022 15:35 Ալվարդ Դիլբարյանը որոնվում է որպես անհետ կորած (Տեսանյութ) 18/08/2022 15:16 «Սոթք», «Երասխ», «Քարահունջ». ԱԱԾ-ն շրջանառության մեջ է դրել հայ-ադրբեջանական սահմանին անցակետեր ստեղծելու նախագիծ 18/08/2022 15:01 Ժողովրդավարություն անվան տակ՝ զազրախոսությունը, սուտասանությունը, բամբասանքը, հիշաչարությունը, գավառական «շուստրիությունը» գերադասեցինք պետականությունից ու անկախությունից 18/08/2022 14:42 Խանումյանն արցախցիներին հայտնել է, որ ֆինանսական օգնություն կստանան, եթե բնակավայրը լքելիս Ադրբեջանին թողնվող տները չայրեն 18/08/2022 14:25 Երևանում ԱՄԷ դեսպանությունը ցավակցություն է հայտնել «Սուրմալու»-ի ողբերգության կապակցությամբ 18/08/2022 14:12 Էրդողանն ու Լապիդը քննարկել են թուրք-իսրայելական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը 18/08/2022 13:57 Մենք չենք նկատում, մենք արդեն հարմարվել ենք, բայց աղետն արդեն մշտապես ապրում է մեզ հետ. Վահե Հովհաննիսյան 18/08/2022 13:45 Հայկ Հարոյանն ազատվել է ՔԿ ներքին անվտանգության վարչության պետի պաշտոնից և նշանակվել նոր պաշտոնում 18/08/2022 13:36 Ռուս խաղաղապահները ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի Լաչինի գործող միջանցքից, քանի դեռ նոր ճանապարհը չի շահագործվել․ Մաքսիմ Սելեզնյով 18/08/2022 13:28 ՌԴ-ում մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակման 35 809 դեպք են հայտնաբերել 18/08/2022 13:15 Հրազդանի մի քանի հասցեում գազամատակարարումը կդադարեցվի 18/08/2022 12:57 Էստոնիան դադարեցրել է ՌԴ քաղաքացիների մուտքը երկիր և նրանց այցագրերի տրամադրումը 18/08/2022 12:47 Պայթյունի հետևանքով զոհվածների հոգիների խաղաղության համար Մայր Աթոռում հոգեհանգստյան արարողություն է կատարվել 18/08/2022 12:36 Սգո օրը հրավառություն կազմակերպած անձը հայտնաբերվել է 18/08/2022 12:29 Իրան-Թուրքիա սահմանին գրանցված երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանում 18/08/2022 12:19 Իքս պահին մի աղետ ունենալու ենք. մեր կարուսելներին նայում ես, 70 տոկոսն աղետի նախանշան է. Փաշինյան 18/08/2022 12:10 Բացօթյա ապօրինի առևտուր անողներին ոչ միայն կտուգանեն, այլև գույքը կբռնագրավեն 18/08/2022 12:02 «Սուրմալու»-ի պայթյունի հետևանքով տուժածների բուժօգնությունն իրականացվում է անվճար. Ավանեսյան 18/08/2022 11:56 Դավիթ Տոնոյանը շարունակում է առանց որևէ իրավական հիմքի մնալ կալանքի տակ. Հայտարարություն 18/08/2022 11:53 Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունից հետո խնդիր է դրվել, որ Հայաստանում նմանատիպ դեպք տեղի չունենա․ Փաշինյան 18/08/2022 11:42 «Այս սգո օրերին ես միանում եմ ամբողջ հայությանը»․ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը ցավակցություն է հայտնել 18/08/2022 11:32 Ահաբեկչական գործողության տրամաբանությունը բացառվում է, տեսնում եմ, որ ծուխ կա, փախնող մարդիկ կան. Փաշինյան 18/08/2022 11:23 Կոտայքում ամուսինը դանակով սպանել է կնոջը, ապա ինքնասպան եղել 18/08/2022 11:10 Լարս բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար 18/08/2022 11:00 Աշխատում ենք ենթադրվող էպիկենտրոնի տարածքում, որտեղ պայթյունի պահին քաղաքացի է եղել․ Նախարար 18/08/2022 10:46 «Ժողովուրդ». Կառավարությունն առաջարկում է հակակոռուպցիոն կոմիտեում օպերատիվ-հետախուզության աշխատակիցների համար հավելավճար սահմանել 18/08/2022 10:39 «Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքն ու առողջությունն անգին են»․ ՀՀ նախագահը ցավակցական ուղերձ է հղել 18/08/2022 10:33 16 զոհից մեկի ինքնությունը դեռևս պարզված չէ, անհետ կորած է 2 հոգի․ ԱԻՆ-ի վերջին տվյալները 18/08/2022 10:26 «Հրապարակ». Մեր ժողովուրդը ոչ թե խաղաղություն և նվաստացած կյանքի է ձգտում, այլ խրախուսում է պայքարի և արժանապատվության դրսևորման ցանկացած ձև 18/08/2022 10:23 «Ժողովուրդ». Տիեզերքում արբանյակ ունենալու մասին իրարամերժ հայտարարություններով Փաշինյանն ու յուր թիմակիցները հերթական անգամ ստել են 18/08/2022 10:16 «Ժողովուրդ». Քովիդ թեստ հանձնելու համար պետք վճարել 8000 դրամ 18/08/2022 10:05 Լարվածության վերջին աճն ընդգծել է ԼՂ հակամարտության հետ կապված հարցերը բանակցություններով կարգավորելու անհրաժեշտությունը․ Նեդ Փրայս 18/08/2022 09:59 «Հրապարակ». ՔՊ վարչությունն ու խորհուրդը գրավելու Պապիկյանի մոլուցքը նյարդայնացնում է թիմակիցներին 18/08/2022 09:55 «Հրապարակ». Աղազարյանի որդին ընտրիչների ամենաբարձր ձայներով ընդգրկվել է խորհրդում, սակայն խորհրդի կողմից նախագահ ընտրվել է Կոտոլյանը 18/08/2022 09:51 «Հրապարակ». Մարդիկ լուտանքներ էին տեղում Տիգրան Ավինյանի հասցեին, որ աղետից ու ողբերգությունից օգտվում էր փիառվելու համար 18/08/2022 09:44 «Ժողովուրդ». «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում անվտանգության կանոնները դեռ նախորդ տարվանից չեն պահպանվել. բացառիկ փաստաթուղթ 18/08/2022 09:37 «Հրապարակ». Քարվաճառը հանձնվում է Քարվաճառն ազատագրած Մոնթեի ծննդյան օրը, իսկ Բերձորը կհանձնվի Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ ծննդյան օրը 17/08/2022 21:30 Հրդեհ Երևանի Աղբյուր Սերոբ փողոցում 17/08/2022 21:20 «5 օրվա ընթացքում արդեն մենք կիմանանք քաղաքացու ինքնությունը»․ ԱԻՆ խոսնակը՝ անձը չպարզված զոհված քաղաքացու մասին 17/08/2022 21:10 Այս պահին որոնողական աշխատանքները դադարեցվել են, լույսը բացվելուն պես՝ կվերսկսվեն․ ԱԻՆ խոսնակ 17/08/2022 21:01 Եվրոպայի բռնցքամարտի պատանիների առաջնությունում Հայաստանն ապահովեց 6-րդ մեդալը 17/08/2022 20:51 Հայ մարմնամարզիկները Մյունխենում են` մասնակցելու Եվրոպայի առաջնությանը 17/08/2022 20:40 «Ամենաառաջին մեղավորը մեր պաշտպանության նախարարն է»․ Դիրքերում այրվածքներ ստացած զինվորը 5 ժամ օգնություն չի ստացել, դեպքի մասին ՊՆ-ն ծնողներին պատշաճ չի տեղեկացրել 17/08/2022 20:17 Նանսենի անվան թանգարանի տարածքից՝ արձաններ, խանութից՝ բջջային հեռախոսներ ու աքսեսուարներ գողացած անձինք ձերբակալվել են (Տեսանյութ) 17/08/2022 19:59 54-ամյա քաղաքացին որոնվում է որպես անհետ կորած 17/08/2022 19:43 Հրդեհ Եղվարդ քաղաքում 17/08/2022 19:30 Սոճու կոների բուժիչ հատկություններն ու հակացուցումները 17/08/2022 19:19 Հոգեհանգստյան կարգ կմատուցվի՝ ի հիշատակ «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում պայթյունի զոհերի 17/08/2022 19:06 Աղիքների դիսկինեզիա. Ի՞նչ անել երեխայի մոտ հիվանդության սրացման դեպքում 17/08/2022 18:56 Միշուստինը և Փաշինյանը քննարկել են առևտրատնտեսական ոլորտում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր 17/08/2022 18:48 Երևանի Մետրոպոլիտենի պահպանության բաժինն իրականացնում է ուժեղացված հսկողություն․ ստուգում են բոլոր ուղևորներին․ 168. am 17/08/2022 18:35 Ի՞նչ չի կարելի ուտել քնելուց առաջ և ինչու 17/08/2022 18:28 «Ժամանակատար աշխատանք է, հիմա զբաղվում ենք կոնկրետ դրանով»․ փրկարարները մոտավորապես տեղորոշել են՝ որ հատվածում կարող է լինել անհետ կորած քաղաքացին 17/08/2022 18:18 Մայրաքաղաքի կենտրոնում մթնոլորտային օդում փոշու, ազոտի երկօքսիդի և ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիան նորմայից բարձր է․ «Սուրմալու»-ի պայթյունի ազդեցության գնահատման համար լրացուցիչ նմուշառումներ են արվել 17/08/2022 18:05 Քրտնախաշ. Մաշկի արձագանքը շոգ եղանակին 17/08/2022 17:58 Այժմ աշխատանքներ են տարվում բուն պայթյունի հատվածում․ ԱԻՆ խոսնակ 17/08/2022 17:48 «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում պայթյունի հետևանքով վիրավորված 4 քաղաքացի է այժմ գտնվում բուժկենտրոններում․ ԱԻՆ 17/08/2022 17:36 Ի՞նչ է հակացուցված ուտել շոգ ամռանը և ինչպե՞ս մնալ աշխույժ՝ անգամ ամենաուժգին տապին 17/08/2022 17:26 «Բոլոր զոհերին՝ երկնային խաղաղություն, տուժածներին՝ շուտափույթ ապաքինում»․ «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնի տնօրինությունն ու անձնակազմը ցավակցություն են հայտնում պայթյունի կապակցությամբ 17/08/2022 17:20 Սգի կապակցությամբ իջեցվել են Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի դրոշները 17/08/2022 17:07 Եվրոպական խորհրդի նախագահը ցավակցություն է հայտնել Երևանի «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում պայթյունի կապակցությամբ 17/08/2022 16:53 Պատկերացնու՞մ եք՝ 2001 թվականի սեպտեմբերի 10-ի Նյու Յորքի ահաբեկչությունից հետո որևէ գործիչ հայտնվեր փլատակների մոտ ու հայտարարեր, որ եկել է որպես Նյու Յորքի ապագա քաղաքապետ․ իրավապաշտպան 17/08/2022 16:41 Պայթյունի գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող չկա․ ՔԿ մամուլի խոսնակ 17/08/2022 16:32 ԲԴԽ-ին չի հաջողվում նոր նախագահ ընտրել 17/08/2022 16:22 Հորդորում ենք «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնից ձեռք բերված, սակայն դեռևս չօգտագործված հրավառության նյութերն ու պարագաները ներկայացնել ոստիկանություն․ Քննչական կոմիտե 17/08/2022 16:10 «Պատկան մարմինները պարտավոր են բացահայտել պատճառներն ու կանխել հետագա աղետները»․ «Հայաստան» դաշինքը ցավակցել է «Սուրմալու»-ում զոհվածների ընտանիքներին 17/08/2022 16:00 Եթե Փաշինյանը հեռանար նոյեմբերի 9-ից հետո, Հայաստանն ու Արցախն այդքան ողբերգական վիճակում չէին լինի. Արմեն Աշոտյան 17/08/2022 15:52 Թուրքիայի զինուժը հարվածել է Սիրիայի կառավարական բանակի հենակետերից մեկին 17/08/2022 15:34 Ադրբեջանի օմբուդսմենի ներկայացուցիչներն այցելել են հայ գերիներին 17/08/2022 15:26 Գյումրիի երկաթուղային կայարանում պայթուցիկի առկայության մասին ահազանգը կեղծ է եղել 17/08/2022 15:18 ԱՄՆ-ի եւ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարները քննարկել են Կիեւին ցուցաբերվող ռազմական օգնության հարցերը 17/08/2022 15:05 Թուրքիայում վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնում առաջին անգամ հայ է նշանակվել 17/08/2022 14:54 Թուրքի ձեռքը քեզ չհասավ, Վաչո՛ ջան. աղետի դեմ անզոր եղար. Արտավազդ Եղոյանը՝ «Սուրմալու»-ում եղբոր թոռան զոհվելու մասին 17/08/2022 14:50 Լուրեր են տարածվում, որ գիշերային ժամերին Արցախից ռազմական տեխնիկա է դուրս բերվում․ Քաղաքագետ 17/08/2022 14:31 47-ամյա կնոջ սպանության գործով 3 անձ կալանավորվել է 17/08/2022 14:22 Ղազախստանի նախագահը ցավակցել է Նիկոլ Փաշինյանին

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը